ናይ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ ኮቪድ-19 ሓበሬታን ሃብትታትን ንስድራቤት

ናይ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ ኮቪድ-19 ሓበሬታን ሃብትታትን ንስድራቤት


ግንቦት 20, 2020 ዝተሓደሰ


ኣብዚ እዋን ትምህርቲ ንደቅኹም ከመይ ከምዝመስል ንምርዳእ ክሕግዝኹም ዝኽእሉ ሃብትታት ኣዳሊናልኩም ኣለና። ሓገዝ/ደገፍ ዘድልየኩም እንተኾይኑ፡ ብኽብረትኩም ብምድዋል፡ ብኢመይል ወይ ብመርበብ ኢንተርኔት ዝምላእ ፎርም ብምምላእ ተወከሱ። ብውልቅና ዝቖምና ናይ ሓበሬታን ዘይወግዓዊ ጸገማት ናይ ምፍታሕ ክእለት ዘለና ሃብቲ ኢና።


OEO ንምርካብ ዘድለይኩም ሓበሬታ እኔሀ፥

 ቴሌፎን፥ 1-866-297-2597 (ኣስተርጓሚ ዘለዎ)

 ኢመይልና ከኣ oeoinfo@gov.wa.gov (ካብ ኢንግሊሽ ዝተፈልየ ቛንቛታት ንምትርጓም ተወሳኺ ግዜ ኣድላዪ እዩ)

 ናይ ኦንላይን ሓበሬታ ኣብ፥

 • o ብኢንግሊሽ፥ https://services.oeo.wa.gov/oeo

 • o ብስፓኛ/Español፥ https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=es

 • o ብዓረብ/عربى : https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ar

 • o ብዝተቃለለ ቻይኒዝ/简体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zh

 • o ብልምዳዊ ቻይኒዝ/繁体中文: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=zt

 • o ብኮርያ/한국어: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ko

 • o ብራሽያን/русский: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=ru

 • o ብሶማሊ/Soomaali: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=so

 • o ብታጋሎግ/wika ng tagalog: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=tl

 • o ብቬትናሚዝ/Tiếng Việt.: https://services.oeo.wa.gov/oeo?id=oeo_landing&lang=vi

ሕጂ ክሕልወኩም ዝኽእሉ ገለ ሕቶታት እንሆ፥


ናይ ቀጻልነት ትምህርቲ ን IEP ዘለዎም ደቀይ ብኸመይ ክሰርሕ ይኽእል?

Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) ኣብነታዊ ተምፕለይት ኣብ ኣከባቢኹም ክትጥቀምሉ ትኽእሉመደብ ናይ ቀጻልነት ትምህርቲ ዋላ’ውን እንተውጽአ፡ ናትኩም ሕቶታትን ሓሳባትን ናብቲ ዛዕባ ከተምጽኡ ኣለኩም። ኣብቲ ዛዕባ ከምዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ከተልዕሉ ኣብ ግምት ኣእትዉ፥

1) ኣብዚ ግዜ’ዚ ንተምሃሮኹም ዝወጠንኩሞ እዋናዊ ዕላማታት እንታይ እዮም?

2) ኣብዚ ግዜ’ዚ እቲ ቀንዲ ዘሻቕለኩም ነገር እንታይ እዩ?

3) ኣብ ገዛ መዓልታዊ ንጥፈታት እንታይ ይመስል?

4) ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብ ናትካ IEP ጉጅለ እንታይ ዓይነት ደገፍ ትጽበ?

ብዛዕባ ናይ OSPI ቀጻልነት ትምህርቲ ሃብትታት ንፍሉይ ትምህርቲ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ OSPI ብኽብረትኩም ተወከሱ፥

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):

ቴሌፎን፥ 360-725-6000 (ኣስተርጓሚ ዘለዎ)

TTY: 360-664-3631

ብ10 ቋንቋታት ዝተዳለዉ ዌብሳይታት፡ ቋንቋ ኣብ ታሕቲ ገጽ ናይ ዌብሳይት ብምምራጽ፥

 • ብኢንግሊሽ፥ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
 • ብዓረብ፥https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
 • ብልምዳዊ ቻይኒዝ፥ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
 • ኽመር: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
 • ብኮርያ፡ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
 • ብፑንጃቢ፡ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
 • ብራሽያን፡ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
 • ብሶማሊ፡ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
 • ብስፓኒሽ፡ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures
 • ብቬትናሚዝ፡ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

ኣብ ቤት-ትምህርቲታት ብኣካል ኣገልግሎት ዝርከበሉ ፍሉይ እዋን ኣሎ/ኣለዉ ድዮም?

እቲ መራሒ ቤት-ትምህርቲታት ውሱናት ኣገልግሎታት ክህቡ ዘፍቅዱ ጸበብቲ ፍሉያት እዋናት ኣጠቃሊሉ፡ ብፍላይ ድማ ብሃገራዊ ወይ ፌዴራላዊ ሕጊ ዝድለ ምስዝኸውን፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲታት ናይ ማሕበራዊ ርሕቀትን ናይ ሓፋሽ ናይ ጥዕና መምርሒታት ብምኽታል። እዚ ፍሉይነት ሳሕቲ እዩ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ግድን ብኣካል ኣብ ቀጽሪታት ቤት-ትምህርቲታት ዝወሃቡ ኣገደስትን ኣድለይትን ኣገልግሎታት ዘተኮረ እዩ። ንደቂቅ ሓበሬታ፡ ናይ OSPI ናይ ሓድሽ ኮሮናቫይረስ ገጽ ኣብ ትሕቲ “ ዝተፈቅዱ ናይ ሕንጻ ንጥፈታት” ዝብል ታብ ተመልከቱ፥ https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources. (ኣብ ታሕቲ ናይቲ ወብፔጅ ዝርከብ ካብ 10 ቋንቋታት ምረጹ።)

ትምህርቶም ክውድኡ ዝቀረቡ ተምሃሮ ብኸመይ ኣብ ግቡእ ግዚኦም ክምረቑ ይኽእሉ?
ቤት-ትምህርትታት ትምህርቶም ክውድኡ ዝቀረቡ ተምሃሮኦም ንኽምረቑ ኣብ ምሕጋዝ የተክሩ ኣለዉ። ተምሃሮ ብውልቆም ሓበሬታ ዝረኽብሉ ዝበለጹ ቦታታት፥
 ናይ ቤት-ትምህርቲ ኣማኸርቲ
 ናይ ቤት-ትምህርቲ ኣመሓደርቲ
 ሃገራዊ ቦርድ ናይ ትምህርቲ ቴሌፎን፥ 360-725-6025 (ናይ ቴሌፎን ኣስተርጓሚ ዘለዎ) TTY: 360-664-3631 ወይ ኢመይል፥ sbe@k12.wa.us (ካብ ኢንግሊሽ ዝተፈልየ ቛንቛታት ንምትርጓም ተወሳኺ ግዜ ኣድላዪ እዩ)

ተወሳኺ ሓበሬታን ሃብትታትን ካበይ ክረክብ ይኽእል?

ዝተሓደሰ ናይ ኮቪድ-19 ሓበሬታን ሃብትታትን፡ ክንክን ህጻናት፡ ናይ መግቢ/ምሳሕ ርኽበት፡ ዕጽዋ ቤት-ትምህርትታት፡ ናይ ርሕቀት ትምህርቲ፡ ናይ ምረቓ ዘድልዩ ረቛሒታት፡ ናይ ሓፋሽ እዋናዊ ናይ ጥዕና ሓበሬታን ካልኦት ነገራትን ብዝምልከት ኣብ ናይ ዋሺንግተን ክፍለሃገር ናይ ኮሮናቫይረስ ግብረመልሲ ወብሳይት ይርከብ። https://www.coronavirus.wa.gov/.

Resources in Languages other than English

አማርኛ
/ Amharic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

የወላጆች መብቶች መረጃ ወረቀት: ትርጉም እና የትርጉም አገልግሎቶች

عربى
/ Arabic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Arabic_بطاقة نصائح الترجمة الفورية_Interpretation_Support_Tips_Card 

معلومات وموارد للعائلات حول مرض فيروس كورونا 2019

COVID-19 (كوفيد 19)

Communicating-with-Schools_Language-Access-Trifold-Multilanguage.pdf 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
ورقة معلومات حقوق الوالدين: خدمات الترجمة الشفوية والترجمة

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_Arabic_InterpretationTranslationServices.pdf

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

U.S. Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

ضمان المشاركة الھادفة والمتساویة لمتعلمي اللغة الإنجلیزیة فى البرامج التعلیمیة.

معلومات للآباء وأولیاء الأمور الذین لا یجیدون اللغة الإنجلیزیة (LEP (وللمدارس و ُمدیریات التعلیم التي تتواصل معھم

ဗမာဘာသာစကား / Burmese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

မိသားစုများအတွက် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် မှီငြမ်းကိုးကားထားရာများ /COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


ភាសាខ្មែរ / Cambodian/Khmer

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយៈសេវាកម្មបកប្រែនិងបកប្រែ

Department of Education Office of Civil Rights Resources

简体中文

/ Chinese Simplified

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
父母权利信息表:口译和翻译服务

Department of Education Office of Civil Rights Resources

中國傳統語言 / Chinese Traditional

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Chuukese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

فارسی / Farsi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

اطلاعات و منابع جدید درباره ویروس کرونا (COVID-19) برای خانواده‌ها/ COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Française

/ French

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Services d'interprétation et de traduction
En vertu des lois nationales et fédérales, tous les parents ont le droit d'être informés sur
l'éducation de leur enfant dans une langue qu'ils peuvent comprendre.

Informations de contact
Équité et droits civils
360-725-6162
equity@k12.wa.us
ATS:
360-664-3631

Deutsche / German

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Kreyòl Ayisyen / Haitian Creole

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sèvis Entèpretasyon ak Tradiksyon yo Anba lwa eta a ak federal, tout paran gen dwa pou jwenn enfòmasyon sou edikasyon pitit yo nan yon lang yo ka konprann.

Kontak Enfòmasyon Ekite ak Dwa Sivil yo

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

हिन्दी / Hindi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

माता-पिता के अधिकार सूचना पत्र: व्याख्या और अनुवाद सेवाएं

Hmoob 

/ Hmong

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Kev Pab Txhais Lus thiab Txhais Ntawv Raws li lub xeev thiab tsoomfwv txoj cai lij choj, txhua tus niam txiv muaj cai paub txog lawv tus menyuam txoj kev kawm ua hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab.

Cov ntaub ntawv tiv toj Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag & Txoj Cai Li Pej Xeem

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

Department of Education Office of Civil Rights Resources


日本語 / Japanese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

保護者の権利情報シート:通訳および翻訳サービス

Karen

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

COVID-19 ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်အသီ (Novel Coronavirus) တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီး တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်

ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ် / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


한국어 / Korean

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

부모의 권리 정보 시트 : 통역 및 번역 서비스

Department of Education Office of Civil Rights Resources

ໄທລາວ / Laotian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Marshallese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Mixteco

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

नेपाली / Nepali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Oromo

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Język polski / Polish

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych
Zgodnie z prawem stanowym i federalnym wszyscy rodzice mają prawo do informacji o edukacji
swojego dziecka w języku, który mogą zrozumieć.

Informacje kontaktowe
Kapitały własne i prawa obywatelskie
360-725-6162
equity@k12.wa.us
TTY:
360-664-3631

Língua portuguesa / Portuguese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Serviços de interpretação e tradução
De acordo com as leis estaduais e federais, todos os pais têm direito a informações sobre a educação
de seus filhos em um idioma que eles possam entender.
Informações de Contato
Equidade e direitos civis
360-725-6162
equity@k12.wa.us TTY: 360-664-3631

ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ: ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ

Română / Romanian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

русский /  

Russian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Sāmoa / Samoan

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Pepa Faʻamatalaga Aia Tatau a Matua: Faʻauiga ma Faʻaliliuga Auaunaga

Soomaali / Somali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources


Español / Spanish

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources / Recursos de la oficina de educación y resolución de quejas 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Kiswahili / Swahili

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Tagalog / Tagalog

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sheet Impormasyon sa Mga Karapatan ng Mga Magulang: Serbisyo sa Pagsasalin at Pagsasalin

Department of Education Office of Civil Rights Resources

தமிழ் / Tamil

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

తెలుగు / Telugu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

తల్లిదండ్రుల హక్కుల సమాచార షీట్: వివరణ మరియు అనువాద సేవలు

ไทย / Thai

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Tigrinya

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Українська / Ukrainian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Інформаційний лист батьківських прав: Послуги з перекладу та перекладу

ไทย
/ Urdu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

خاندانوں کے لئے COVID-19 ناول کورونا وائرس سے متعلق معلومات

اور وسائل

COVID-19 Resources and Information for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
والدین کی حقوق سے متعلق معلوماتی شیٹ: تشریح اور ترجمے کی خدمات

Tiếng Việt / Vietnamese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Bảng thông tin về quyền của phụ huynh: Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật

Department of Education Office of Civil Rights Resources