Fesoota’i Manino ma le Faaliliuga

Pepa Fesoasoani Faaliliuga
Communicating Effectively with Interpretation

Fesoota’i Manino ma le Faaliliuga

 • Schools and districts must provide interpretation when needed to communicate effectively with families who request an interpreter.
 • E tatau ona aumai e a’oga ma itumalo se faaliliuupu pe a mana’omia e fesoota’i manino ai ma aiga e talosagaina se faaliliuupu.
 • For interpretation to be effective, everyone involved in the conversation must cooperate and make time for interpretation.
 • Mo le faamanino faaliliuga, e tatau i tagata uma o loo aafia i le talanoaga ona galulue faatasi ma tuu se taimi mo le faaliliuga.
 • Use this card as needed during an interpreted conversation to receive a complete, accurate and understandable interpretation.
 • Faaaoga le pepa lea pe a mana’omia i taimi o faaliliuga o talanoaga ina ia maua se faaliliuga atoa, sa’o ma malamalama.
 • Remember, if you do not understand something; ask the person you are talking with to explain. The interpreter can interpret your request for explanation but should not try to answer your questions.
 • Ia manatua, afai e te le malamalama i se mea; fesili i le tagata o loo oulua talanoa e faamalamalama mai. E mafai e le faaliliuupu ona faaliliu lau talosaga mo se faamalamalamaga ae le tatau ona taumafai e tali au fesili.
 • If you believe the interpreter is not interpreting correctly, you can ask to re-schedule with another interpreter.
 • Afai e te manatu e le o sa’o le faaliliuga a le faaliliuupu, e mafai ona e talosaga e toe faatulaga se isi faaliliuupu.
 • Pardon me, I would like to ask…
 • Faamalulu atu, ou te fia fesili atu…
 • Please pause so the interpreter can tell me what you have said.
 • Faamolemole onosa’i mai se’i faaliliu mai e le faaliliuupu lau saunoaga ia te a’u.
 • Please repeat that, I am afraid it was not all covered in the interpretation.
 • Faamolemole toe saunoa mai lau tala muamua, ua ou popole e le’i mae’a ona faaliliu uma mai.
 • Could we slow down a bit to be sure the interpreter is able to give a full interpretation?
 • E mafai oa faatelegese laitiiti se’i mautinoa ua mafai ona maua atoa e le faaliliuupu le faaliliuga?
 • Could you both repeat what you said, one at a time, so we can be sure the interpreter can cover everything?
 • E mafai ona oulua toe saunoa uma i le saunoaga sa faia, auaua’i mai ina ia matou mautinoa ua mea’a ona faaliliu mai mea uma?
 • I do not understand the interpretation very well. Could we try to reschedule with another interpreter?
 • Ou te le o malamalama lelei i le faaliliuga. E mafai ona toe faatulaga ma se isi faaliliuupu?

Interpretation Support Tips Card Printable PDF

Pepa Fesoasoani Faaliliuga