ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើការបកប្រែ

ប័ណ្ណព័ត៌មានសម្រាប់ការបកប្រែ
Communicating Effectively with Interpretation ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើការបកប្រែ
 • Schools and districts must provide interpretation when needed to communicate effectively with families who request an interpreter.
 • នៅពេលចាំបាច់សាលា និងមណ្ឌលត្រូវផ្តល់ការបកប្រែ ដើម្បីឲ្យការទំនាក់ទំនង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយក្រុមគ្រួសា រដែលស្នើសុំអ្នកបកប្រែភាសា។
 • For interpretation to be effective, everyone involved in the conversation must cooperate and make time for interpretation.
 • ដើម្បីឲ្យការបកប្រែមានប្រសិទ្ធិភាព អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការសន្ទនាទាំងអស់ត្រូវតែសហការគ្នា និងផ្តល់ពេលវេលាសម្រាប់ការបកប្រែផងដែរ។
 • Use this card as needed during an interpreted conversation to receive a complete, accurate and understandable interpretation.
 • នៅពេលចាំបាច់សូមប្រើប័ណ្ណនេះក្នុងកំឡុងពេលសន្ទនា ដែលមានការបកប្រែ ដើម្បីទទួលបានការបកប្រែបានក្បោះក្បាយ សុក្រឹត និងអាចយល់បាន។
 • Remember, if you do not understand something; ask the person you are talking with to explain. The interpreter can interpret your request for explanation but should not try to answer your questions.
 • សូមចងចាំថា ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់អ្វីមួយនោះ សូមសាកសួរមនុស្សដែលអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយ ដើម្បីពន្យល់ដល់អ្នកបន្ថែមទៀត។ អ្នកបកប្រែអាចបកប្រែនូវសំណើរបស់អ្នក ដើម្បីធ្វើការពន្យល់ ប៉ុន្តែមិនគួរព្យាយាមឆ្លើយនូវសំណួររបស់អ្នកនោះទេ។
 • If you believe the interpreter is not interpreting correctly, you can ask to re-schedule with another interpreter.
 • ប្រសិនបើអ្នកគិតថា អ្នកបកប្រែភាសាមិនបានបកប្រែបានត្រឹមត្រូវទេ នោះអ្នកអាចស្នើសុំពេលវេលាណាត់ជួបថ្មីជាមួយនឹងអ្នកបកប្រែម្នាក់ផ្សេងទៀត។
 • Pardon me, I would like to ask…
 • អត់ទោស ខ្ញុំចង់សាកសួរ
 • Please pause so the interpreter can tell me what you have said.
 • សូមផ្អាកបន្តិចសិន ដើម្បីឲ្យអ្នកបកប្រែអាចប្រាប់ខ្ញុំពី អ្វីដែលអ្នកបាននិយាយ។
 • Please repeat that, I am afraid it was not all covered in the interpretation.
 • សូមនិយាយម្តងទៀត ខ្ញុំខ្លាចថា វាមិនបានបញ្ចូលក្នុងការបកស្រាយទេ។
 • Could we slow down a bit to be sure the interpreter is able to give a full interpretation?
 • តើយើងអាចនិយាយយឺតជាងនេះបន្តិចបានទេ ដើម្បីប្រាកដថា អ្នកបកប្រែអាចបកស្រាយ បានក្បោះក្បាយល្អ?
 • Could you both repeat what you said, one at a time, so we can be sure the interpreter can cover everything?
 • តើអ្នកទាំងពីរអាចនិយាយម្តងទៀតបានទេ និយាយមួយៗ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថា អ្នកបកប្រែអាចនិយាយបានសព្វគ្រប់ទាំងអស់?
 • I do not understand the interpretation very well. Could we try to reschedule with another interpreter?
 • ខ្ញុំមិនសូវយល់ការបកប្រែបានល្អប៉ុន្មានទេ។ តើយើងអាចកំណត់ពេលវេលាថ្មី ដើម្បីណាត់ជួបជាមួយអ្នកបកប្រែម្នាក់ទៀតបានទេ?

Interpretation Support Tips Card Printable PDF

ប័ណ្ណព័ត៌មានសម្រាប់ការបកប្រែ