MISYON / BISYON

MISYON

Nakikipagtulungan kami sa mga pamilya, komunidad, at paaralan para magkasamang tugunan ang mga problema nang sa gayon ay ganap na makakalahok at uunlad ang bawat mag-aaral sa mga K-12 na pampublikong paaralan sa Washington.

BISYON

Pinapangarap namin ang isang sistema ng pampublikong edukasyon na bumubuwag sa rasismo, diskriminasyon sa mga taong may kapansanan, at iba pang pagkakait para suportahan ang. 

Pinahahalagahan namin ang aming kasarinlan, mga pagpapahalaga laban sa rasismo, at pagtugon sa mga komunidad. Matututo kami bilang isang pangkat mula sa mga pamilya, mag-aaral, at komunidad at itataguyod namin ang bisyon na ito.

Upang maunawaan kung paano namin binubuhay ang aming misyon at pananaw sa aming trabaho, mangyaring basahin ang aming estratehikong plano para sa 2020-2023, na matatagpuan dito. Upang hilingin ang dokumentong ito, o anumang iba pang mga dokumento ng OEO, sa ibang format o ibang wika, mangyaring mag-email sa amin sa oeoinfo@gov.wa.gov o tawagan kami sa: 1-866-297-2597.