ព័ត៌មានអំពីកូរ៉ូណាវីរុសថ្មី COVID-19 និងធនធានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ

ព័ត៌មានអំពីកូរ៉ូណាវីរុសថ្មី COVID-19 និងធនធានសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ

បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពថ្ងៃទី 20 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2020

យើងបានប្រមូលធនធានមួយចំនួន ដើម្បីជួយអ្នកខណៈពេលអ្នកព្យាយាមស្វែងយល់ថាតើការសិក្សាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់កូនអ្នកនៅពេលបច្ចប្បន្ននេះ។ បើអ្នកចង់បានការគាំទ្រ សូមទូរស័ព្ទ ផ្ញើអ៊ីមែល ឬបំពេញពាក្យសុំតាមអនឡាញ។ យើងជាអ្នកផ្តល់ធនធានឯករាជ្យសម្រាប់ព័ត៌មាន និងដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅផ្លូវការ។

នេះជាវិធីទាក់ទង OEO

 

នេះគឺជាសំណួរមួយចំនួនដែលអ្នកអាចមានឥឡូវនេះ៖

តើការសិក្សាបន្តអាចជួយកូនខ្ញុំយ៉ាងដូចម្តេចជាមួយកម្មវិធី IEP?

ខណៈពេលដែលការិយាល័យ Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) បានបង្កើតគំរូសម្រាប់ផែនការសម្រាប់ការសិក្សាបន្តដែលមណ្ឌលសិក្សាធិការរបស់អ្នកអាចប្រើប្រាស់ អ្នកក៏គួរតែលើកជាសំណួរ និងក្តីកង្វល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានោះដែរ។ ចូរគិតពីសំណួរខាងក្រោម ដើម្បីដាក់បញ្ចូលក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់អ្នក៖

  1. តើអ្វីទៅជាគោលដៅបច្ចុប្បន្នសម្រាប់សិស្សរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនេះ?
  2. តើអ្នកព្រួយបារម្ភពីអ្វីបំផុតនៅពេលនេះ?
  3. តើថ្ងៃធម្មតាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចនៅផ្ទះ?
  4. តើអ្នកត្រូវការជំនួយអ្វីខ្លះពីក្រុម IEP របស់អ្នកឥឡូវនេះ?

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពីធនធានសិក្សាបន្តរបស់ OSPI សម្រាប់ការអប់រំពិសេស សូមទាក់ទង OSPI

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI)

ទូរស័ព្ទ៖ 360-725-6000 (មានសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់)

TTY360-664-3631

គេហទំព័រមានជា 10 ភាសា សូមជ្រើសរើសភាសាពីផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ៖

អង់គ្លេស៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

អារ៉ាប់៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

ចិនបុរាណ៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

ខ្មែរ៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

កូរ៉េ៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

ពុនចាប៊ី៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

រុស្ស៊ី៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

សូម៉ាលី៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

អេស្ប៉ាញ៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

វៀតណាម៖ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

តើមានករណីលើកលែងដែលអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់សេវាកម្មផ្ទាល់មួយចំនួននៅសាលារៀនដែរឬទេ?

អភិបាលបានដាក់បញ្ចូលការលើកលែងដ៏តូចមួយ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសាលារៀនផ្តល់សេវាកម្មមានកំណត់ ប្រសិនបើតម្រូវដោយច្បាប់របស់រដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ នៅតាមទីតាំងសាលារៀន ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចាត់វិធានការរក្សាគម្លាតពីគ្នា និងវិធានការសុខភាពសាធារណៈប៉ុណ្ណោះ។ ការលើកលែងនេះកម្រមានណាស់ ហើយផ្តោតលើសេវាកម្មចាំបាច់ និងសំខាន់ដែលអាចផ្តល់ដោយផ្ទាល់ ហើយមានតែនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត សូមមើលទំព័រកូរ៉ូណាវីរុសថ្មីរបស់ OSPI នៅក្រោមផ្ទាំងសកម្មភាពនៅក្នុងអគារដែលអាចអនុញ្ញាតបាន https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources (ជ្រើសរើសពី 10 ភាសានៅផ្នែកខាងក្រោមនៃគេហទំព័រ។)

តើសិស្សវិទ្យាល័យអាចបញ្ចប់ការសិក្សាទាន់ពេលវេលាយ៉ាងដូចម្តេច?

សាលាកំពុងផ្តោតលើការជួយសិស្សវិទ្យាល័យបញ្ចប់ការសិក្សា។ កន្លែងល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានសម្រាប់សិស្សម្នាក់ៗរួមមាន៖

  • អ្នកប្រឹក្សាសាលា
  • នាយកសាលា
  • គណៈកម្មការអប់រំនៃរដ្ឋ៖ ទូរស័ព្ទ៖ 360-725-6025 (មានសេវាបកប្រែផ្ទាល់មាត់តាមទុរស័ព្ទ) TTY 360-664-3631 ឬអ៊ីមែល៖ sbe@k12.wa.us (ត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីបកប្រែភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស)

តើខ្ញុំអាចរកព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែមនៅទីណា?

គេហទំព័រ Washington State Coronavirus Response ផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងធនធាននានាស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 ការថែទាំកុមារ ធនធានស្បៀងអាហារ/អាហារថ្ងៃត្រង់ ការបិទសាលា និងការសិក្សាពីចម្ងាយ តម្រូវការនៃការបញ្ចប់ការសិក្សា ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសុខភាពសាធារណៈ និងច្រើនទៀត៖ https://www.coronavirus.wa.gov/

ធនធានជាភាសាក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស

አማርኛ
/ Amharic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

የወላጆች መብቶች መረጃ ወረቀት: ትርጉም እና የትርጉም አገልግሎቶች

عربى
/ Arabic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Arabic_بطاقة نصائح الترجمة الفورية_Interpretation_Support_Tips_Card 

معلومات وموارد للعائلات حول مرض فيروس كورونا 2019

COVID-19 (كوفيد 19)

Communicating-with-Schools_Language-Access-Trifold-Multilanguage.pdf 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
ورقة معلومات حقوق الوالدين: خدمات الترجمة الشفوية والترجمة

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_Arabic_InterpretationTranslationServices.pdf

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

U.S. Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

ضمان المشاركة الھادفة والمتساویة لمتعلمي اللغة الإنجلیزیة فى البرامج التعلیمیة.

معلومات للآباء وأولیاء الأمور الذین لا یجیدون اللغة الإنجلیزیة (LEP (وللمدارس و ُمدیریات التعلیم التي تتواصل معھم

ဗမာဘာသာစကား / Burmese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

မိသားစုများအတွက် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် မှီငြမ်းကိုးကားထားရာများ /COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


ភាសាខ្មែរ / Cambodian/Khmer

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយៈសេវាកម្មបកប្រែនិងបកប្រែ

Department of Education Office of Civil Rights Resources

简体中文

/ Chinese Simplified

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
父母权利信息表:口译和翻译服务

Department of Education Office of Civil Rights Resources

中國傳統語言 / Chinese Traditional

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Chuukese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

فارسی / Farsi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

اطلاعات و منابع جدید درباره ویروس کرونا (COVID-19) برای خانواده‌ها/ COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Française

/ French

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Services d'interprétation et de traduction
En vertu des lois nationales et fédérales, tous les parents ont le droit d'être informés sur
l'éducation de leur enfant dans une langue qu'ils peuvent comprendre.

Informations de contact
Équité et droits civils
360-725-6162
equity@k12.wa.us
ATS:
360-664-3631

Deutsche / German

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Kreyòl Ayisyen / Haitian Creole

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sèvis Entèpretasyon ak Tradiksyon yo Anba lwa eta a ak federal, tout paran gen dwa pou jwenn enfòmasyon sou edikasyon pitit yo nan yon lang yo ka konprann.

Kontak Enfòmasyon Ekite ak Dwa Sivil yo

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

हिन्दी / Hindi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

माता-पिता के अधिकार सूचना पत्र: व्याख्या और अनुवाद सेवाएं

Hmoob 

/ Hmong

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Kev Pab Txhais Lus thiab Txhais Ntawv Raws li lub xeev thiab tsoomfwv txoj cai lij choj, txhua tus niam txiv muaj cai paub txog lawv tus menyuam txoj kev kawm ua hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab.

Cov ntaub ntawv tiv toj Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag & Txoj Cai Li Pej Xeem

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

Department of Education Office of Civil Rights Resources


日本語 / Japanese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

保護者の権利情報シート:通訳および翻訳サービス

Karen

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

COVID-19 ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်အသီ (Novel Coronavirus) တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီး တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်

ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ် / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


한국어 / Korean

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

부모의 권리 정보 시트 : 통역 및 번역 서비스

Department of Education Office of Civil Rights Resources

ໄທລາວ / Laotian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Marshallese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Mixteco

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

नेपाली / Nepali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Oromo

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Język polski / Polish

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych
Zgodnie z prawem stanowym i federalnym wszyscy rodzice mają prawo do informacji o edukacji
swojego dziecka w języku, który mogą zrozumieć.

Informacje kontaktowe
Kapitały własne i prawa obywatelskie
360-725-6162
equity@k12.wa.us
TTY:
360-664-3631

Língua portuguesa / Portuguese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Serviços de interpretação e tradução
De acordo com as leis estaduais e federais, todos os pais têm direito a informações sobre a educação
de seus filhos em um idioma que eles possam entender.
Informações de Contato
Equidade e direitos civis
360-725-6162
equity@k12.wa.us TTY: 360-664-3631

ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ: ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ

Română / Romanian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

русский /  

Russian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Sāmoa / Samoan

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Pepa Faʻamatalaga Aia Tatau a Matua: Faʻauiga ma Faʻaliliuga Auaunaga

Soomaali / Somali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources


Español / Spanish

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources / Recursos de la oficina de educación y resolución de quejas 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Kiswahili / Swahili

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Tagalog / Tagalog

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sheet Impormasyon sa Mga Karapatan ng Mga Magulang: Serbisyo sa Pagsasalin at Pagsasalin

Department of Education Office of Civil Rights Resources

தமிழ் / Tamil

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

తెలుగు / Telugu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

తల్లిదండ్రుల హక్కుల సమాచార షీట్: వివరణ మరియు అనువాద సేవలు

ไทย / Thai

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Tigrinya

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Українська / Ukrainian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Інформаційний лист батьківських прав: Послуги з перекладу та перекладу

ไทย
/ Urdu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

خاندانوں کے لئے COVID-19 ناول کورونا وائرس سے متعلق معلومات

اور وسائل

COVID-19 Resources and Information for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
والدین کی حقوق سے متعلق معلوماتی شیٹ: تشریح اور ترجمے کی خدمات

Tiếng Việt / Vietnamese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Bảng thông tin về quyền của phụ huynh: Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật

Department of Education Office of Civil Rights Resources