Thông tin về Virus Corona Chủng mới COVID-19 và Nguồn thông tin cho các Gia đình

Thông tin về Virus Corona Chủng mới COVID-19 và Nguồn thông tin cho các Gia đình

Cập nhật ngày 20 tháng 5, 2020

Chúng tôi đã thu thập một số nguồn thông tin để giúp quý vị khi quý vị tìm hiểu việc học sẽ diễn ra như thế nào với con quý vị hiện nay. Nếu quý vị muốn được hỗ trợ, vui lòng gọi điện, gửi email hoặc tiến hành đăng ký trực tuyến. Chúng tôi là nguồn thông tin độc lập và giải quyết vấn đề không chính thức.

Sau đây là cách tiếp cận OEO:

 

Sau đây là một số câu hỏi quý vị có thể hỏi ngay bây giờ:

Kế hoạch Học tập Liên tục có thể có hiệu quả với con tôi đang tham gia IEP như thế nào?

Mặc dù Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI) đã tạo lập mẫu kế hoạch học tập liên tục mà học khu của quý vị có thể sử dụng, quý vị cũng nên nêu câu hỏi và mối quan tâm của mình trong cuộc trò chuyện đó. Hãy suy nghĩ về các câu hỏi sau đây để đưa vào cuộc thảo luận của quý vị:

 1. Mục tiêu hiện tại của quý vị đối với học sinh trong thời gian này là gì?
 2. Quý vị lo lắng nhất về điều gì lúc này?
 3. Một ngày bình thường ở nhà sẽ diễn ra như thế nào?
 4. Quý vị cần hỗ trợ gì từ nhóm IEP của mình lúc này?

Để biết thêm thông tin về các nguồn thông tin học tập liên tục của OSPI cho giáo dục đặc biệt, vui lòng liên
lạc OSPI:

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI):

Điện thoại: 360-725-6000 (Có Dịch vụ Phiên dịch)

TTY: 360-664-3631

Trang web có sẵn với 10 ngôn ngữ, lựa chọn ngôn ngữ ở cuối trang web:

Tiếng Anh: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Tiếng Ả Rập: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Tiếng Trung Phồn thể: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Tiếng Khme: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Tiếng Hàn: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Tiếng Punjabi: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Tiếng Nga: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Tiếng Somali: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Tiếng Tây Ban Nha: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Tiếng Việt: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/resources-continuous-learning-during-school-closures

Có ngoại lệ nào cho phép một số dịch vụ trực tiếp tại trường học không?

Thống đốc đưa ra một ngoại lệ nhỏ để cho phép các trường cung cấp dịch vụ hạn chế, nếu được yêu cầu theo luật pháp tiểu bang hoặc liên bang, tại các địa điểm trường học nhưng phải có các biện pháp y tế công cộng và giãn cách. Ngoại lệ này rất hiếm và tập trung vào các dịch vụ cần thiết và thiết yếu chỉ có thể được cung cấp trực tiếp tại các cơ sở trường học. Để biết chi tiết, hãy xem trang về Virus Corona Chủng mới của OSPI, dưới tab “Hoạt động Cho phép tại Tòa nhà”: https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources. (Chọn từ 10 ngôn ngữ ở cuối trang web.)

Làm thế nào để học sinh năm cuối tốt nghiệp đúng thời hạn?

Các trường đang tập trung giúp đỡ học sinh năm cuối tốt nghiệp. Những nơi tốt nhất để tìm kiếm thông tin cho học sinh bao gồm:

 • Cố vấn trường học
 • Hiệu trưởng nhà trường
 • Hội đồng Giáo dục Tiểu bang: Điện thoại: 360-725-6025 (Có dịch vụ phiên dịch qua điện thoại)
  TTY: 360-664-3631 hoặc Email:
  sbe@k12.wa.us (Chúng tôi cần thêm thời gian để dịch các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh)

Tôi có thể tìm thêm thông tin và nguồn lực ở đâu?

Trang web Ứng phó Virus Corona của Tiểu bang Washington cung cấp thông tin và nguồn lực cập nhật về COVID-19, chăm sóc trẻ em, nguồn thực phẩm/bữa trưa, đóng cửa trường học và học từ xa, yêu cầu tốt nghiệp, thông tin cập nhật về sức khỏe công cộng và hơn thế nữa: https://www.coronavirus.wa.gov/.


Tài nguyên bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh

አማርኛ
/ Amharic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

የወላጆች መብቶች መረጃ ወረቀት: ትርጉም እና የትርጉም አገልግሎቶች

عربى
/ Arabic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Arabic_بطاقة نصائح الترجمة الفورية_Interpretation_Support_Tips_Card 

معلومات وموارد للعائلات حول مرض فيروس كورونا 2019

COVID-19 (كوفيد 19)

Communicating-with-Schools_Language-Access-Trifold-Multilanguage.pdf 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
ورقة معلومات حقوق الوالدين: خدمات الترجمة الشفوية والترجمة

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_Arabic_InterpretationTranslationServices.pdf

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

U.S. Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html

ضمان المشاركة الھادفة والمتساویة لمتعلمي اللغة الإنجلیزیة فى البرامج التعلیمیة.

معلومات للآباء وأولیاء الأمور الذین لا یجیدون اللغة الإنجلیزیة (LEP (وللمدارس و ُمدیریات التعلیم التي تتواصل معھم

ဗမာဘာသာစကား / Burmese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

မိသားစုများအတွက် COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းအချက်အလက်နှင့် မှီငြမ်းကိုးကားထားရာများ /COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


ភាសាខ្មែរ / Cambodian/Khmer

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយៈសេវាកម្មបកប្រែនិងបកប្រែ

Department of Education Office of Civil Rights Resources

简体中文

/ Chinese Simplified

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
父母权利信息表:口译和翻译服务

Department of Education Office of Civil Rights Resources

中國傳統語言 / Chinese Traditional

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Chuukese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

فارسی / Farsi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

اطلاعات و منابع جدید درباره ویروس کرونا (COVID-19) برای خانواده‌ها/ COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families

Française

/ French

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Services d'interprétation et de traduction
En vertu des lois nationales et fédérales, tous les parents ont le droit d'être informés sur
l'éducation de leur enfant dans une langue qu'ils peuvent comprendre.

Informations de contact
Équité et droits civils
360-725-6162
equity@k12.wa.us
ATS:
360-664-3631

Deutsche / German

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Kreyòl Ayisyen / Haitian Creole

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sèvis Entèpretasyon ak Tradiksyon yo Anba lwa eta a ak federal, tout paran gen dwa pou jwenn enfòmasyon sou edikasyon pitit yo nan yon lang yo ka konprann.

Kontak Enfòmasyon Ekite ak Dwa Sivil yo

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

हिन्दी / Hindi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

माता-पिता के अधिकार सूचना पत्र: व्याख्या और अनुवाद सेवाएं

Hmoob 

/ Hmong

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Kev Pab Txhais Lus thiab Txhais Ntawv Raws li lub xeev thiab tsoomfwv txoj cai lij choj, txhua tus niam txiv muaj cai paub txog lawv tus menyuam txoj kev kawm ua hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab.

Cov ntaub ntawv tiv toj Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag & Txoj Cai Li Pej Xeem

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

Department of Education Office of Civil Rights Resources


日本語 / Japanese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

保護者の権利情報シート:通訳および翻訳サービス

Karen

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

COVID-19 ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢး(စ)တၢ်ဆါဃၢ်အသီ (Novel Coronavirus) တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီး တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢဟံၣ်

ဖိဃီဖိတဖၣ်အဂီၢ် / COVID-19 Novel Coronavirus Information and Resources for Families


한국어 / Korean

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

부모의 권리 정보 시트 : 통역 및 번역 서비스

Department of Education Office of Civil Rights Resources

ໄທລາວ / Laotian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Marshallese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Mixteco

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

नेपाली / Nepali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Oromo

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Język polski / Polish

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych
Zgodnie z prawem stanowym i federalnym wszyscy rodzice mają prawo do informacji o edukacji
swojego dziecka w języku, który mogą zrozumieć.

Informacje kontaktowe
Kapitały własne i prawa obywatelskie
360-725-6162
equity@k12.wa.us
TTY:
360-664-3631

Língua portuguesa / Portuguese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Serviços de interpretação e tradução
De acordo com as leis estaduais e federais, todos os pais têm direito a informações sobre a educação
de seus filhos em um idioma que eles possam entender.
Informações de Contato
Equidade e direitos civis
360-725-6162
equity@k12.wa.us TTY: 360-664-3631

ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ: ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ

Română / Romanian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

русский /  

Russian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Sāmoa / Samoan

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Pepa Faʻamatalaga Aia Tatau a Matua: Faʻauiga ma Faʻaliliuga Auaunaga

Soomaali / Somali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources


Español / Spanish

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources / Recursos de la oficina de educación y resolución de quejas 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Kiswahili / Swahili

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Tagalog / Tagalog

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sheet Impormasyon sa Mga Karapatan ng Mga Magulang: Serbisyo sa Pagsasalin at Pagsasalin

Department of Education Office of Civil Rights Resources

தமிழ் / Tamil

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

తెలుగు / Telugu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

తల్లిదండ్రుల హక్కుల సమాచార షీట్: వివరణ మరియు అనువాద సేవలు

ไทย / Thai

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Tigrinya

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Українська / Ukrainian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Інформаційний лист батьківських прав: Послуги з перекладу та перекладу

ไทย
/ Urdu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

خاندانوں کے لئے COVID-19 ناول کورونا وائرس سے متعلق معلومات

اور وسائل

COVID-19 Resources and Information for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
والدین کی حقوق سے متعلق معلوماتی شیٹ: تشریح اور ترجمے کی خدمات

Tiếng Việt / Vietnamese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Bảng thông tin về quyền của phụ huynh: Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật

Department of Education Office of Civil Rights Resources