តើអ្វីជាការអប់រំពិសស?

តើអ្វីជាការអប់រំពិសស?

តើអ្វីជាពិការភាព?

 “ពិការភាព​គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​បទពិសោធន៍​ពី​ធម្មជាតិ​របស់​មនុស្ស ហើយ​មិន​បន្ថយ​សិទ្ធិ​របស់​បុគ្គល​ក្នុង​ការចូលរួម ឬចូលរួម​ចំណែក​ក្នុង​សង្គម​តាម​គ្រប់រូប​ភាព។

--Individuals with Disabilities Education Act (ច្បាប់ស្ដីពីការអប់រំបុគ្គលមានពិការភាព) , 20 U.S.C. §1400(c)

មនុស្ស និងច្បាប់របស់យើងឱ្យនិយមន័យនៃពាក្យ “ពិការភាព” តាមរបៀបច្រើនយ៉ាងខុសៗគ្នា។

ក៏​មាន​ទស្សនៈ​ខុសៗគ្នា​ជាច្រើន​អំពី​ពិការភាព​ទៅតាម​វប្បធម៌​ផង​ដែរ ហើយ​ការយល់ឃើញ​របស់​យើង​អំពី​ពិការភាព​មានការ​ប្រែប្រួល​ទៅតាម​ពេលវេលា។ សូម​មើល​ខ្លឹមសារ  One Out of Five: Disability History and Pride Project (មួយ​ក្នុងចំណោម​ប្រាំ៖ គម្រោង​ប្រវត្តិ​នៃ​ពិការភាព និង​មោទនភាព)

ដើម្បី​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​ប្រវត្តិ​នៃ​ពិការភាព និង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​អត្តសញ្ញាណ​ពិការភាព​ជា​វិជ្ជមាន។

សម្រាប់សិស្សក្នុងសាលារៀនរដ្ឋ ច្បាប់សហព័ន្ធចំនួនពីរ ពោលគឺ Individuals with Disabilities Education Act ឬហៅកាត់ “IDEA” និងផ្នែក 504 នៃ Rehabilitation Act (ច្បាប់ស្ដីពីការស្ដារនីតិសម្បទា) ឬហៅកាត់ “ផ្នែក 504” ផ្ដល់សិទ្ធិ និងកិច្ចការពារដល់សិស្សដែលមានពិការភាព។ ច្បាប់នីមួយៗខាងលើមាននិយមន័យខុសគ្នាសម្រាប់កុមារដែលមានពិការភាព។

និយមន័យនៃពិការភាពរបស់ច្បាប់ IDEA

ច្បាប់ IDEA ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ឱ្យ​សិស្ស​ដែល​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ការចូលរួម Individualized Education Program (IEP, កម្មវិធី​អប់រំ​សម្រប​តាម​បុគ្គល)។ ច្បាប់​នេះ​ឱ្យ​និយមន័យ កុមារ​ដែល​មាន​ពិការភាពថា​ជា​កុមារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​វាយតម្លៃ និង​រក​ឃើញថា៖

 • មានពិការភាពដូចបានកំណត់ក្នុងប្រភេទមួយក្នុងចំណោមប្រភេទជាក់លាក់ចំនួន 14 និង
 • ដោយសារពិការភាព និងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផ្នែកអប់រំ
 • ត្រូវការការអប់រំពិសេស និងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ។

ក្នុង​រដ្ឋ​វ៉ាស៊ីនតោន ប្រភេទ​នៃ​ពិការភាព និង​និយមន័យ​ជាក់លាក់​សម្រាប់​ប្រភេទ​នី​មួយៗត្រូវ​បាន​ចុះ​ក្នុង​បទប្បញ្ញត្តិ​របស់​រដ្ឋ​យើង​ដែល​មានឈ្មោះ​ថា Washington Administrative Code (ក្រមរ​ដ្ឋ​បាល​វ៉ាស៊ីនតោន) លេខWAC 392-172A-01035

ប្រភេទទាំងនោះរួមមាន៖

 • ជំងឺខ្វះស្មារតីផ្ចង់
 • ពិការភ្នែក-ស្ដាប់មិនឮ
 • ស្ដាប់មិនឮ
 • ការវិវឌ្ឍយឺត
 • ពិការផ្លូវអារម្មណ៍/ឥរិយាបថ
 • ពិបាកស្ដាប់
 • ពិការផ្នែកបញ្ញា
 • ពិការច្រើនចំណុច
 • ខូចឆ្អឹង-សន្លាក់-សាច់ដុំ
 • ខ្សោយផ្នែកសុខភាពផ្សេងទៀត
 • ពិការភាពក្នុងការសិក្សាជាក់លាក់
 • ខ្សោយការនិយាយ ឬភាសា
 • របួសខួរក្បាលដែលប៉ះទង្គិចខ្លាំង
 • ខ្សោយភ្នែក រួមទាំងពិការភ្នែក

ប្រភេទ​នី​មួយៗក្នុងចំណោម​ទាំងនេះ​មាន​និយមន័យ​ជាក់លាក់​នៅក្នុង​វិធាន​ស្ដីពី​ការអប់រំ​ពិសេស។ ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​មន្ទិល​ថា​តើ​កុមារ​ណា​ម្នាក់​អាច​មាន​ពិការភាព​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ប្រភេទ​មួយ​ក្នុងចំណោម​ទាំងនេះ យកល្អ​អ្នក​គួរតែ​អាន​និយមន័យ​ជាក់លាក់ ឬស្នើ​ឱ្យ​នរណា​ម្នាក់​ពិនិត្យមើល​កុមារ​នោះ​ជាមួយ​អ្នក។ និយមន័យ​មាននៅ​លើ​អ៊ីនធឺណិត​ក្នុង​ក្រម WAC 392-172A-01035, តាមរយៈ​គេហទំព័រ https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-172A&full=true#392-172A-01035.

ប្រសិនបើ​កុមារ​ណា​ម្នាក់​មាន​ពិការភាព​ណាមួយ​ដូច​បាន​កំណត់​ក្នុង​ច្បាប់ IDEA ប៉ុន្តែ​ត្រូវការ​តែ សេវាកម្ម​ដែល​ពាក់ព័ន្ធកន្លែង​ស្នាក់នៅនិង​មិនមែនការអប់រំ​ពិ​សសទេ សិស្ស​នោះ​នឹង​មិន​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ក្នុង​ការចូលរួម​កម្មវិធី IEP ទេ ប៉ុន្តែ​ប្រហែលជា​ត្រូវការ​គម្រោង​នៃ​ផ្នែក 504

និយមន័យនៃពិការភាពរបស់ផ្នែក 504

ផ្នែក 504 ហាម​មិន​ឱ្យ​មណ្ឌល​សិក្សាធិការ​រើសអើង​មនុស្ស​ដែល​មាន​ពិការភាព​ទេ។ ច្បាប់​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​មណ្ឌល​នានា​ផ្ដល់​ការអប់រំ​ពិសេស កន្លែង​ស្នាក់នៅ សេវាកម្ម ឬជួយ​បំពេញ​តម្រូវការ​របស់​សិស្ស ដើម្បី​ទទួល​បានការ​អប់​រំ​ស្មើៗគ្នា។ ច្បាប់​នេះ​ឱ្យ​និយមន័យ​សិស្ស​ដែល​មាន​ពិការភាព​ថា​ជា​សិស្ស​ដែល​មាន​បញ្ហា៖

 • ខ្សោយរាងកាយ ឬសតិអារម្មណ៍ដែល
 • ដាក់កម្រិតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើ
 • សកម្មភាពចម្បងៗមួយឬច្រើនក្នុងជីវិត

អ្នក​អាច​រកមើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ផ្នែក 504 នៅក្នុង​កម្រង​សំណួរ​ដែល​សួរ​ជា​ញឹកញាប់ ដែល​បង្ហោះ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់ U.S. Department of Education’s Office for Civil Rights (OCR, ការិយាល័យ​ទទួលបន្ទុក​ផ្នែក​សិទ្ធិពល​រដ្ឋ) នៃ​ក្រសួង​អប់រំ​របស់​សហរដ្ឋអាមេរិក​នៅ​ទីនេះ៖ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html.

OCR ក៏មានព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតដែលរៀបរាប់អំពី “សិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់សិស្សដែលមានពិការភាពក្នុងសភាពមើលមិនដឹងក្រោមផ្នែក 504 នៃ Rehabilitation Act (ច្បាប់ស្ដីពីការស្ដារនីតិសម្បទា) នៃឆ្នាំ 1973” ផងដែរ។ https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq5269.html។  ច្បាប់នេះគូសបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលអ្នកដទៃមិនអាចមើលដឹងភ្លាមៗ ប៉ុន្តែនៅតែអាចប៉ះពាល់ដល់សិស្សនៅសាលារៀន។

តើច្បាប់ IDEA និងផ្នែក 504 មានទំនាក់ទំនងដូចម្ដេច?

Diagram of three concentric circles. The largest circle represents all students. Within it is a smaller circle representing 504 eligible students. Within that is the smallest circle representing IDEA eligible students.

សិស្សគ្រប់រូប

ស្របតាមច្បាប់ 504

ស្របតាមច្បាប់ IDEA

ក្រោម​ច្បាប់​ទាំងពីរ មណ្ឌល​សិក្សាធិការ​ត្រូវ​ផ្ដល់ Free Appropriate Public Education (ការអប់រំ​សាធារណៈ​សមស្រប​ឥតគិតថ្លៃ) ដែល​ហៅ​កាត់​ថា FAPE ឱ្យ​សិស្ស​ដែល​មាន​ពិការភាព។ នេះ​មានន័យថា មណ្ឌល​នានា​ត្រូវតែ​ផ្ដល់​សេវាកម្ម​ជាច្រើន ដើម្បី​បំពេញ​តាម​តម្រូវការ​នី​មួយៗរបស់​សិស្ស​ដែល​មាន​បញ្ហា​ពិបាក​នឹង​ជោគជ័យ​នៅ​សាលារៀន​ដោយសារតែ​ពិការភាព។

ផ្នែក 504 ផ្ដល់​សេវាកម្ម​សម្រាប់​ក្រុម​សិស្ស​ច្រើនជាង​ច្បាប់ IDEA ដោយសារ​ច្បាប់​នេះ​មាន​និយមន័យ​នៃ​ពាក្យ ពិការភាពទូលំទូលាយ​ជាង។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើ​សិស្ស​ណា​ម្នាក់​មាន​ចំណុច​ស្របតាម​លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​សម្រាប់​ច្បាប់ IDEA និង​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ចូលរួម​កម្មវិធី IEP សិស្ស​នោះ​ក៏​ត្រូវ​បានការ​ពារ​ដោយ​ផ្នែក 504 ផង​ដែរ។ ប៉ុន្តែ​មាន​សិស្ស​ជាច្រើន​ដែល​ការពារ​ដោយ​ផ្នែក 504 និង​អាច​ចូលរួម​ក្នុង​គម្រោង​នៃ​ផ្នែក 504 ប៉ុន្តែ​មិន​ត្រូវការ​ការអប់រំ​ពិសេស​ទេ ហើយក៏​មិន​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ចូលរួម​កម្មវិធី IEP ក្រោម​ច្បាប់ IDEA ដែរ។ 

វិធី​មួយ​ដើម្បី​គិត​អំពី​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ច្បាប់​ទាំងពីរ​នេះ​គឺ​ត្រូវ​គិត​អំពី​សិស្ស​ទាំងអស់៖ ជាដំបូង​ត្រូវ​គិតថា មួយចំនួន​ក្នុងចំណោម​សិស្ស​ទាំងនោះ​មាន​ពិការភាព (ផ្នែក 504)។ មួយចំនួន​កាន់តែ​តូចជាង​នេះ​ក្នុងចំណោម​សិស្ស​ទាំងនោះ​មាន​ពិការភាព ហើយ​ត្រូវការ​ការអប់រំ​ពិសេស (IDEA)

ខាងលើ​នេះ​គឺជា​រូបភាព​មាន​រង្វង់​ធំ​ដែល​តំណាង​ឱ្យ​សិស្ស​ទាំងអស់។ រង្វង់​ទំហំ​មធ្យម​នៅក្នុង​រង្វង់​ធំ​តំណាង​ឱ្យ​សិស្ស​ដែល​មាន​ពិការភាព និង​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​ក្រោម​ផ្នែក 504។ ក្នុងចំណោម​ក្រុម​នោះ មាន​ក្រុម​កាន់តែ​តូចជាង​នេះ​ទៀត​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​ក្រោម​ច្បាប់ IDEA ផង​ដែរ។ ចំណុច​សំខាន់​ដែល​ត្រូវ​ចាំ​អំពី​ក្រា​ហ្វ​នេះ​គឺថា សិស្ស​ក្នុងរង្វង់​តូច​ក៏​ជាផ្នែក​មួយ​នៃ​ក្រុម​ធំ​ដែរ៖ សិស្ស​ទាំងអស់។ ពួក​គេ​ទាំងអស់គ្នា​មាន​សិទ្ធិ​ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​សិស្ស​គ្រប់រូប​ដែរ បូករួម​ទាំង​កិច្ចការពារ​ពី​ការរើសអើង​ដោយសារតែ​ពិការភាព រួម​ទាំង​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​ដែល​ពួក​គេ​ត្រូវការ​ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​សាលារៀន។

សិស្ស​ដែល​ការពារ​ដោយ​ផ្នែក 504 និង​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ចូលរួម​កម្មវិធី IEP ជាទូទៅ​នឹងអាច​ចូលរួម​បានតែ​ក្នុង​កម្មវិធី IEP ប៉ុណ្ណោះ។ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាង​ដែល​នឹង​ចាត់​ចូលក្នុង​គម្រោង​នៃ​ផ្នែក 504 គួរតែ​រាប់បញ្ចូល​ក្នុង​កម្មវិធី IEP ដែល​ជា​ធម្មតា​មាន​ក្នុង​ទំព័រ​អំពី​កន្លែង​ស្នាក់នៅ ឬក្នុង​បញ្ជី​សេវាកម្ម ឬជំនួយ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ឬបន្ថែម។

កុមារគ្រប់រូប​ដែល​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ដើម្បី​ចូលរួម​កម្មវិធី IEP ក៏​ត្រូវ​បានការ​ពារ​ដោយ​ផ្នែក 504 ផង​ដែរ។ ហេតុអ្វី​ក៏​ចំណុច​នេះ​មាន​សារៈសំខាន់?

ផ្នែក 504 ហាម​មិន​ឱ្យ​រើសអើង​សិស្ស​ដោយសារតែ​ពិការភាព។ ការរើសអើង​អាច​កើតឡើង នៅពេល​ដែល​កម្មវិធី​មួយ​ដក​សិស្ស​ដែល​មាន​លក្ខខណ្ឌ​គ្រប់គ្រាន់​ចេញ​ដោយសារតែ​ពួក​គេ​មាន​ពិការភាព ឬនៅ​ពេល​ដែល​សិស្ស​ណា​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​បៀតបៀន​ដោយសារតែ​ពិការភាព​របស់​ខ្លួន ហើយ​មណ្ឌល​មិន​ចាត់វិធានការ​សមស្រប​ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​ការបៀតបៀន​នោះ។

ប្រសិនបើ​អ្នកជឿ​ជាក់​ថា មណ្ឌល​ណាមួយ​បាន​រើសអើង​បុគ្គល​ម្នាក់​ដោយសារតែ​ពិការភាព សូម​រកមើល​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ជម្រើស​ប្ដឹងតវ៉ា​ជា​ផ្លូវការ​ក្នុង​ទំព័រ​អំពី​ការរើសអើង​របស់​យើង។