Bạn cần trợ giúp về ngôn ngữ

Trợ giúp về ngôn ngữ và song ngữ

Sử dụng dịch vụ của OEO qua sự Phiên dịch hoặc Dịch thuật

 • Yêu cầu phiên dịch khi bạn gọi điện thoại

OEO sử dụng dịch vụ thông dịch qua điện thoại. Hãy gọi cho số 1-866-297-2597 và yêu cầu phiên dịch viên bằng cách nói tên ngôn ngữ bạn sử dụng.

 • Xem tài liệu Làm việc với OEO (thông tin ngắn gọn về cách chúng tôi làm việc) đã dịch và biểu mẫu Quyền của OEO để liên hệ các trường tại đây
 • Yêu cầu dịch hoặc giải thích các tài liệu của OEO bằng cách gọi cho số 1-866-297-2597 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ oeoinfo@gov.wa.gov 

Tài nguyên hỗ trợ ngôn ngữ cho gia đình

Phụ huynh có quyền nhận thông tin quan trọng từ trường bằng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu.  Học khu phải cung cấp dịch vụ phiên dịch và/hoặc dịch thuật, khi cần, để giao tiếp với phụ huynh có khả năng tiếng Anh bị hạn chế (phụ huynh có khả năng nói, nghe, đọc hoặc viết trôi chảy tiếng Anh bị hạn chế).

Đọc thêm về quyền của Phụ huynh có Trình độ tiếng Anh hạn chế (Rights of Parents with Limited English Proficiency hay LEP) và nghĩa vụ của các học khu tại Văn phòng về dân quyền của tài nguyên người học tiếng Anh thuộc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, tại đây: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html#raiol

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-el-students-201501-vietnamese.pdf

 

(Tờ thông tin dành cho phụ huynh có khả năng tiếng Anh hạn chế và cho các trường học và học khu giao tiếp với họ được đăng bằng nhiều ngôn ngữ, gồm tiếng Campuchia, tiếng Trung Quốc, tiếng Mông Cổ, tiếng Hàn, tiếng Lào, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt).

 

Interpretation Tips Card translated into:

Mẹo cho Phụ huynh/Gia đình

Nếu bạn cần phiên dịch hoặc dịch thuật để hiểu thông tin từ trường của con bạn hoặc để liên hệ với trường của con bạn:

 • Yêu cầu một một thông dịch viên tại nơi tiếp khách của trường hoặc hỏi xem nhân viên đó có thể sử dụng thông dịch viên qua điện thoại bằng “đường dây ngôn ngữ (language line)” hay không;

 • Gọi cho số điện thoại chính của trường và yêu cầu phiên dịch;

 • Gửi một email ngắn (bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ của bạn) yêu cầu ai đó gọi cho bạn, với một thông dịch viên, để sắp xếp cuộc họp hoặc nói về một thắc mắc hoặc vấn đề.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp để giải thích hoặc dịch, hãy thử liên hệ:

 • Hiệu trưởng trường của con bạn;

 • Các dịch vụ Giám đốc ngôn ngữ tiếng Anh (ELL) của học khu của bạn; hoặc

 • Giám đốc công bằng của trường của con bạn.

Email ví dụ để yêu cầu thông dịch viên:

"Dear Teacher (or Principal, Counselor, Nurse):  Kính gửi giáo viên (hoặc Hiệu trưởng, Cố vấn, Y tá):

My name is ____ .  Tên tôi là ____.

I am the parent of ____.   Tôi là phụ huynh của ____.

I want to talk with you about my child.   Tôi muốn nói chuyện với quý vị về con tôi. 

Can you please call me with an interpreter?   Quý vị có thể vui lòng gọi cho tôi với sự trợ giúp của thông dịch viên không?

My phone number is: ____.   Số điện thoại của tôi là: ____.

Thank you."  Cảm ơn.

Nếu bạn nhận được thông báo bằng văn bản, email hoặc tài liệu khác bằng tiếng Anh và bạn không hiểu, hãy nhờ người đã gửi tài liệu này dịch sang ngôn ngữ của bạn.  Nếu người đó không thể cung cấp bản dịch đầy đủ bằng văn bản kịp thời, hãy yêu cầu gặp nhân viên của trường và thông dịch viên để dịch tài liệu bằng lời và có đủ thời gian để bạn ghi chép. Nếu bạn cần trợ giúp đỡ, vui lòng gọi cho OEO theo số 1-866-267-2597. Chúng tôi có hỗ trợ phiên dịch qua điện thoại.
Resources for School Districts

Language Access Resources for School Districts

Find information and resources at OSPI's Equity & Civil Rights Interpretation and Translation Services page, including:

 • Civil rights laws that require school districts to communicate with parents in a language they can understand;
 • Fact sheets on Parents' Rights re Interpretation and Translation Services translated into 21 different languages;http://www.k12.wa.us/Equity/Interpretation.aspx 
 • Multi-language poster informing families how to request interpretation or translation;
 • Link to WSSDA Language Access Policy and Procedure;
 • Details for setting up a telephone interpreter service and/or written translation services via the state contract;
 • Links to online training for interpreters, and school staff who work with interpreters.

You can also check out OEO's handout on Communicating with Families Using an Interpreter.

Interpretation Tips Card translated into:

Arabic_بطاقة نصائح الترجمة الفورية_Interpretation_Support_Tips_Card

Chinese_Simplified_口译提示卡_Interpretation_Support_Tip_Card

Chinese_Traditional_口譯貼士卡片_Interpretation_Support_Tip_Card

Korean_통역 도우미 카드_Interpretation_Support_Tip_Card

Russian_Карта_с_подсказками_при_устном_переводе_Interpretation_Support_Tips_Card

Somali_Kaarka_Tilmaamaha_Turjumaada_Interpretation_Support_Tips_Card

Spanish_Consejos_de_Interpretación_Interpretation_Support_Tips_Card

Tagalog_Kard_ng_mga_Tip_sa_Pagsasalin_Interpretation_Support_Tips_Card

Vietnamese_Thẻ_Lời_khuyên_phiên_dịch_Interpretation_Support_Tips_Card

English Language Learners (ELLs or ELs) 

Students who are learning English are often called English Language Learners (ELLs) or English Learners (ELs). School Districts are required to make sure that their English Learner students can participate in meaningful ways in the school and its programs. 

Schools need to:

 • Identify English Learners: At the beginning of each school year, and when new families move into the school, school districts ask about home languages in order to try to identify students who might need English language instruction and supports.
 • Assess English Learners: If a student is still learning English and might need help with English, school districts will do a test, or “assessment”, as soon as possible, to determine how much English the student knows and where the student needs help. Students are tested every year to help the school decide if they are still eligible for English Learner instructional supports. To understand what the language proficiency test results mean and what the levels are, look at  OSPI's Migrant/Multilingual website: here (available in Arabic, Chinese, Korean, Marshalese, Punjabi, Sgaw-Karen, Somali, Spanish, Tagalog, Ukranian, and Vietnamese).
 • Provide Language Supports: In Washington State, school districts must  provide “transitional bilingual instructional programs” (unless it is not practical) that include teaching the student in the student's home or first language while the student is also learning English.  If it is not practical for the school district to teach the student in both languages, then the district can offer “alternative instructional programs.”  Some examples are: bringing English language instruction to the student's regular classroom (sometimes called “push in”) or pulling the student out of the regular classroom for instruction (sometimes called “pull out”).  The student can learn English in groups or just on their own with a teacher.  Parents can always choose to opt-out of English Learner programs.
 • Ensure Equal Access and Inclusion of English Learners School districts must make sure that English Learner students have the opportunity to participate in all district programs and services that they qualify for, including Highly Capable programs, extra-curricular programs.

Sometimes, making sure that the student can participate means offering interpretation or translation. If you have questions about how or whether an English Learner student can participate in a school program or service, try:

 • Talking to the school principal; and/or
 • Contacting the school district's English Learner department.

If you need help, please contact OEO. Learn more about how school districts can provide meaningful access for students learning English by reading the US Department of Education's English Learner Toolkit. Available in multiple languages on the US Department of Education's website, here: https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/index.html

Learn more about English Learner Assessments and Programs at OSPI's Migrant/Multilingual web page: here Read more about how (and why) public schools are doing more to help students keep and build skills in multiple languages: here&nbsp.

Supporting Bilingual Abilities

Supporting Bilingual Abilities

Washington state public schools are doing many different things to encourage students to learn more than one language. Some schools offer dual language immersion programs, meaning that students learn in English and another language.

For students who speak another language, there are opportunities to earn credits for high school graduation by taking a test (to earn what are called competency credits). Students must earn credits in world languages to graduate now and students with these skills already can make great use of meeting those requirements.

School districts are also encouraged to partner, in government to government relationships with Tribes, to offer opportunities to learn indigenous Tribal languages, taught by teachers certified by the Tribes.

Finally, students who have demonstrated a high level of proficiency in English and a second language can earn a Seal of Biliteracy when they graduate. Bilingualism is important and helps to preserve and explore different cultures through languages. Learn more about benefits of supporting bilingualism for your child: Speak Your Language! (available in 23 languages) https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/migrant-and-multilingual-education

Dual Language Immersion Programs

What they are: Programs where students receive instruction directly in two languages during the school day. The goal is for students to learn to speak, listen, read and write in both languages. Generally, students are expected to participate in a Dual Language program for several years to reach that goal. 

Where they are: In an increasing number of public schools in Washington state. Check out the map posted on OSPI's Dual Languages web page to find current Dual Language programs around the state: https://ospi.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/migrant-and-multilingual-education/multilingual-education-program/dual-language-education-and-resources

Who can participate: Generally, dual language programs are “choice” programs. That means families that are interested can request that their child be placed in a dual language program. If there is more interest in the program than space available, districts might use a lottery system or a first come/first placed system. Check with your district's office to find out if there is a Dual Language Immersion option in your district, and what the process is for enrolling. 

What languages are taught: Spanish and English Dual Language programs are most common in Washington State. Some districts have Dual Language programs that combine Japanese and English; Mandarin Chinese and English; and Vietnamese and English. We can expect to see more languages added over time. 

Where to learn more: Find resources for Professional Learning and Curriculum and watch videos featuring some of Washington's dual language programs at OSPI's Dual Language website: https://ospi.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/migrant-and-multilingual-education/multilingual-education-program/dual-language-education-and-resources.

World Language Competency Credits

School districts in Washington State can offer students the option of taking an exam that shows their ability to speak, listen, read, and write in a second language.  Students can earn up to 4 high school credits for world language.

 • Students can earn credits by showing what they know on the language exams, without having to take a class at school.
 • For students who have maintained their ability to speak in their own, or their family's first language, they can use these experiences to earn credits toward graduation requirements.
 • Students can earn credits in languages that are not offered as courses at their own high school.

To earn credits, students will need to be able to speak, listen, read and write in the language.  Sometimes, students who speak a language other than English at home will need to spend some time studying the language more formally to do well on the exam. 

Learn More: Students/Families and Educators – find more information about the competency credit option and Sample World Language Tests at OSPI's World Languages web page, here: https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/world-languages

To find out details regarding when and where tests are offered, and whether there is a fee, contact your high school counselor, look on your district's web page, or call your district's office. 

Community schools and culture clubs can work with their local school districts to propose that students receive World Language Competency-based Credit based on an agreement between the district and program. Work with the district to determine whether students can be granted the credits before they take a test or class. For more information, visit OSPI's World Languages web page: https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/world-languages.

If your district does not yet offer a World Language Competency Credit test, talk with your school counselor and principal, and reach out to your district's administration to ask about options for making the tests available.  If you need help, contact OEO. For more information on the program visit the Office of Superintendent of Public Instruction's Road Map World Language Credit Program page: https://www.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/world-languages

World Language Credit Brochures English (black & whiteAmharic Arabic Chinese Nepali Punjabi Russian Somali Spanish Tagalog Vietnamese World Language Credits Video Clips on YouTube Courtesy of OneAmericaSamoan Somali Spanish Tagalog Tigrinya, Vietnamese Amharic Cambodian Chinese Korean Punjabi Russian Arabic

Washington State Seal of Biliteracy

School districts in Washington can offer students the option of earning the Washington State Seal of Biliteracy. The Seal of Biliteracy recognizes public high school graduates who have attained a high level of proficiency in speaking, reading, and writing in one or more world languages in addition to English. Students can earn the Seal in different ways, including: 

 • Taking world language courses at school and earning strong scores on AP (Advanced Placement) or IB (International Baccalaureate) World Language exams
 • Earning 4 World Language Competency-based Credits

For more details, including other ways students can demonstrate a high level of proficiency in a world language, visit OSPI's World Languages web page, here: https://ospi.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/world-languages/washington-state-seal-biliteracy.

School districts do not have to participate, but they can.  If your district does not offer the option of the Seal of Biliteracy, talk with your high school counselor and principal and reach out to your school district administrators. Educators interested in learning more about how to participate and offer the Seal of Biliteracy can find detailed information at OSPI's World Languages web page, here: https://ospi.k12.wa.us/student-success/resources-subject-area/world-languages/washington-state-seal-biliteracy.

Native American / Indigenous Languages

Prior to the 1800s, the languages most commonly spoken in the area that is now Washington State included different Coast Salish languages spoken by Tribes in the Puget Sound region, Interior Salish languages spoken by Tribes east of the Cascade mountains and languages spoken by the Makah, Quileute and other tribes on the Pacific coast. Despite U.S. government policies that aimed to erase Native languages and cultural traditions, Tribes in this region have preserved their languages, and are working to revitalize their use among youth and elders.

All school districts in Washington State are now required to incorporate tribal government, history and culture into their social studies curricula, and districts are encouraged to offer instruction in Native American languages. Districts are encouraged to develop government to government relationships with the Tribes in their areas to partner in meeting this charge.

Many Tribes offer resources and classes in their languages through their Tribal language or education departments, and partner with their area school districts to ensure students can earn credit for learning their own language. Some school districts offer classes at elementary or high school levels in their area Tribes' languages.

Teachers of Native American languages must be certified according to the First Peoples' Language, Culture and Oral Tribal Traditions Certification Program. (Read more about the Certification program, here: https://www.pesb.wa.gov/innovation-policy/equity-initiatives/first-peoples-language-culture-and-oral-traditions-certification/). 

Learn more: Many Tribal Governments share information about their history, culture and languages on their websites and in their museums.  Find links and information about Washington Tribes at the Governor's Office of Indian Affairs (GOIA): www.goia.wa.gov or at Washington Tribes: www.washingtontribes.org.

 Learn More: Read about and find curriculum materials for the Tribal Sovereignty Curriculum developed by the Tribes in Washington in collaboration with OSPI's Office of Native Education, Since Time Immemorial, at: http://www.k12.wa.us/IndianEd/TribalSovereignty/.

Resources in English

Resources in Languages other than English

አማርኛ
/ Amharic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

የወላጆች መብቶች መረጃ ወረቀት: ትርጉም እና የትርጉም አገልግሎቶች

Department of Education Office of Civil Rights Resources

عربى
/ Arabic

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Arabic_بطاقة نصائح الترجمة الفورية

معلومات وموارد للعائلات حول مرض فيروس كورونا 2019

COVID-19 (كوفيد 19)

Communicating-with-Schools_Language-Access-Trifold-Multilanguage.pdf 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
ورقة معلومات حقوق الوالدين: خدمات الترجمة الشفوية والترجمة

https://ospi.k12.wa.us/sites/default/files/public/equity/interpretationtranslationservices/OSPI_Arabic_InterpretationTranslationServices.pdf

https://ospi.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services

U.S. Department of Education Office of Civil Rights Resources

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html#raiol

ضمان المشاركة الھادفة والمتساویة لمتعلمي اللغة الإنجلیزیة فى البرامج التعلیمیة.

معلومات للآباء وأولیاء الأمور الذین لا یجیدون اللغة الإنجلیزیة (LEP (وللمدارس و ُمدیریات التعلیم التي تتواصل معھم

ဗမာဘာသာစကား / Burmese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources


ភាសាខ្មែរ / Cambodian/Khmer

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីសិទ្ធិរបស់ឪពុកម្តាយៈសេវាកម្មបកប្រែនិងបកប្រែ

Department of Education Office of Civil Rights Resources

简体中文

/ Chinese Simplified

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
父母权利信息表:口译和翻译服务

Department of Education Office of Civil Rights Resources

中國傳統語言 / Chinese Traditional

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Chuukese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Dari

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

فارسی / Farsi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Française

/ French

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Services d'interprétation et de traduction
En vertu des lois nationales et fédérales, tous les parents ont le droit d'être informés sur
l'éducation de leur enfant dans une langue qu'ils peuvent comprendre.

Informations de contact
Équité et droits civils
360-725-6162
equity@k12.wa.us
ATS:
360-664-3631

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Deutsche / German

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources


Kreyòl Ayisyen / Haitian Creole

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sèvis Entèpretasyon ak Tradiksyon yo Anba lwa eta a ak federal, tout paran gen dwa pou jwenn enfòmasyon sou edikasyon pitit yo nan yon lang yo ka konprann.

Kontak Enfòmasyon Ekite ak Dwa Sivil yo

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Hakha Chin/ Laitong

Department of Education Office of Civil Rights Resources

हिन्दी / Hindi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

माता-पिता के अधिकार सूचना पत्र: व्याख्या और अनुवाद सेवाएं

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Hmoob 

/ Hmong

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Kev Pab Txhais Lus thiab Txhais Ntawv Raws li lub xeev thiab tsoomfwv txoj cai lij choj, txhua tus niam txiv muaj cai paub txog lawv tus menyuam txoj kev kawm ua hom lus uas lawv tuaj yeem nkag siab.

Cov ntaub ntawv tiv toj Kev Muaj Vaj Huam Sib Luag & Txoj Cai Li Pej Xeem

360-725-6162

equity@k12.wa.us

TTY: 360-664-3631

Department of Education Office of Civil Rights Resources


日本語 / Japanese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

保護者の権利情報シート:通訳および翻訳サービス

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Karen

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources


한국어 / Korean

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

부모의 권리 정보 시트 : 통역 및 번역 서비스

Department of Education Office of Civil Rights Resources

ໄທລາວ / Laotian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Marshallese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Mixteco

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

नेपाली / Nepali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Oromo

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Pashto

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources


Język polski / Polish

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych
Zgodnie z prawem stanowym i federalnym wszyscy rodzice mają prawo do informacji o edukacji
swojego dziecka w języku, który mogą zrozumieć.

Informacje kontaktowe
Kapitały własne i prawa obywatelskie
360-725-6162
equity@k12.wa.us
TTY:
360-664-3631

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Língua portuguesa / Portuguese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources


Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
Serviços de interpretação e tradução
De acordo com as leis estaduais e federais, todos os pais têm direito a informações sobre a educação
de seus filhos em um idioma que eles possam entender.
Informações de Contato
Equidade e direitos civis
360-725-6162
equity@k12.wa.us TTY: 360-664-3631

Department of Education Office of Civil Rights Resources

ਪੰਜਾਬੀ / Punjabi

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ: ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Română / Romanian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Department of Education Office of Civil Rights Resources

русский /  

Russian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Sāmoa / Samoan

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Pepa Faʻamatalaga Aia Tatau a Matua: Faʻauiga ma Faʻaliliuga Auaunaga

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Serbo-Croatian

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Soomaali / Somali

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources


Español / Spanish

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources / Recursos de la oficina de educación y resolución de quejas 

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Kiswahili / Swahili

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Tagalog / Tagalog

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Sheet Impormasyon sa Mga Karapatan ng Mga Magulang: Serbisyo sa Pagsasalin at Pagsasalin

Department of Education Office of Civil Rights Resources

தமிழ் / Tamil

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

తెలుగు / Telugu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

తల్లిదండ్రుల హక్కుల సమాచార షీట్: వివరణ మరియు అనువాద సేవలు

Department of Education Office of Civil Rights Resources

ไทย / Thai

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Tigrinya

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Parents' Rights Information Sheet: Interpretation and Translation Services

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Українська / Ukrainian

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Інформаційний лист батьківських прав: Послуги з перекладу та перекладу

Department of Education Office of Civil Rights Resources

ไทย
/ Urdu

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

خاندانوں کے لئے COVID-19 ناول کورونا وائرس سے متعلق معلومات

اور وسائل

COVID-19 Resources and Information for Families

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources
والدین کی حقوق سے متعلق معلوماتی شیٹ: تشریح اور ترجمے کی خدمات

Department of Education Office of Civil Rights Resources

Tiếng Việt / Vietnamese

Office of the Education Ombuds (OEO) Resources

Office of the Superintendent of Public Instruction (OSPI) Resources

Bảng thông tin về quyền của phụ huynh: Dịch vụ phiên dịch và dịch thuật

Department of Education Office of Civil Rights Resources