ሓደ ተመሃራይ ኣብ ፍሉይ ትምህርቲ ብኸመይ ክጅምር ይኽእል?

ሓደ ተመሃራይ ኣብ ፍሉይ ትምህርቲ ብኸመይ ክጅምር ይኽእል?

ሓደ ኣውራጃ ፍሉይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዘድልዮም ተማሃሮ ብኸመይ ክረኽቦም ይኽእል?

ኣብ መሰረት Individuals with Disabilities Education Act (IDEA፣ ሕጊ ትምህርቲ ንስንኩላን ውልቀሰባት) ን ሕጊ ፍሉይ ትምህርቲ ግዝኣትን፣ ኣውራጃታት ንኹሎም ኣብቲ ኣውራጃ ዝነብሩ ተማሃሮ ፍሉይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ከድልዮም ዝኽእል ናይ ምልላይ ኣወንታዊ ግዴታ ኣለዎም። እዚ ሓላፍነት “Child Find (ህጻን ረኸብ)” ይበሃል። ኣውራጃታት ስንኩላን ተማሃሮ ንኽልለዩ፣ ንኽርከቡን ንኽግምገሙን ዝሕግዝ ፖሊሲታትን ኣገባባትን ኣብ ስራሕ ክህልዎም ይግደዱ።

ውላደይ ንፍሉይ ትምህርቲ ብኸመይ ክግምገም ይኽእል?

ውላድካ ንፍሉይ ትምህርቲ ዝምልከት ገምጋም ናብ ቤት ትምህርቲ ኣዉራጃ ክውከስ ኣለዎ። ፍሉይ ትምህርቲ ገምጋም ንምክያድ፣ እቲ ኣውራጃ ንሓደ ተማሃራይ ክግምግሞ ኣለዎ ድዩ ክውስን ኣለዎ፣ ድሕሪኡ ነቲ ገምጋም ንኽፍጽም ካብ ወላዲ ናይቲ ተማሃራይ ፍቓድ ክረክብ ኣለዎ። ኣውራጃታት ቤት ትምህርቲ ንሓደ ተማሃራይ ምስቲ ዝጥርጠሮ ስንክልና ዝተኣሳሰር ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዳይ ክግምግማ ኣለወን። እቲ ገምጋም ንተማሃራይ ወይ ስድራቤት ብዘይ ዝኾነ ወጻኢታት ክግበር ኣለዎ። ሓደ ገምጋም ንኽፍጸም ሰለስተ መሰረታዊ ስጉምትታት ኣለዉ፤

1ይ ደረጃ ሓደ ሰብ ነቲ ተማሃራይ ክግምገም ሕቶ የቕርብ።

2ይ ደረጃ እቲ ኣውራጃ ገምጋም ኣድላዪ ምዃኑ ይውስን።

3ይ ደረጃ እቲ ገምጋም ንምክያድ ፍቓድ ንኣውራጃ ይወሃብ።

ንውላደይ ፍሉይ ትምህርቲ ገምጋም ንኽግበረሉ ሕቶ ከቕርብ ይኽእል ድየ?

ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዋሽንግተን እዞም ዝስዕቡ ሰባት ወይ ኣካላት ንሓደ ተማሃራይ ንገምጋም ክውከሱ ይኽእሉ እዮም፤

 • ትርጉም ወላዲ ዘማልእ ሰብ
 • ወረዳ ቤት-ትምህርቲ
 • ካልእ መንግስታዊ ትካል
 • ካልኦት ሰባት ብዛዕባ እቲ ቆልዓ ኣፍልጦ ዘለዎም።

ከመይ ጌረ ንገምጋም ሪፈራል ክገብር ይኽእል?

1. ብጽሑፍ ግበሮ። ሪፈራል፣ እቲ ሪፈራል ዝገብር ሰብ ክጽሕፍ እንተዘይክኢሉ ብጽሑፍ ክኸውን ኣለዎ። ብኢድ ዝተጻሕፈን ቀሊልን ክኸውን ይኽእል እዩ። ዕለት ከም እተጽሓፈሉ ኣረጋግጹ ከምኡዉን ንመዛግብትኹም ዝኸውን ቅዳሕ ኣቐምጡን።

2. እቲ ናይ ሪፈራል ደብዳቤ ፍጹም ምዃኑ ኣይትጨነቑ። ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍካ ንኽፍጸም ስክፍታ ግበር። ሪፈራል ክሳብ ዘይተገብረ ከጋጥም ዝኽእል ነገር የለን፣ ከምኡዉን እቲ ኣውራጃ እቲ ሪፈራል ዝረኸበሉ ዕለት ድማ እቲ ኣውራጃ ክሰርሓሉ ዘለዎ ናይ ግዜ መስመራት ይጅምር።

3. እቲ ቤት ትምህርቲ ንኽልቲኡ IDEAን ክፍሊ 504ን ብቑዕነት ክግምግም ሕቶ ኣቕርብ። እቲ ተማሃራይ ኣብ ትሕቲ IDEA ንፍሉይ ትምህርቲ ብቑዕ እንተዘይኮይኑ፣ ብመሰረት ዓንቀጽ 504 ኣገልግሎት ክረክብ ብቑዕ ክኸውን ይኽእል።

4. ውላድካ እንታይ ዓይነት ጸገማት ኣለዎ ኢልካ ከም እትሓስብ ብፍሉይ ተዛረብ። ኣውራጃታት ኣብ ኩሉ ምስ ጥርጡር ስንክልና ሓደ ተማሃራይ ዝተኣሳሰር መዳያት መርመራ ክገብራ ይግደዳ እየን፣ ስለዚ ንኹሉ ጸገማት ምግላጽካ ኣረጋግጽ። ንኣብነት፣ ውላድካ ናይ ምንባብ ጽገምን ክእለ ዘለዎ ስምዒታዊ ጸገማት ዘለዎን እንተ መሲሉካ፣ ክልቲኡ መዳያት ክግምገም ሕተቶ።

5. ኣብነታት ተጠቐም። ውላድካ ስለምንታይ ስንክልና ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢልካ ክትሓስብ ከም ዝኸኣልካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ትዕዝብቲ ወስኽ። እንተሃልዮምኻ፣ ውላድካ ስንክልና ክህልዎ ከም ዝኽእል ዝሕብሩ ሰነዳት፣ ከም ካብ ሓካይም ወይ ወሃብቲ ጥዕና ኣእምሮ ዝመጹ ደብዳቤታት ኣቕርብ።

6. ነቲ ሪፈራል ናብቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ዘሎ ወይ ኣውራጃ ዘሎ ስልጣን ዘለዎን ብቕልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ዝመስለካ ሰብ ስደዶ። ዋላ እኳ እቲ ሕጊ ንሓደ ፍሉይ ሰብ ወይ ቤት ጽሕፈት እቲ ሪፈራል ክለኣኸሉ ዝግብኦ ዘይገልጽ እንተዘኮነ፣ ንዕኡ ክሰርሕ እዩ ኢልካ ናብ እትሓስቦ ሰብ ክትሰድድ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ንኣብነት፣ ናይ ሪፈራል ደብዳቤኻ ናብ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ወይ ዳይረክተር ፍሉይ ትምህርቲ ናይቲ ኣውራጃ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ።

እቲ ኣውራጃ ንፍሉይ ትምህርቲ ገምጋም ሪፈራል ምስ ረኸበ እንታይ የጋጥም?

እቲ ኣውራጃ ንሓደ ተማሃራይ ክግምግም ድዩ ኣይግምግምን ንምውሳን 25 ናይ ትምህርቲ መዓልታት ኣለዎ። (ኣብ ክፍሊ 504 ናይ ገምጋም ገደብ ግዜ የለን። እቲ ኣውራጃ ናይ 504 ገምጋም ፖሊሲ እንተዘይብሉ፣ ናይ IDEA ናይ ግዜ መስመራት ከም መምርሒ ተጠቐም።) እቲ ኣውራጃ ናይ ምግምጋም ውሳኔኡ ኣብ ዝወሰድሉ፣ ኣብ ፋይላት ቤት ትምህርቲ ወይ ብወላዲ ወይ ኣላዪ ዝቐረበ ዝኾነ ይኹን ህሉው ትምህርታውን ሕክምናውን መዛግብቲ ክምርምር ኣለዎ። እቲ ኣውራጃ ብዛዕባ ምግምጋምን ዘይግምግምን ውሳነ ምስ ሃበ፣ እቲ ኣውራጃ ንወላዲ ወይ ኣላዪ ናይቲ ውሳነ ብጽሑፍ ዝሕብር ምልክታ ክሰድድ ኣለዎ። እቲ ኣውራጃ ከይግምግም እንተ ወሲኑ፣ ነቲ ውሳነ ክትፈታተኖ ትኽእል ኢኻ። ምስ ወረዳ ንዘጋጥም ዘይምርድዳእ ዝፍታሕ ዝተፈላለዩ መንገድታት መግለጺ ንምርካብ ኣብዚ ሕታም ክፍሊ VII ተመልከት።

እቲ ወረዳ ነቲ ገምጋም ንኽገብር እንታይ ዓይነት ፍቓድ የድልዮ?

እቲ ኣውራጃ ንመጀመርታ ግዜ ንሓደ ቆልዓ ቅድሚ ምግምጋሙ፣ ካብ ወላዲ ፍቓድ ክሓትት ኣለዎ። እቲ ወላዲ እንተኣቢዩ፣ እቲ ኣውራጃ ነቲ ናይቲ ወላዲ እምቢታ ንምግዳፍ መስርሕ ፍርዲ ክሓትት ይኽእል።

እቲ ወረዳ ነቲ ገምጋም ንኽገብር ፍቓድ ምስ ረኸበ እንታይ ይኸውን?

እቲ ቤት ትምህርቲ ኣዉራጃ ነቲ ተማሃራይ ንምግምጋም 35 ናይ ትምህርቲ መዓልታት ኣለዎ። ሕጊ ዋሽንግተን ከም ዝሕብሮ እቲ ኣውራጃ ንብቑዕነት ፍሉይ ትምህርቲ ንምግምጋም ፍቓድ ምስ ረኸበ፣ ነዚ ዝስዕብ ንምግባብር 35 ናይ ትምህርቲ መዓልታት ኣለዎ፤

 • ነቲ ተማሃራይ ምሉእ ብምሉእ ክግምግሞ
 • እቲ ተማሃራይ ስንክልና ኣለዎ ድዩ የብሉን ክዉስን
 • ፍሉይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ዘድልዮ እንተኾይኑ ንምውሳን።

እቲ ኣውራጃን ወላድን ንኻልእ ናይ ግዜ መደብ እውን ክሰማምዑ ይኽእሉ እዮም፣ ክሳብ እቲ ኣውራጃ ነቲ ናይ ወላዲ ስምምዕ ዝሰነደ። ንኣብነት፣ ሓደ ወላዲ ውጽኢት ናይ ሓደ ነጻ ትምህርታዊ ገምጋም ንምጽባይ ነቲ ናይ ግዜ መደብ ከናውሕ ክሰማማዕ ይደሊ ይኸውን። እቲ ወላዲ ነቲ ቆልዓ ናብቲ ገምጋም ምምጻእ ብተደጋጋሚ እንተኣቢዩ ወይ እቲ ህጻን ኣብ እዋን ገምጋም ኣብ መንጎ ኣውራጃታት እንተተንቀሳቒሱ፣ እቲ ሓድሽ ኣውራጃ እቲ ገምጋም ብቕልጡፍ ንኽዛዘም እኹል ምዕባለታት ክሳብ ዝገበረን እቲ ወላዲ ከምኡ’ውን እቲ ሓድሽ ኣውራጃ ነቲ ገምጋም ንምዝዛም ኣብ ናይ ግዜ መስመር ምስ ዝሰማምዑ፣ እቲ ናይ 35 ናይ ትምህርቲ መዓልታት ናይ ግዜ መደብ ክቕየር ይከኣል።

ንገምጋም ዝኸውን ናይ ግዜ ገደብ ግዝኣት ዋሽንግተን

evaltimeline

ንፍሉይ ትምህርቲ ገምጋም ሪፈር

25 ናይ ትምህርቲ መዓልታት ተምሃራይ ክግምግም ድዩ ኣይግምግምን ንምውሳን

ንገምጋም ዝኸውን ናይ ወለዲ ብጽሑፍ ፍቓድ

ገምጋም ንምዝዛም 35 ናይ ትምህርቲ መዓልታት

ውላደይ ኣብ መስርሕ ገምጋም እንተተንቀሳቒሱ እንታይ ይኸውን?

ሓደ ተማሃራይ ኣብ ሓደ ግዜ ናይ ዓዉደ ትምህርቲ ናብ ዝተፈላለየ ኣውራጃ እንተተሰጋጊሩ፣ እቶም ናይ ፍሉይ ትምህርቲ ገምጋማት ብቕልጡፍ ከም ዝዛዘሙ ንምርግጋጽ፣ ናይቲ ተማሃራይ ናይ ቐደም ዝነበረን ሓድሽን ቤት ትምህርቲ ብዝተኻእለ መጠን ብቕልጡፍ ክወሃሃዱ ኣለዎም። ሕጊ ግዝኣት ዋሽንግተን እቲ ሓድሽ ኣውራጃ እቲ ተማሃራይ ምስ ተመዝገበ መዛግብቲ ተማሃራይ ምርካብ ክጅምርን እቲ ተማሃራይ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት ኣብ ውሽጢ 2 ናይ ትምህርቲ መዓልታትን መዛግብቲ ቤት ትምህርትን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክህብን ይጠልብ።

ስፍሓት ናይቲ ፍሉይ ትምህርቲ ገምጋም እንታይ እዩ?

እቲ ኣውራጃ ንሓደ ህጻን ኣብ ኩሉ ስንክልና ዝጥርጠረሉ ከባቢታት ክግምግሞ ኣለዎ። ገምጋም ፍሉይ ትምህርቲ ክልተ ዕላማታት ኣለዎ፤ 1) ንኣገልግሎት ብቑዕ ምዃኑ ንምውሳን፣ ከምኡ’ውን 2) ውልቃዊ መደብ ትምህርቲ ምእንቲ ክምዕብል፣ ድሌታትን ጥንካረታትን ናይቲ ተማሃራይ ንምልላይ። እቲ ኣውራጃ ኣብ ኩሉ መዳያት ዝተጠርጠሩ ስንክልና ክግምግም ስለዘለዎ ወሳኒ እዩ፣ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ሓደ ተማሃራይ ካብ ሓደ ንላዕሊ መዳያት ጸገማት ከጋጥሞ እዩ። ሓደ ኣውራጃ ሓደ ተማሃራይ ኣብ ሓደ ከባቢ ንፍሉይ ትምህርቲ ብቑዕ ኮይኑ ምስ ተረኽበ ነቲ ገምጋም ደው ከብሎ ይኽእል እዩ። እቲ ገምጋም ኣብ ሓደ መዳይ ጥራይ ጸቒጡ ምስ ዝሰርሕ፣ ነቲ ውልቃዊ መደብ ንምምዕባል ዝግበኦ ግዜ ምስ በጽሐ፣ ብዛዕባ ኩሉ ናይቲ ተማሃራይ ድሌታት እኹል ሓበሬታ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ንውላድካ ዝበለጸ ዝሰማማዕ ውጥን ትምህርቲ ንምርካብ፣ ነቲ ኣውራጃ ዝገብሮ ናይ ገምጋም ጻዕርታት ኩለመዳያዊ ምዃኑ ንምርግጋጽ ብጥንቃቐ ኣቓልቦ ግበር። ኣብ ኩሉ መዳያት ናይ ምግምጋም ግዴታ ከምዘለዎ ነቲ ኣዉራጃ ኣዘኻኽሮ።

እንታይ ዓይነት መዳያት ክግምገሙ ኣለዎም ከምኡዉን እንታይ ዓይነት መርመራታት ክጥቀሙ እዮም?

እቲ ኣውራጃ ንሓደ ህጻን ኣብዞም ዝስዕቡ መዳያት ክግምግሞ ይኽእል እዩ፤

 • ጥዕና (ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕና)
 • ራእይ
 • ምስማዕ
 • ማሕበራውን ስምዒታውን ጥዕና
 • ሓፈሻዊ ምስትውዓል
 • ኣካዳሚያዊ ብቕዓት
 • ርክብ፣ ኣዘራርባን ቋንቋን።
 • ናይ ሞተር ዓቕሚ።

ንገምጋም እትጥቐሙሉ ፈተናታት ቅኑዓትን ምስቲ ዝፍተን ዘሎ ከባቢ ዝምጥንን ክኾኑ ይግባእ። እዚ ማለት እቶም ፈተናታት ነቲ ክዕቅንዎ ዝሓሰቡ ነገራት ብትኽክል ክዕቅኑ ኣለዎም ማለት እዩ። ንኣብነት፣ Wechsler Intelligence Scale for Children IV (ዌስለር ኢንተለጀንስ ስኬል ንህጻናት IV) (WISC IV ተባሂሉ ዝጽዋዕ)፣ ሓፈሻዊ ብልሒ ንምዕቃን ዝተዳለወ ልሙድ ፈተና እዩ። ብሓፈሻ፣ ውጽኢት ናይ WISC IV ንዕኡ ዕላማ ስለዘይተዳለወ ስምዒታዊ ኩነታት ሓደ ህጻን ንምግምጋም ክውዕል የብሉን። ፈተናታትን መገምገሚ ጽሑፋትን ብዓሌት፣ ባህሊ ወይ ጾታ ኣድልዎ ከይፍጠር ብጥንቓቐ ክምረጹን ኣብ ግብሪ ክዉዕሉን ኣለዎም። ብተወሳኺ፣ ከምዚ ክግበር ዘይክኣል ክሳብ ዘይኮነ፣ ፈተናታትን ንዋትን ነቲ ተማሃራይ ብቋንቋ መበቆል ናይቲ ተማሃራይ ወይ ካልእ ኣገባብ ርክብ (ከም ቋንቋ ምልክት) ክወሃብ ኣለዎ። እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ ብዛዕባ እቶም ፈተናታት ሕቶታት ሕተት። ዋላ እኳ እቲ ጭርሖ ናይ ገምጋማት ዝፈታትነካ ክኸውን ይኽእል እኳ እንተኾነ፣ ሕቶታት ብምሕታት ግን ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ፤

 • ዕላማ ናይቲ ፈተና፣ ከምኡ’ውን...
 • እቲ እትጥቀመሉ ዓይነት መርመራ ንውላድካ ትኽክለኛ ይመስል ድዩ ኣይመስልን።

ንሓደ ካብ ኣባላት ናይቲ ገምጋም ጉጅለ ነቶም ፈተናታት ብግልጺ ቋንቋ ክገልጸልካ ሕተቶ። እቲ ፈተና ነቲ ክዕቅኖ ዝግበኦ ዓቕሚ ብትኽክል ክዕቅኖ ከም ዝኽእል ኣረጋግጽ። ንኣብነት፣ ገለ ፈተናታት ውጽኢት ቅኑዕ ንኽኸውን ዕድመ፣ ክእለት ምንባብን ዓቕሚ ቋንቋን ዘድልዮም ረቛሒታት ኣለዎም። ውላድካ ንፍሉይ ፈተና ኣዝዩ ንእሽቶ እንተኾይኑ፣ በቲ ንፈተና ዘድሊ ደረጃ ከንብብ እንተዘይክኢሉ፣ ወይ እቲ ፈተና ብቐዳማይ ቋንቋ ናይ ውላድካ እንተዘይተዋሂቡ፣ ቐጺሉ ውጽኢት ናይቲ ፈተና ጠቓሚ ከይከውንን ቅኑዕ ክኸውንን ይኽእል እዩ።

መን እዩ ነቲ መርመራ ዝገብሮ?

ኣብ ከባቢ ዝተጠርጠረ ስንክልና መርመራ ንምክያድ ብቕዓት ዘለዎም ሰብ ሞያ። እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ስነ-ኣእምሮኣዊ ክኢላ ብዙሕ መርመራታት ከካይድ ይኽእል እዩ። ገለ መዳያት ስንክልና ግን ፍሉይ ስልጠና ዘለዎ ናይ ስነ-ኣእምሮ ክኢላ፣ ናይ ስነ-ኣእምሮ ሓኪም፣ ናይ ኣካላዊ ፍወሳ/ናይ ምዝራብ ሓኪም፣ ናይ ሕክምና ሓኪም፣ ወይ ካልእ ክእለት ዘለዎ ሰብ ከድልዮ እዩ። ሰራሕተኛታት ኣውራጃ ምሉእ ገምጋም ክገብሩ እንተዘይክኢሎም፣ እቲ ኣውራጃ ነቲ መስርሕ ገምጋም ንምዝዛም ናይ ደገ ክእለት ምድላይ ከድልዮ ይኽእል። እዞም ናይ ደገ ገምጋማት በቲ ኣውራጃ ክኽፈሉ ይግባእ። እቲ ኣውራጃ ሓደ ተማሃራይ ወይ ስድራቤት ናይ ብሕቲ መድሕን ወይ ካልእ ናይ ደገ ገምጋማት ወጻኢታት ዝሽፍን ምወላ እንተሃልይዎ ክሓትት ይኽእል። ሓደ ተማሃራይ ወይ ስድራቤት ናይ መድሕን ጥቕምታት ወይ ካልእ ምንጪ ምወላ ክጥቀም እንተዘይደልዩ፣ እቲ ኣውራጃ ሕጂ’ውን ነቲ ገምጋም ንምዝዛም ዘድሊ ናይ ደገ መርመራ ከዳሉን ክኸፍሎን ኣለዎ።

እቲ ኣውራጃ ብዛዕባ ብቕዓትን ኣድላይነትን ናይ ውላደይ ፍሉይ ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ ክእክብ ዝኽእል ካልእ እንታይ መንገድታት ኣለዉ?

እቲ ኣውራጃ ብዛዕባ ሓደ ተማሃራይ ኣገደስቲ ተግባራዊ፣ ምዕባለኣውን ኣካዳሚያውን ሓበሬታ ንምእካብ ዝተፈላለዩ ናይ ምምዛን መሳርሕታትን ስትራተጂታትን ክጥቀም ኣለዎ። ሓበሬታ ምእካብ ትዕዝብቲ ናይቲ ተማሃራይን ቃለ መሕትት ስድራቤትን ኣለይቲን ካልኦት ነቲ ተማሃራይ ዝፈልጥዎን ከጠቓልል ይኽእል። IDEA ን No Child Left Behind Act (ሕጊ ድሕሪት ዝተረፈ ቆልዓ የለን)፣ ሓበሬታ ንምእካብ ኣብ ክፍሊ ዝግበር ገምጋማት ምጥቃም የጉልሑ። እዞም ኣብ ክፍሊ ዝግበሩ ገምጋማት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ዝተመርኮሰ መለክዒታት (CBMs) ይበሃሉ። ኩሎም ኣባላት ናይቲ ገምጋም ጉጅለ ነዞም ገምጋማት ክግምግሙ ምእንቲ ምስ ውላድካ ስርዓተ ትምህርቲ ዝተመርኮሰ መለክዒታት ተጠቒሞም እንተኾይኖም ክትሓትት ይግባእ ምኽንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ትምህርቲ ዝተመርኮሰ መለክዒታት ብመምህር ሓፈሻዊ ትምህርቲ ይውዳእ እምበር ምስ ሰራሕተኛታት ፍሉይ ትምህርቲ ኣይካፈሉን እዮም።

ምስ ስፍሓት ወይ ውጽኢት ናይቲ ገምጋም እንተዘይተሰማሚዐኸ?

ምስቲ ገምጋም እንተዘይተሰማሚዕካ ብዋጋ ናይቲ ኣውራጃ ናጻ ትምህርታዊ ገምጋም ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ስፍሓት ወይ ውጽኢት ናይቲ ገምጋም ስክፍታታት እንተሃልዩካ፣ ክትገብሮም እትኽእል ነገራት ኣለዉ፤

 • ምስ ወረዳ ተዘራሪብካ ዘለካ ስክፍታት ኣስምዕ። ነቲ ኣውራጃ ተወሳኺ ወይ ዝለዓለ ገምጋም ክገብር ሕተቶ
 • ገለ ካልእ ገምጋም ዝግበረሉ መገዲ ርኸብ (ውላድካ ኣብቲ ዘተሓሳስብ መዳያት ንገምጋም ዝኸፍል ሕክምናዊ ሽፋን ኣለዎ ድዩ? ሓደ ኣውራጃ ናይ ደገ ገምጋማት ኣብ ግምት ከእቱ ኣለዎ።)
 • ብዋጋ ናይቲ ኣውራጃ ናጻ ትምህርታዊ ገምጋም ሕተት፣ ካብ ኣውራጃ ድማ ዝርዝር ገምገምቲ ውሰድ
 • ዝያዳ ወግዓዊ ኣማራጺታት ምፍታሕ ዘይምርድዳእ ኣብ ግምት ኣእቱ፣ ከም ሽምግልና፣ ጥርዓን ወይ ኣብ መስርሕ ዘሎ ፍርዲ። ብዛዕባ ምፍታሕ ዘይምርድዳእ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ናይዚ ሕታም ክፍሊ VII ርአ።

“ብወጻኢ መንግስቲ ነጻ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ገምጋም” እንተሓቲተ እንታይ ይኸውን?

እቲ ኣውራጃ ወይ ነቲ ሕቶ ክህቦ ወይ ድማ ገምጋሙ ግቡእ ምዃኑ ንምግላጽ መስርሕ ፍርዲ ከበግስ ኣለዎ። ናጻ ትምህርታዊ ገምጋም ማለት ናይቲ ተማሃራይ ትምህርቲ ሓላፊ ዝኾነ ወረዳ ሰራሕተኛ ዘይኮነ ብቑዕ ሰብ ዝካየድ ገምጋም ማለት እዩ። ምስ ዝሕተት፣ እቲ ኣውራጃ ንወለዲ ናጻ ገምጋም ኣበይ ክረክብ ከም ዝኽእል ሓበሬታ ክህብ ኣለዎ። እቶም ወለዲ መን ነቲ ገምጋም ከም ዝገብር ክመርጹ ይኽእሉ። እቲ ወረዳ ነቲ ናጻ ገምጋም ንኽግበረሉ ዝቐረበ ሕቶ እንተተቓዊሙ፣ ብግቡእ መስርሕ ፍርዲ ንኽሓትት 15 ናይ ዓውደ ኣዋርሕ መዓልታት ኣለዎ። እቲ ኣውራጃ ኣብ ውሽጢ 15 ናይ ዓውደ-ኣዋርሕ መዓልታት ንኽስማዕ እንተዘይሓቲቱ፣ ሽዑ ነቲ ናጻ ገምጋም ክኸፍል ኣለዎ ወይ ድማ ሓደ ንተማሃራይ ወይ ስድራቤት ብዘይ ዝኾነ ወጻኢታት ከምዝወሃብ ከረጋግጽ ኣለዎ። እቲ ናይ ሰማዒ/ቤት-ፍርዲ ሓላፊ ናይቲ ኣውራጃ ገምጋም ግቡእ ምዃኑ እንተ ወሲኑ፣ እቲ ወላዲ ጌና ንናጻ ገምጋም ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ፣ እንተኾነ ግን እቲ ኣውራጃ ክኸፍሎ የብሉን። እቲ ወረዳ ዋላ እውን ክኸፍሎ እንተዘይተገደደ ውጽኢት ናይቲ ነጻ ገምጋም ሕጂ እውን ኣብ ግምት ከእቱ ኣለዎ።