ជំនួយសម្រាប់សិស្សដែលមានពិការភាព

ជំនួយសម្រាប់សិស្សដែលមានពិការភាព

សិស្ស​ដែល​មាន​ពិការភាព​អាច​ចូល​សាលារៀន​ក្នុង​គ្រប់​សហគមន៍។ ក្នុង​មួយ​ឆាកជីវិត​យើង​នេះ ប្រហែល 20% នៃ​មនុស្សលោក ឬ 1 នាក់​ក្នុងចំណោម 5 នាក់​នឹង​មាន​បញ្ហា​ពិការភាព​នៅ​ផ្នែក​ណាមួយ។

សិស្ស​គ្រប់រូប​ដែល​មាន​ពិការភាព​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បានការ​អប់​រំ​ស្មើៗគ្នា និង​គ្មាន​ការរើសអើង។ សាលារៀន​ប្រហែលជា​ត្រូវ​ផ្ដល់​កន្លែង​ស្នាក់នៅ ការ​លៃ​សម្រួល ការ​បង្រៀន​ដែល​បាន​រៀបចំ​ជាពិសេស ឬជំនួយ​ផ្សេងទៀត​ដើម្បី​ឱ្យ​សិស្ស​មានលទ្ធភាព​ទទួល​បាន និង​ចូល​រួម​ស្មើៗគ្នា​ក្នុង​សាលារៀន ដោយ​អាស្រ័យ​លើ​លក្ខណៈ​នៃ​ពិការភាព​របស់​សិស្ស និង​របៀប​ដែល​វា​ប៉ះពាល់​ដល់​សិស្ស​នៅ​សាលារៀន។

  • សិស្ស​មាន​ពិការភាព​ដែល​ត្រូវការ​ប្រភេទ​ណាមួយ​នៃ​ការ​បង្រៀន​ដែល​រៀបចំ​ជាពិសេស​អាច​ទទួល​បាន ការអប់រំ​ពិ​សសតាមរយៈ​កម្មវិធីIEPIndividualized Education Program (កម្មវិធី​អប់រំ​សម្រប​តាម​បុគ្គល)។
  • សិស្សមានពិការភាពដែលត្រូវការកន្លែងស្នាក់នៅប្រហែលជាទទួលបាន “Section 504 Plan (គម្រោងនៃផ្នែក 504)”។ 

ប្រសិនបើ​អ្នក​គិតថា សិស្ស​ណា​ម្នាក់​ប្រហែលជា​មាន​ពិការភាព និង​ត្រូវការ​កន្លែង​ស្នាក់នៅ ឬការ​បង្រៀន​ពិសេស អ្នក​អាច​ស្នើ​ឱ្យ​មណ្ឌល​សិក្សាធិការ​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ

ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​កម្មវិធី IEP, គម្រោង​នៃ​ផ្នែក 504 ការវាយតម្លៃ និង​កិច្ចការពារ​សម្រាប់​សិស្ស​ដែល​មាន​ពិការភាព​នៅ​ទីនេះ៖

Find additional resources here:

Supports at School

Disability Identity

Accessibility