Học Sinh Bắt Đầu với Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Như Thế Nào?

Học Sinh Bắt Đầu với Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Như Thế Nào?

Một khu học chánh xác định các học sinh cần có dịch vụ giáo dục đặc biệt như thế nào?

Theo Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, Đạo Luật Giáo Dục cho Người Khuyết Tật) và luật giáo dục đặc biệt của tiểu bang, các khu học chánh có nhiệm vụ xác định là xác định tất cả học sinh đang học tập trong khu học chánh có thể cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Nhiệm vụ này được gọi là “Child Find (Xác Định Trẻ)”. Các khu học chánh được yêu cầu phải có các chính sách và quy trình để đảm bảo học sinh khuyết tật được xác định, định vị và đánh giá.

Con tôi được đánh giá cho chương trình giáo dục đặc biệt như thế nào?

Con quý vị cần được giới thiệu đến khu học chánh để được đánh giá cho chương trình giáo dục đặc biệt. Để tiến hành đánh giá giáo dục đặc biệt, khu học chánh phải quyết định có đánh giá một học sinh hay không và sau đó phải có sự cho phép hoặc đồng ý từ phụ huynh học sinh để thực hiện đánh giá. Các khu học chánh phải đánh giá một học sinh trong mọi lĩnh vực liên quan đến tình trạng khuyết tật được nghi ngờ của học sinh đó. Việc đánh giá phải được thực hiện miễn phí cho học sinh hoặc gia đình. Có ba bước cơ bản để thực hiện đánh giá:

Bước 1 Ai đó đưa ra yêu cầu đánh giá học sinh.

Bước 2 Khu học chánh quyết định rằng việc đánh giá là cần thiết.

Bước 3 Khu học chánh đồng ý đánh giá.

Tôi có thể yêu cầu đánh giá giáo dục đặc biệt cho con tôi không?

Theo luật của Washington, những người hoặc tổ chức sau có thể giới thiệu học sinh để đánh giá:

 • Bất kỳ ai đáp ứng định nghĩa phụ huynh
 • Khu học chánh
 • Một cơ quan công cộng khác
 • Những người khác có hiểu biết về đứa trẻ.

Tôi làm giấy giới thiệu cho cuộc đánh giá như thế nào?

1. Bằng văn bản. Giấy giới thiệu phải được viết bằng văn bản, trừ khi người làm giấy giới thiệu không thể viết được. Giấy giới thiệu có thể được viết tay và viết đơn giản. Đảm bảo ghi ngày tháng và giữ một bản sao cho hồ sơ của quý vị.

2. Đừng lo lắng về việc giấy giới thiệu phải hoàn hảo. Đừng lo lắng về việc hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi có giấy giới thiệu và ngày mà khu học chánh nhận được giấy giới thiệu sẽ kích hoạt các mốc thời gian mà khu học chánh phải hành động.

3. Yêu cầu nhà trường đánh giá tính đủ điều kiện của cả IDEA và Phần 504. Nếu học sinh không đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt theo IDEA, học sinh đó có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ theo Phần 504.

4. Hãy mô tả cụ thể những loại vấn đề mà quý vị cho rằng con mình đang gặp phải. Khu học chánh được yêu cầu kiểm tra trong tất cả lĩnh vực liên quan đến tình trạng khuyết tật được nghi ngờ của học sinh, vì vậy hãy đảm bảo rằng quý vị mô tả tất cả vấn đề. Ví dụ, nếu quý vị cho rằng con mình mắc chứng khó đọc và có vấn đề về cảm xúc cần được giải quyết, hãy yêu cầu đánh giá cả hai lĩnh vực đó.

5. Sử dụng các ví dụ. Bao gồm những quan sát của riêng quý vị để mô tả lý do tại sao quý vị cho rằng con mình có thể bị khuyết tật. Nếu có, quý vị hãy cung cấp các tài liệu cho thấy con mình có thể bị khiếm khuyết như thư từ bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần.

6. Gửi giấy giới thiệu cho một người nào đó trong trường hoặc khu học chánh mà quý vị cho là có thẩm quyền và sẽ hành động nhanh chóng. Mặc dù luật không chỉ định một cá nhân hoặc văn phòng cụ thể nào để gửi thư giới thiệu đến, nhưng tốt hơn hết nên gửi thư giới thiệu cho người mà quý vị cho rằng sẽ hành động. Ví dụ, quý vị có thể chọn gửi thư giới thiệu cho hiệu trưởng hoặc giám đốc giáo dục đặc biệt của khu học chánh.

Điều gì xảy ra sau khi khu học chánh nhận được giấy giới thiệu để đánh giá giáo dục đặc biệt?

Khu học chánh có 25 ngày học để quyết định có đánh giá một học sinh hay không. (Không có mốc thời gian đánh giá nào trong Phần 504. Nếu khu học chánh không có chính sách đánh giá 504, hãy sử dụng mốc thời gian IDEA làm hướng dẫn.) Khi đưa ra quyết định đánh giá, khu học chánh phải xem xét bất kỳ hồ sơ giáo dục và y tế nào hiện có trong hồ sơ của trường hoặc do phụ huynh hay người chăm sóc cung cấp. Sau khi khu học chánh đưa ra quyết định về việc có đánh giá hay không, họ phải gửi cho phụ huynh hoặc người giám hộ một văn bản thông báo về quyết định. Nếu khu học chánh quyết định không đánh giá, quý vị có thể phản đối quyết định. Xem Phần VII của ấn phẩm này để biết mô tả về nhiều cách giải quyết tranh chấp với khu học chánh.

Khu học chánh cần có sự đồng ý nào để thực hiện đánh giá?

Trước khi khu học chánh có thể đánh giá một đứa trẻ lần đầu tiên, họ phải có sự cho phép từ phụ huynh. Nếu phụ huynh từ chối, khu học chánh có thể yêu cầu phiên điều trần để phủ nhận sự từ chối của phụ huynh.

Điều gì xảy ra khi khu học chánh có được sự đồng ý để thực hiện đánh giá?

Khu học chánh có 35 ngày học để đánh giá học sinh. Luật Washington chỉ ra rằng một khi khu học chánh được phép đánh giá tính đủ điều kiện cho chương trình giáo dục đặc biệt, họ có 35 ngày học để:

 • Đánh giá học sinh một cách đầy đủ
 • Quyết định xem học sinh có khuyết tật hay không
 • Xác định xem học sinh đó có cần các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không.

Khu học chánh và phụ huynh cũng có thể đồng ý với một khung thời gian khác, miễn là Khu Học Chánh ghi lại hồ sơ đồng ý của phụ huynh. Ví dụ, một phụ huynh có thể muốn đồng ý kéo dài mốc thời gian để chờ kết quả của một đánh giá giáo dục độc lập. Mốc thời gian 35 ngày học được miễn nếu phụ huynh liên tục từ chối đưa trẻ đến đánh giá hoặc nếu trẻ chuyển đến khu học chánh khác trong quá trình đánh giá, miễn là khu học chánh mới đạt đủ tiến độ để đảm bảo việc đánh giá được hoàn thành kịp thời và phụ huynh cùng khu học chánh mới đồng ý về một mốc thời gian để hoàn thành đánh giá.

Mốc Thời Gian Đánh Giá của Tiểu Bang Washington

evaltimeline

Giấy giới thiệu để đánh giá giáo dục đặc biệt ->25 ngày học để quyết định xem có đánh giá học sinh hay không ->

Văn bản đồng ý của phụ huynh để đánh giá ->35 ngày học để hoàn thành đánh giá

Điều gì xảy ra nếu con tôi chuyển đến nơi khác trong quá trình đánh giá?

Nếu học sinh chuyển đến khu học chánh khác trong cùng một năm học, trường cũ và trường mới của học sinh phải phối hợp càng nhanh càng tốt để đảm bảo hoàn thành kịp thời việc đánh giá giáo dục đặc biệt. Luật của Tiểu Bang Washington yêu cầu khu học chánh mới bắt đầu nhận hồ sơ học sinh khi học sinh đã ghi danh và khu học chánh cũ phải cung cấp thông tin quan trọng trong vòng 2 ngày học và hồ sơ học tập của học sinh càng sớm càng tốt.

Phạm vi đánh giá giáo dục đặc biệt là gì?

Khu học chánh phải đánh giá một đứa trẻ trong tất cả lĩnh vực được nghi ngờ là có khuyết tật. Đánh giá giáo dục đặc biệt có hai mục đích: 1) để xác định tính đủ điều kiện cho các dịch vụ và 2) để xác định các nhu cầu và điểm mạnh của học sinh nhằm phát triển một chương trình giáo dục cá nhân. Việc khu học chánh phải đánh giá TẤT CẢ lĩnh vực được nghi ngờ khuyết tật là điểm cốt yếu, quan trọng. Đôi khi một học sinh sẽ gặp vấn đề trong nhiều lĩnh vực. Khu học chánh có thể ngừng đánh giá sau khi học sinh được phát hiện là đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt trong một lĩnh vực. Nếu việc đánh giá chỉ đề cập đến một lĩnh vực, có thể không có đủ thông tin về tất cả nhu cầu của học sinh khi đến thời điểm phát triển chương trình cá nhân. Để có được kế hoạch giáo dục phù hợp nhất cho con quý vị, hãy thật chú ý đến những nỗ lực đánh giá của khu học chánh nhằm đảm bảo chúng được phát triển toàn diện. Nhắc nhở khu học chánh về nghĩa vụ đánh giá trong tất cả lĩnh vực.

Những lĩnh vực nào có thể được đánh giá và những loại kiểm tra nào sẽ được sử dụng?

Khu học chánh có thể đánh giá một đứa trẻ trong các lĩnh vực sau:

 • Sức khỏe (sức khỏe thể chất và tinh thần)
 • Thị lực
 • Thính lực
 • Sức khỏe xã hội và tình cảm
 • Trí thông minh tổng quát
 • Kết quả học tập
 • Giao tiếp, phát âm và ngôn ngữ
 • Các khả năng vận động.

Các bài kiểm tra được sử dụng để đánh giá phải hợp lệ và phù hợp với lĩnh vực được kiểm tra. Điều này nghĩa là các bài kiểm tra cần phải đo lường chính xác những lĩnh vực mà chúng được nhắm đến để đo lường. Ví dụ, Wechsler Intelligence Scale for Children IV (Thang Đánh Giá Trí Thông Minh cho Trẻ Em Wechsler IV) (được gọi là WISC IV) là bài kiểm tra phổ biến được thiết kế để đo lường trí thông minh tổng quát. Nói chung, kết quả của WISC IV không nên được sử dụng để đánh giá trạng thái cảm xúc của trẻ vì nó không được thiết kế cho mục đích đó. Các bài kiểm tra và tài liệu đánh giá phải được lựa chọn và thực hiện để không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, văn hóa hoặc giới tính. Ngoài ra, các bài kiểm tra và tài liệu phải được cung cấp cho học sinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của các em hoặc phương thức giao tiếp khác (như ngôn ngữ ký hiệu), trừ khi không khả thi. Quý vị có thể làm gì? Đặt câu hỏi về các bài kiểm tra. Mặc dù biệt ngữ trong các bài đánh giá có thể khiến quý vị lo lắng, nhưng bằng cách đặt câu hỏi, quý vị có thể hiểu rõ:

 • Mục đích của bài kiểm tra và
 • Liệu loại bài kiểm tra được sử dụng có phù hợp với con quý vị hay không.

Yêu cầu một trong các thành viên của nhóm đánh giá giải thích các bài kiểm tra cho quý vị bằng ngôn ngữ đơn giản. Đảm bảo bài kiểm tra có thể đo lường chính xác khả năng mà nó có mục đích đo lường. Ví dụ, một số bài kiểm tra có yêu cầu về độ tuổi, kỹ năng đọc và khả năng ngôn ngữ để mang lại kết quả hợp lệ. Nếu con quý vị còn quá nhỏ cho một bài kiểm tra cụ thể, không thể đọc ở mức độ cần thiết cho bài kiểm tra hoặc nếu bài kiểm tra không được đưa ra bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của e, thì kết quả của bài kiểm tra có thể không hữu ích và có thể không hợp lệ.

Ai sẽ thực hiện kiểm tra?

Các chuyên gia đủ tiêu chuẩn sẽ tiến hành kiểm tra trong lĩnh vực được nghi ngờ khuyết tật. Chuyên gia tâm lý học đường có thể tiến hành nhiều bài kiểm tra. Nhưng một số lĩnh vực khuyết tật sẽ yêu cầu chuyên gia tâm lý được đào tạo đặc biệt, bác sĩ tâm thần, chuyên gia vật lý trị liệu/chuyên gia trị liệu phát âm, bác sĩ y khoa hoặc một số người có chuyên môn khác. Nếu nhân viên của khu học chánh không thể thực hiện đánh giá đầy đủ, khu học chánh có thể cần tìm kiếm chuyên gia bên ngoài để hoàn thành quá trình đánh giá. Những đánh giá bên ngoài này sẽ do khu học chánh chi trả. Khu học chánh có thể hỏi xem học sinh hoặc gia đình có bảo hiểm tư nhân hay tài trợ khác để trang trải chi phí đánh giá bên ngoài hay không. Nếu học sinh hoặc gia đình không muốn sử dụng hết quyền lợi bảo hiểm hay các nguồn tài trợ khác, khu học chánh vẫn phải sắp xếp và chi trả cho việc kiểm tra bên ngoài cần thiết để hoàn thành đánh giá.

Khu học chánh có thể thu thập thông tin bằng cách nào khác về tính đủ điều kiện và nhu cầu giáo dục đặc biệt của con tôi?

Khu học chánh phải sử dụng nhiều công cụ và chiến lược đánh giá để thu thập thông tin về chức năng, phát triển và học tập có liên quan về học sinh. Việc thu thập thông tin có thể bao gồm quan sát học sinh và phỏng vấn gia đình, người chăm sóc và những người khác biết về học sinh. IDEA và No Child Left Behind Act (Đạo Luật Không Đứa Trẻ Nào Bị Bỏ Lại Phía Sau) nhấn mạnh việc sử dụng các bài đánh giá trong lớp để thu thập thông tin. Các bài đánh giá trong lớp này thường được gọi là các đánh giá dựa trên chương trình giảng dạy. Quý vị nên hỏi xem các đánh giá dựa trên chương trình giảng dạy có được sử dụng với con quý vị hay không để tất cả thành viên của nhóm đánh giá có thể xem xét chúng vì đôi khi các đánh giá dựa trên chương trình giảng dạy được hoàn thành bởi giáo viên giáo dục phổ thông và không được chia sẻ với nhân viên giáo dục đặc biệt.

Sẽ ra sao nếu tôi không đồng ý với phạm vi hoặc kết quả đánh giá?

Quý vị có thể yêu cầu một đánh giá giáo dục độc lập theo chi phí của khu học chánh nếu không đồng ý với đánh giá. Nếu lo lắng về phạm vi hoặc kết quả đánh giá, quý vị có thể thực hiện những điều sau:

 • Nói chuyện với khu học chánh và nêu lên những lo ngại của quý vị. Yêu cầu khu học chánh đánh giá thêm hoặc bổ sung
 • Tìm một số phương tiện khác để thực hiện đánh giá (Con quý vị có được bảo hiểm y tế chi trả cho việc đánh giá trong các lĩnh vực lo ngại không? Khu học chánh phải cân nhắc các đánh giá bên ngoài.)
 • Yêu cầu đánh giá giáo dục độc lập theo chi phí của khu học chánh và nhận danh sách những người đánh giá từ khu học chánh
 • Xem xét các lựa chọn giải quyết tranh chấp chính thức hơn như hòa giải, khiếu nại hoặc phiên điều trần theo đúng thủ tục. Xem Phần VII của ấn phẩm này để biết thêm thông tin về giải quyết tranh chấp.

Điều gì xảy ra nếu tôi yêu cầu “đánh giá giáo dục độc lập với chi phí công?”

Khu học chánh phải chấp nhận yêu cầu hoặc mở phiên điều trần để chứng minh đánh giá của họ là phù hợp. Đánh giá giáo dục độc lập có nghĩa là đánh giá được thực hiện bởi một người đủ tiêu chuẩn, không phải là nhân viên của khu học chánh hiện đang phụ trách việc học của học sinh. Theo yêu cầu, khu học chánh phải cung cấp cho phụ huynh thông tin về nơi có thể thực hiện bài đánh giá độc lập. Phụ huynh có thể chọn người thực hiện đánh giá. Khu học chánh có 15 ngày theo lịch để yêu cầu phiên điều trần theo đúng thủ tục nếu họ phản đối yêu cầu đánh giá độc lập. Nếu khu học chánh không yêu cầu phiên điều trần trong vòng 15 ngày theo lịch, thì họ phải trả tiền cho bài đánh giá độc lập hoặc đảm bảo sẽ có một bài đánh giá độc lập được cung cấp miễn phí cho học sinh hoặc gia đình. Nếu viên chức điều trần xác định rằng đánh giá của khu học chánh là phù hợp, phụ huynh vẫn có quyền yêu cầu đánh giá độc lập, nhưng khu học chánh không phải trả tiền cho việc đánh giá đó. Khu học chánh vẫn phải xem xét kết quả đánh giá độc lập ngay cả khi không phải trả tiền.