چگونه یک متعلم با برنامه تعلیمی خاص تعلیم خود را شروع می کند؟

چگونه یک متعلم با برنامه تعلیمی خاص تعلیم خود را شروع می کند؟

یک ناحیه تعلیمی چگونه متعلمین نیازمند به خدمات تعلیمی خاص را شناسایی می کند؟

براساس Individuals with Disabilities Education Act (IDEA، قانون تعلیمی اشخاص دارای معلولیت) و قانون خاص تعلیمی ایالت، ناحیه های تعلیمی وظیفه دارند همه متعلمین ساکن در ناحیه را که ممکن است به خدمات تعلیمی خاص نیاز داشته باشند، شناسایی کنند. این وظیفه بنام "Child Find (یافتن طفل) یاد می شود." ناحیه های تعلیمی مکلف هستند قوانین و طرزالعمل هایی را اجرا کنند تا اطمینان حاصل شود که متعلمین معلول شناسایی، تعیین موقعیت و ارزیابی می شوند.

طفل من چگونه میتواند برای برنامه های تعلیمی خاص ارزیابی شود؟

طفل شما باید به ناحیه تعلیمی برای ارزیابی برنامه تعلیمی خاص هدایت شود. برای انجام یک ارزیابی برنامه تعلیمی خاص، ناحیه تعلیمی باید تصمیم بگیرد که آیا یک متعلم را ارزیابی کند یا خیر و سپس از والدین متعلم برای انجام ارزیابی اجازه یا رضایت بگیرد. ناحیه های تعلیمی باید یک متعلم را در هر بخش مرتبط به معلولیت اش که مورد شک است ارزیابی کند. ارزیابی باید بدون هزینه برای فامیل متعلم انجام شود. سه مرحله اساسی برای انجام یک ارزیابی وجود دارد:

مرحله 1 شخصی درخواست می کند که متعلم باید ارزیابی شود.

مرحله 2 ناحیه تعلیمی تصمیم میگیرد که یک ارزیابی ضرورت است.

مرحله 3 رضایت برای ارزیابی به ناحیه تعلیمی داده می شود.

آیا من میتوانم برای طفلم درخواست ارزیابی برنامه تعلیمی خاص کنم؟

براساس قوانین واشنگتن، اشخاص یا نهادهای ذیل یک متعلم را برای ارزیابی ارجاع می توانند:

 • هر شخصی که شامل تعریف والدین می شود
 • ناحیه تعلیمی
 • کدام نهاد عامه دیگر
 • اشخاص دیگری که طفل را می شناسند.

چگونه میتوانم برای ارزیابی ارجاع کنم؟

1.آنرا به شکل کتبی انجام دهید. یک ارجاع باید بشکل کتبی باشد، مگر اینکه شخصی که ارجاع میکند قادر به نوشتن نباشد. ارجاع می تواند با دست خط و ساده باشد. اطمینان حاصل کنید که آنرا تاریخ بزنید و یک کاپی را برای خود نگهدارید.

2. در مورد بی نقص بودن مکتوب ارجاع نگران نباشید. در مورد انجام دادن آن به زودترین فرصت ممکن فکر کنید. تا زمانیکه یک ارجاع ارائه نشود چیزی رخ نمیدهد و تاریخی که ناحیه تعلیمی مکتوب ارجاع را دریافت می کند جدول زمانی را تعیین میکند که ناحیه تعلیمی باید در آن محدوده اقدام کند.

3. درخواست کنید که مکتب هم برای IDEA و هم بخش 504 ارزیابی کند. اگر متعلم تحت پوشش IDEA واجد شرایط برنامه تعلیمی خاص نباشد، او ممکن است واجد شرایط دریافت خدمات براساس برنامه بخش 504 باشد.

4. در مورد نوعیت مشکلاتی که فکر میکنید طفل تان دارد واضح صحبت کنید. ناحیه های تعلیمی مکلف هستند همه ساحات مربوط به معلولیت یک متعلم را که مورد شک است ارزیابی کنند، بنابرین اطمینان حاصل کنید که همه مشکلات را بیان کنید. مثلا، اگر فکر می کنید طفل شما در خواندن مشکل دارد و دارای مشکلات عاطفی نیز هست که باید رسیدگی شود، درخواست کنید که هر دو بخش ارزیابی شود.

5. از مثال ها استفاده کنید. مشاهدات خود را برای بیان اینکه چرا فکر می کنید طفل شما ممکن است معلولیت داشته باشد، شامل کنید. اگر امکان دارد اسنادی را که نشان میدهد طفل شما ممکن است نقصی داشته باشد مانند نامه داکتران یا عرضه کنندگان مراقبت های صحت روانی، ارائه کنید.

6. مکتوب ارجاع را به شخصی در مکتب یا ناحیه تعلیمی ارسال کنید که فکر میکنید صلاحیت دارد و بسرعت میتواند عمل کند. اگر چه قانون یک شخص یا دفتر را برای ارسال ارجاع مشخص نمی کند، راه بهتر این است که آنرا به شخصی ارسال کنید که فکر میکنید در مورد آن اقدام خواهد کرد. مثلا، ممکن است تصمیم بگیرید مکتوب ارجاع خود را به مدیر مکتب یا رئیس معارف خاص ناحیه تعلیمی ارسال کنید.

بعد از اینکه ناحیه تعلیمی یک مکتوب ارجاع را برای ارزیابی برنامه تعلیمی خاص دریافت می کند، چه اتفاق می افتد؟

ناحیه تعلیمی 25 روز تعلیمی فرصت دارد که تصمیم بگیرد یک متعلم را ارزیابی کند یا خیر. (در بخش 504 جدول زمانی برای ارزیابی وجود ندارد اگر ناحیه تعلیمی یک پالیسی ارزیابی 504 نداشته باشد، از جدول زمانی IDEA منحیث رهنما استفاده کنید.) هنگام تصمیم گیری برای ارزیابی، ناحیه تعلیمی باید هر نوع سوابق تعلیمی یا طبی موجود در دوسیه های مکتب یا ارائه شده توسط والدین یا مراقبت کننده را ارزیابی کند. بعد از اینکه ناحیه تعلیمی در مورد اینکه آیا ارزیابی کند یا خیر تصمیم گرفت، ناحیه باید به والدین یا سرپرست یک اطلاعیه کتبی در مورد تصمیم خود ارسال کند. اگر ناحیه تصمیم بگیرد که ارزیابی نکند، میتوانید به تصمیم آنها اعتراض کنید. بخش VII این نشریه را برای تشریح راه های مختلف برای حل منازعات با ناحیه تعلیمی ببینید.

ناحیه تعلیمی برای انجام ارزیابی به کدام رضایت نیاز دارد؟

قبل از اینکه ناحیه تعلیمی بتواند یک طفل را برای اولین بار ارزیابی کند، ناحیه باید از والدین اجازه بخواهد. اگر والدین رد کند، ناحیه میتواند درخواست جلسه استماعیه نماید تا تصمیم والدین مبنی بر رد ارزیابی را تغیر دهد.

بعد از اینکه ناحیه تعلیمی برای انجام ارزیابی رضایت را دریافت می کند، چه اتفاق می افتد؟

ناحیه تعلیمی 35 روز تعلیمی فرصت دارد که یک متعلم را ارزیابی کند. قوانین واشنگتن بیان میکند که بعد از اینکه ناحیه تعلیمی اجازه انجام ارزیابی برای واجد شرایط بودن در برنامه تعلیمی خاص را بدست آورد، ناحیه 35 روز فرصت دارد که:

 • متعلم را بصورت کامل ارزیابی کند
 • تصمیم بگیرد که آیا متعلم معلولیت دارد یا خیر
 • تعیین کند که آیا متعلم نیاز به خدمات تعلیمی خاص دارد یا خیر.

ناحیه تعلیمی و والدین همچنان میتوانند در مورد یک جدول زمانی دیگر توافق کنند، بشرطی که ناحیه تعلیمی موافقت والدین را بشکل سند حفظ کند. مثلا، والدین ممکن است بخواهد با تمدید جدول زمانی موافقت کند تا برای نتایج یک ارزیابی تعلیمی مستقل منتظر بماند. اگر والدین مکررا از آوردن طفل برای ارزیابی خودداری کند یا اگر طفل در جریان ارزیابی از یک ناحیه به ناحیه دیگر نقل مکان می کند، بشرطی که ناحیه تعلیمی جدید پیشرفت کافی برای اطمینان از تکمیل شدن ارزیابی بصورت فوری داشته باشد و والدین و ناحیه تعلیمی جدید در مورد یک جدول زمانی برای تکمیل ارزیابی به توافق برسند، جدول زمانی 35 روز تعلیمی لغو می شود.

جدول زمانی ایالت واشنگتن برای ارزیابی

evaltimeline

ارجاع برای ارزیابی برنامه تعلیمی خاص

25 روز تعلیمی فرصت تصمیم گیری برای ارزیابی یا عدم ارزیابی یک متعلم

رضایت کتبی والدین برای ارزیابی

35 روز تعلیمی برای تکمیل ارزیابی

اگر طفل من در جریان ارزیابی نقل مکان کند چه اتفاق می افتد؟

اگر یک متعلم در عین سال تعلیمی به یک ناحیه تعلیمی دیگر نقل مکان می کند، مکاتب قبلی و جدید متعلم باید بزودترین فرصت ممکن هماهنگی نمایند تا اطمینان حاصل شود که ارزیابی های برنامه تعلیمی خاص بصورت فوری تکمیل می شوند. قوانین ایالت واشنگتن میخواهد که ناحیه تعلیمی جدید به دریافت سوابق متعلم هنگام شمولیت متعلم آغاز کند و اینکه ناحیه تعلیمی قبلی متعلم معلومات حساس را در جریان 2 روز تعلیمی ارائه کند و مکتب این معلومات را بزودترین فرصت ممکن ثبت کند.

حوزه تحت پوشش ارزیابی برنامه تعلیمی خاص چیست؟

ناحیه تعلیمی باید یک طفل را در تمام مواردی که مشکوک به معلولیت است ارزیابی کند. ارزیابی برنامه خاص تعلیمی دو هدف دارد: 1) تعیین واجد شرایط بودن برای خدمات، و 2) شناسایی نیازمندی ها و نقات قوت متعلم تا یک برنامه تعلیمی شخصی شده بتواند تهیه شود. این حقیقت که ناحیه تعلیمی برای تمام موارد مشکوک به معلولیت طفل را باید ارزیابی کند، یک نکته حیاتی و مهم است. بعضی اوقات یک متعلم در بیشتر از یک ساحه مشکل دارد. یک ناحیه تعلیمی میتواند ارزیابی را متوقف کند زمانی که متعلم برای برنامه تعلیمی خاص در یک ساحه واجد شرایط شناخته شد. اگر ارزیابی صرف یک ساحه را بررسی کرده باشد، ممکن است هنگامی که وقت تهیه برنامه تعلیمی شخصی شده میرسد، برای تمام نیازمندی های متعلم معلومات کافی وجود نداشته باشد. برای اینکه مناسب ترین برنامه تعلیمی برای طفل تان را دریافت کنید، به تلاش های ارزیابی ناحیه توجه کافی داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که این ارزیابی ها جامع باشند. به ناحیه تعلیمی در مورد مکلفیت اش برای ارزیابی همه ساحات یادآوری کنید.

کدام ساحات میتوانند ارزیابی شوند و کدام آزمایش ها انجام خواهند شد؟

ناحیه تعلیمی میتواند یک طفل را در ساحات ذیل ارزیابی کند:

 • صحت (جسمی و صحت روانی)
 • بینایی
 • شنوایی
 • صحت اجتماعی و عاطفی
 • هوشیاری عمومی
 • عملکرد علمی
 • ارتباط، گفتار و زبان
 • قابلیت های حرکی.

ارزیابی های استفاده شده برای ارزیابی باید معتبر بوده و برای ساحاتی که ارزیابی می شوند مناسب باشد. به این معنی که ارزیابی ها باید به دقت چیزهایی را که این آزمایش ها برای اندازه گیری آنها مدنظر گرفته شده اند، اندازه گیری کنند. مثلا، Wechsler Intelligence Scale for Children IV (WISC، مقیاس هوش وکسلر برای اطفال) (که بنام WISC IV یاد میشود) یک آزمایش معمول است که برای اندازه گیری هوش عمومی طراحی شده است. بصورت عموم، نتایج WISC IV نباید برای ارزیابی وضعیت عاطفی یک طفل استفاده شود بخاطری که برای این منظور طراحی نشده است. امتحان ها و مواد ارزیابی باید طوری انتخاب و تطبیق شوند که براساس نژاد، فرهنگ یا جنسیت تبعیض قائل نشود. برعلاوه، آزمایش ها و مواد باید به متعلم به لسان مادری متعلم یا سایر طریقه های ارتباطی (مانند زبان اشاره) داده شود مگر اینکه انجام این کار ممکن نباشد. شما چه کاری میتوانید انجام دهید؟ در مورد امتحانات سوال کنید. اگر چه درک زبان خاص ارزیابی ها میتواند ترساننده باشد، با سوال کردن میتوانید بفهمید:

 • هدف امتحان را، و
 • آیا نوع امتحان استفاده شده برای طفل شما مناسب بنظر میرسد یا خیر.

از یکی از اعضای ارزیابی بخواهید امتحانات را به زبان ساده به شما تشریح کند. اطمینان حاصل کنید که امتحان میتواند به دقت همان توانایی مورد نظر را اندازه گیری کند. مثلا، بعضی از امتحانات برای اینکه نتیجه آنها معتبر باشند، سن، مهارت خواندن و توانایی زبانی نیاز دارند. اگر سن طفل شما برای یک امتحان بسیار کوچک است، و به سطح مناسب برای امتحان خوانده نمی تواند، یا اگر امتحان به زبان مادری طفل تان ارائه نشده است، پس نتایج امتحان ممکن است مفید نباشد و نامعتبر باشد.

کی امتحان را می گیرد؟

اشخاص متخصص واجد شرایط برای انجام امتحان در ساحه که معلولیت آن مورد شک است. روانشناس مکتب میتواند چندین امتحان را انجام دهد. اما بعضی از ساحات معلولیت نیاز به یک روانشناس دارای آموزش های خاص دارد مانند داکتر روانشناس، فزیوتراپیست/تداوی کننده مشکل گفتاری، داکتر معالجوی یا اشخاص دیگر دارای تخصص. اگر کارمندان ناحیه تعلیمی قادر نباشند یک ارزیابی کامل انجام دهند، ناحیه ممکن است نیاز داشته باشد تا متخصصین بیرونی را برای تکمیل کردن پروسه ارزیابی چستجو کند. مصارف این ارزیابی های بیرونی باید توسط ناحیه تعلیمی پرداخت شود. ناحیه میتواند سوال کند که آیا یک متعلم یا فامیل اش برنامه بیمه شخصی یا سایر روش های مالی دارد که بتواند مصرف ارزیابی های بیرونی را تحت پوشش قرار دهد یا خیر. اگر یک متعلم یا فامیل اش نخواهد از مزایای بیمه خود یا سایر منابع مالی استفاده کند، ناحیه تعلیمی باز هم باید برای مصارف امتحان بیرونی جهت تکمیل ارزیابی پول پرداخت کند.

از کدام طریقه های دیگر ناحیه تعلیمی میتواند در مورد واجد شرایط بودن طفل من و نیاز به برنامه تعلیمی خاص معلومات جمع آوری کند؟

ناحیه تعلیمی باید انواع متنوع ابزارهای ارزیابی و استراتیژی ها را برای جمع آوری معلومات مرتبط، مفید، رشدی و علمی در مورد یک متعلم استفاده کند. جمع آوری معلومات میتواند شامل مشاهده متعلم و مصاحبه ها با فامیل، مراقبت کننده ها و سایر اشخاص که متعلم را می شناسند، باشد. IDEA و No Child Left Behind Act (قانون هیچ طفل عقب نمی ماند) بر استعمال ارزیابی های داخل صنفی برای جمع آوری معلومات تأکید می کنند. این ارزیابی های داخل صنفی اغلبا بنام اندازه گیری های مبتنی بر نصاب تعلیمی (CBM) یاد می شود. شما باید سوال کنید که آیا اندازه گیری های مبتنی بر نصاب تعلیمی در مورد طفل شما استفاده شده است یا خیر تا تمام اعضای تیم ارزیابی بتوانند این ارزیابی ها را مرور کنند بخاطری که بعضی اوقات اندازه گیری های مبتنی بر نصاب تعلیمی توسط معلم عمومی تکمیل می شود و با کارمندان خاص تعلیمی شریک ساخته نمی شوند.

اگر من با حوزه تحت پوشش یا نتایج ارزیابی مخالف باشم چه کار کنم؟

میتوانید برای ارزیابی تعلیمی مستقل که مصرف آن برعهده ناحیه است درخواست دهید اگر با ارزیابی موافق نیستید. اگر در مورد حوزه تحت پوشش یا نتایج ارزیابی نگرانی دارید، اینجا اقداماتی است که میتوانید انجام دهید:

 • با ناحیه تعلیمی صحبت کرده و نگرانی های خود را به آنها بشنوانید. از ناحیه تعلیمی بخواهید ارزیابی های بیشتر را انجام دهد
 • طریقه های دیگر برای انجام ارزیابی را پیدا کنید (آیا طفل شما تحت پوشش برنامه صحی است که مصرف ارزیابی ساحات مورد نظر را پرداخت کند؟ ناحیه تعلیمی باید ارزیابی های بیرونی را در نظر بگیرد.)
 • برای یک ارزیابی تعلیمی مستقل با مصرف ناحیه تعلیمی درخواست کنید و لیستی از ارزیابی کننده ها را از ناحیه بدست آورید.
 • گزینه های حل منازعه رسمی تر مانند وساطت، درج شکایت، یا یک جلسه استماعیه را در نظر بگیرید. بخش VII این نشریه را برای معلومات بیشتر در مورد حل منازعه ببینید.

اگر من درخواست یک "ارزیابی تعلیمی مستقل با مصرف ناحیه تعلیمی را ارائه دهم، چه اتفاق می افتد؟"

ناحیه یا باید درخواست شما را قبول کند یا یک جلسه استماعیه برگذار کند تا نشان دهد که ارزیابی اش مناسب است. یک ارزیابی تعلیمی مستقل به معنی ارزیابی انجام شده توسط یک شخص واجد شرایط است که کارمند ناحیه تعلیمی مسئول تعلیم متعلم نباشد. بعد از درخواست، ناحیه باید به والدین در مورد جایی که یک ارزیابی مستقل قابل دسترس است، معلومات دهد. والدین میتوانند انتخاب کنند که چه کسی ارزیابی را انجام دهد. ناحیه تعلیمی 15 روز تقویمی فرصت دارد برای جلسه استماعیه درخواست کند اگر ناحیه مخالف درخواست برای یک ارزیابی مستقل است. اگر ناحیه تعلیمی در جریان 15 روز تقویمی درخواست جلسه استماعیه نکند، پس ناحیه باید مصارف ارزیابی مستقل را پرداخت کند یا اطمینان حاصل کند که یک ارزیابی کننده مستقل بدون مصرف متعلم یا فامیل اش تهیه شده است. اگر افسر استماعیه تشخیص دهد که ارزیابی ناحیه مناسب بوده است، والدین هنوز حق دارند یک ارزیابی مستقل انجام دهند، اما ناحیه تعلیمی مجبور نیست مصرف آنرا پرداخت کند. ناحیه تعلیمی باید هنوز نتایج ارزیابی مستقل را معتبر در نظر بگیرد حتی اگر مجبور نیست مصرف آنرا پرداخت کند.