یک برنامه تعلیمی خاص چیست؟

یک برنامه تعلیمی خاص چیست؟

معلولیت چیست؟

 "معلولیت بخش طبیعی تجربه انسان ها است و به هیچ طریقی حق اشخاص برای اشتراک در جامعه یا سهم گرفتن در جامعه را نقص کرده نمی تواند."

--Individuals with Disabilities Education Act (قانون تعلیم برای اشخاص دارای معلولیت)، , 20 U.S.C. §1400(c)

راه های متعدد و مختلفی وجود دارد که مردم و قوانین ما "معلولیت" را تعریف می کند.

همچنان دیدگاه های فرهنگی مختلف در مورد معلولیت وجود دارد و درک ما از معلولیت در طول زمان تغییر کرده است. مواد آموزشی One Out of Five (یک از پنج): Disability History and Pride Project (پروژه تاریخچه معلولیت و افتخار) را ببینید تا در مورد تاریخچه معلولیت و انکشاف هویت معلولیت مثبت بیشتر بیاموزید.

برای متعلمین در مکاتب دولتی، دو قانون فدرال - Individuals with DisabilitiesEducation Act، یا "IDEA" و بخش 504 مربوط به Rehabilitation Act (قانون توان بخشی)، یا "بخش 504" - به متعلمین دارای معلولیت حقوق و امکانات محافظتی میدهد. هر یکی از این قوانین حاوی تعریف متفاوت از یک طفل دارای معلولیت می باشد.

تعریف معلولیت براساس IDEA

IDEA به متعلمین واجد شرایط حق می دهد یک Individualized Education Program  (IEP، برنامه تعلیمی شخصی شده) داشته باشند. این قانون یک "طفل دارای معلولیت" را منحیث طفلی که ارزیابی شده تعریف می کند، و نتیجه گیری شده که:

 • دارای یک معلولیت طبق تعریف در یکی از 14 کتگوری مشخص می باشد، و
 • بخاطر معلولیت و یک تأثیر منفی بالای تعلیم اش،
 • نیاز به برنامه تعلیمی خاص و خدمات مربوطه دارد.

در ایالت واشنگتن، کتگوری های معلولیت و تعریف هر کدام در مقررات ایالت ما، the Washington Administrative Code (قانون اداری واشنگتن)، در  WAC 392-172A-01035 

لیست شده است

این کتگوری ها شامل اند بر:

 • اوتیسم (خیال پرستی)
 • ناشنوایی و نابینایی
 • ناشنوایی
 • تأخیر در رشد
 • معلولیت عاطفی/رفتاری
 • به سختی شنیدن
 • معلولیت ذهنی
 • چندین معلولیت
 • نقص اورتوپیدیک
 • سایر نواقص صحی
 • معلولیت خاص یادگیری
 • نقص در گفتار یا زبان
 • جراحت مغز ناشی از حادثه
 • نقص بینایی بشمول نابینایی

هر کدام از این کتگوری ها در قوانین تعلیمی خاص دارای یک تعریف معین است. اگر شما تردید دارید که یک طفل ممکن است معلولیتی داشته باشد که شامل یکی از این کتگوری ها می شود، روش بهتر اینست که تعاریف مشخص را بخوانید یا از کسی بخواهید آنها را با شما مرور کند. تعریف ها بصورت آنلاین قابل دسترس هستند در  WAC 392-172A-01035,

در https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-172A&full=true#392-172A-01035.

اگر یک طفل دارای یکی از معلولیت های تعریف شده در IDEA است اما صرف "خدمات مرتبط" یا "محل بود و باش" نیاز دارد و به "برنامه تعلیمی خاص" نیاز ندارد، پس این طفل واجد شرایط IEP نخواهد بود اما یک برنامه بخش 504 نیاز خواهد داشت.

تعریف معلولیت براساس بخش 504

بخش 504 ناحیه های تعلیمی را از تبعیض در مقابل اشخاص دارای معلولیت منع می کند. این قانون از ناحیه های تعلیمی میخواهد برنامه های تعلیمی خاص، محل بود و باش، خدمات یا حمایت از یک متعلم جهت دسترسی برابر به تعلیم را فراهم کنند. این قانون یک متعلم دارای معلولیت را منحیث متعلمی تعریف می کند که:

 • یک نقص جسمی یا ذهنی که
 • بصورت عمده محدود می سازد
 • یک یا بیشتر از یکی از فعالیت های عمده زندگی را.

شما میتوانید معلومات بیشتر را در مورد بخش 504 در مجموعه ای از سوالات مکررا پرسیده شده پست شده در وب سایت U.S. Department of Education’s Office for Civil Rights (OCR، دفتر حقوق مدنی وزارت معارف ایالات متحده) در اینجا: 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html.

OCR همچنان معلوماتی را بصورت آنلاین در اختیار تان قرار میدهد که به "حقوق مدنی متعلمین با معلولیت های مخفی تحت بخش 504 مربوط به Rehabilitation Act (قانون توان بخشی) سال 1973 رسیدگی می کند." 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/hq5269.html

این معلومات شرایط مختلف را که ممکن است به آسانی برای دیگران واضح نباشد اما هنوز بالای یک متعلم در مکتب تأثیر نماید بررسی می کند.

رابطه میان IDEA و بخش 504 چیست؟

Diagram of three concentric circles. The largest circle represents all students. Within it is a smaller circle representing 504 eligible students. Within that is the smallest circle representing IDEA eligible students.

طبق هر دو قانون، ناحیه های تعلیمی ملزم هستند به متعلمین معلول یک برنامه Free Appropriate Public Education (تعلیمات مناسب رایگان دولتی) که بنام FAPE یاد می شود را فراهم کنند.  به این معنی که ناحیه های تعلیمی باید یک سلسله خدماتی را ارائه کنند که نیازمندی های فردی متعلمینی را که به دلیل معلولیت برای کامیابی در مکتب مشکل دارند، برطرف کند.

بخش 504 نسبت به IDEA خدمات را برای گروپ های وسیع تری از متعلمین فراهم می کند بخاطر اینکه یک تعریف وسیع تر از "معلولیت" دارد.  بنابرین، اگر یک متعلم براساس IDEA واجد شرایط شناخته می شود و مستحق یک IEP است، متعلم همچنان براساس قانون بخش 504 نیز محافظت می شود. اما، تعداد زیاد متعلمینی هستند که براساس قانون بخش 504 تحت پوشش قرار می گیرند و یک برنامه بخش 504 دارند، اما نیاز به برنامه تعلیمی خاص ندارند و واجد شرایط یک IEP براساس IDEA نیستند. 

یکی از راه ها برای درک رابطه میان دو قانون این است که در مورد همه متعلمین اینگونه فکر کنیم: اول، بعضی از آن متعلمین معلول هستند (بخش 504)؛ اما تعداد کمتری از آن متعلمین معلولیت دارند و نیاز به برنامه تعلیمی خاص (IDEA) دارند.

درفوق تصویری از یک دایره بزرگ است که همه متعلمین را نشان میدهد. دایره متوسط در داخل دایره بزرگ متعلمینی را نشان میدهد که معلولیت دارند و برای خدمات بخش 504 واجد شرایط هستند.  از آن گروپ، یک گروپ کوچکتر برای خدمات تحت IDEA نیز واجد شرایط هستند. نکته کلیدی که باید در مورد این گراف به خاطر داشته باشیم این است که متعلمین در دایره های کوچکتر بخشی از گروپ بزرگ: همه متعلمین نیز هستند. آنها همه حقوق مشابه به همه متعلمین را دارند برعلاوه محافظت در مقابل تبعیض برای معلول بودن بشمول دسترسی به خدماتی که آنها نیاز دارند تا بتوانند در مکتب اشتراک کنند.

متعلمینی که تحت پوشش بخش 504 قرار دارند و واجد شرایط یک IEP هستند عموما صرف یک IEP خواهند داشت. هر چیزی که در یک برنامه 504 شامل باشد، باید در IEP شامل باشد، معممولا در صفحه محل بود و باش یا در یک لیست خدمات یا حمایت های مربوطه یا اضافی.

هر طفلی که واجد شرایط یک IEP است تحت پوشش بخش 504 نیز قرار دارد. چرا این موضوع مهم است؟

بخش 504 تبعیض در مقابل متعلمین براساس معلولیت را ممنوع می کند. تبعیض زمانی رخ میدهد که یک برنامه متعلمینی را براساس معلولیت از برنامه خارج میکند در حالیکه آنها اگر معلول نمی بودند واجد شرایط شمولیت در برنامه بودند یا زمانیکه یک متعلم بخاطر معلولیت خود مورد اذیت قرار می گیرد و یک ناحیه تعلیمی اقدامات مناسب را برای عکس العمل به عمل اذیت انجام نمی دهد.

اگر فکر میکنید یک ناحیه تعلیمی در مقابل یک شخص بخاطر معلولیت اش تبعیض قائل شده است، معلومات بیشتر را در مورد گزینه ها برای شکایات رسمی در صفحه  Discrimination تبعیض ما پیدا کنید.