Waa maxay OEO?

Hel Caawimaadeena

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOonleen ahaan – Waxaan kugu dhiirigalinaynaa inaad adeegsato Hanaankeena Isqorista Oonleenka ah.  Waxaad ubaahanaysaa inaad samaysato ciwaan adoo adeegsanaaya magacaaga iyo ciwaanka iimeelka oo shaqaynaaya.  Kadib markaad furato ciwaanka aadna dhamayso hanaanka isqorista oonleenka ah, qof ayaa kulasoo xariiraaya sida ugu dhakhsiyaha badan si uu macluumaad kuusiiyo ama jadwal kuugu sameeyo balantaada.  Isqoristeena oonleenka ah waa mid furan markasta, laakiin qof ayaa intaas kadib kulasoo xariiraaya inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah.

Foomamka Ogolaanshaha

Maalmaha Isniinta 9:30 a.m. – 6:00 p.m.

Maalmaha Tallaadada 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Maalmaha Arbacada 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Maalmaha Khamiista 9:30 a.m. – 6:00 p.m.

Maalmaha Jimcada: waxaa lagu qaadayaa oonleenka, fakiska ama iimeelka kaliya

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Khadka taleefanka – Haddii aad doonayso inaad qof toos ula hadasho, ama aad rabto in lagaa caawiyo buuxinta isqoristaada oonleenka ah, fadlan nagasoo wac laynkeena bilaashka ah oo ah 1-866-297-2597 inta lagu jiro saacadaha shaqada ee caadiga ah. Shaqaalaheena ayaa khadka taleefanka kuturjumi kara wax kabadan 150 luuqadood.

Black and white icon of envelope with two papers inside. The first paper has the "at" email icon. The second paper has lines for writing a letter. Created by Anang Taufik from Noun Project.Fakiska ama Boostada – Soo dagso Foomka Codsiga Adeegyada Lataliyaha Waxbarashada kadibna kusoo dir foomka aad buuxisay fakiska, boostada ama iimeelka (macluumaadka lagala xariiraayo waxay kuqoran yihiin foomka) una dir OEO. Fax: 1-844-886-5196.

Wararka iyo Dhacdooyinka

Imaanshaha iyo Ka-maqnaanshaha inta lagu jiro COVID

Dugsiyada ayaa xaadirin doona ardayda inta lagu jiro waxbarashada oonleenka ah. La xariir dugsiga haddii cunugaagu ka qaybgalay waxbarashada oonleenka ah, xataa haddii aysan ahayn cashar layf lagu bixinaayo, aadna isleedahay inaan dugsigu ogayn. Haddii aan cunugaagu awoodin inuu ka qaybgalo sabab la xariirta cilado dhanka COVID ah, la xariir dugsiga si loo aqbalo maqnaanshaha cunugaaga.

Haddii cunugaagu uu bilaa sabab uga maqnaa dugsiga, dugsigu waa inuu kulasoo xariiraa si ay kuu waydiiyaan sababta ayna kaaga caawiyaan xalinta caqabadaha waxbarashada.  

Kaarka Tilmaamaha Turjumaada oo loo turjumay:

Somali_Kaarka_Tilmaamaha_Turjumaada_Interpretation_Support_Tips_Card

Hal kamid ah Shan: Taariikhda Naafada iyo Mashruuca Sharafta
Tababarada Oonleenka ah ee Soosocda iyo Munaasabadaha

Iskaqor waraaqdeena wararkaGovDelivery signup

Waa maxay walaaca waxbarasho ee kajira k-12?

Select a topic above to find resources and next steps.