Ano ang OEO?

Kunin ang Aming Tulong

 

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOnline – Hinihikayat namin kayo na gamitin ang aming Online Intake Process.  Kailangan ninyong lumikha ng account na may pangalan ninyo at tamang email address.  Matapos ninyong lumikha ng account at kumpletuhin ang online intake process, may isang tao na kokontak sa inyo sa lalong madaling panahon na magbibigay ng impormasyon o magtakda ng pakikipagtipan.  Ang aming online intake ay magagamit sa lahat ng oras, ngunit may magtitingin ulit sa panahon ng normal na oras ng kalakal.

Mga Oras ng Trabaho

Lunes 9:30 a.m. – 6:00 p.m.

Martes 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Miyerkules 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Huwebes 9:30 a.m. – 6:00 p.m.

Biyernes: online na pagpapatala o intake, fax, o email lamang

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Sa Telepono – Kung mas nais na makausap ang isang tao ng personal, o kailangan ng tulong sa pagkumpleto ng online intake process, mangyaring tawagan kami sa toll free sa 1-866-297-2597 sa panahon ng aming oras ng kalakal sa.  Ang aming tauhan ay makakagamit ng pagsasalin sa telepono sa mahigit 150 na mga wika. 

Black and white icon of envelope with two papers inside. The first paper has the "at" email icon. The second paper has lines for writing a letter. Created by Anang Taufik from Noun Project.Sa Fax o Sulat – Magdownload ng pormas ng Request for Ombuds Services at isumite ang nakumpletong pormas sa pamamagitan ng fax, sulat o email (ang impormasyong pangkontak ay nakasulat sa mga pormas) sa OEO. Fax: 1-844-886-5196.

Mga Balita at Kaganapan

Pagdalo at Truancy sa panahon ng COVID

Inililista ng mga paaralan kung sino ang mga pumapasok sa panahon ng malayuang pag-aaral (remote learning). Makipag-ugnayan sa paaralan kung lumahok ang iyong anak sa malayuang pag-aaral, kahit na hindi naka-live ang klase, at sa palagay mo ay hindi ito alam ng paaralan. Kung hindi nakalahok ang iyong anak dahil sa mga problemang may kinalaman sa COVID, makipag-ugnayan sa paaralan upang mapahintulutan ang kanyang mga pagliban sa klase.

Kung ang anak mo ay mayroong mga hindi pinahintulutang pagliban sa klase, makikipag-ugnayan ang paaralan sa iyo upang maintindihan at makatulong na tugunan ang mga hadlang sa pag-aaral. 

Ang mga Tip Card sa Pagsasalin ay isinalin sa:

Tagalog_Kard_ng_mga_Tip_sa_Pagsasalin_Interpretation_Support_Tips_Card

Isa sa Lima: Kasaysayan sa Kapansanan at Parangal na Proyekto
Nalalapit na mga Webinars at Kaganapan

Mag-sign up para sa aming liham-balitaGovDelivery signup

Ano ang inyong alalahanin sa K-12 na Edukasyon?

Select a topic above to find resources and next steps.