បេសកកម្ម / ទស្សនៈវិស័យ

បេសកកម្ម

យើងធ្វើការជាមួយក្រុមគ្រួសារ ​សហគមន៍ និងសាលារៀនន ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហាជាមួយគ្នា ដែល​អាចឱ្យសិស្សានុស្សគ្រប់រូបចូលរួមបានយ៉ាងពេញលេញ និងរីកចម្រើននៅក្នុងសាលាសាធារណៈ​កម្រិត K-12 របស់រដ្ឋ Washington

ទស្សនៈវិស័យ

យើងមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំសាធារណៈ ដែល​ដក​ចេញ​នូវការរើសអើងជាតិសាសន៍ ការរើសអើងសមត្ថភាព និងការប្រព្រឹត្តិមិន​ស្មើភាព​ផ្សេងៗទៀត ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ក្តីសុបិនរបស់សិស្សានុសិស្សម្នាក់ៗ សម្រាប់​ពេល​អនាគត។

យើង​ឱ្យ​តម្លៃទៅដល់គុណតម្លៃឯករាជ្យភាព
របស់ពួកយើង ដែលប្រឆាំង​ទៅនឹង​ការរើសអើង​ជាតិ​សាសន៍ និង​ការឆ្លើយតប​ចំពោះ​សហគមន៍។ យើងនឹងរៀនស្វែងយល់ជាក្រុមពីក្រុមគ្រួសារ សិស្សានុសិស្ស និង​សហគមន៍​នានា ហើយនិងលើកកម្ពស់ទៅដល់ទស្សនៈ​វិស័យនេះ។ 

ដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលយើងនាំយកបេសកកម្មនិងចក្ខុវិស័យរបស់យើងទៅរកជីវិតនៅក្នុងការងាររបស់យើងសូមអានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០-២០២៣ ដែលមាននៅទីនេះ

ដើម្បីស្នើសុំឯកសារនេះឬឯកសារអូអូអូផ្សេងទៀតជាទម្រង់ឬភាសាផ្សេងទៀតសូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ oeoinfo@gov.wa.gov ឬទូរស័ព្ទមកយើងតាមរយៈលេខ៖ ១-៨៦៦-២៩៧-២៥៩៧ ។ 1-866-297-2597.