ብውጽኢታዊ መገዲ ምርኻብን ምቱርጓምን

መተርጎሚ ካርድ
Communicating Effectively with Interpretation

ብውጽኢታዊ መገዲ ምርኻብን ምቱርጓምን

 • Schools and districts must provide interpretation when needed to communicate effectively with families who request an interpreter.
 • ኣብያተ-ትምህርትን ወረዳታትን ተርጓሚ ከቕርባ ኣለወን ኣብ ዘድልየሉ እዋን ብዚግባእ ሓሳብ ንሓሳብ ንምልውዋጥ ስድራ-ቤታት ድማ ተርጓሚ ኣብ ዝሓትሉ። 
 • For interpretation to be effective, everyone involved in the conversation must cooperate and make time for interpretation.
 • ትርጉም ውፅኢታዊ ምእንቲ ክኸውን፡ ኣብቲ ዝርርብ ዝሳተፍ ዘበለ ኵሉ ኺተሓባበርን ግዜ ኺወስድን ኣለዎ። 
 • Use this card as needed during an interpreted conversation to receive a complete, accurate and understandable interpretation.
 • ምሉእን ልክዕን ሩዱእን ትርጕም ምእንቲ ክትረክብ፡ ኣብ እዋን ዝርርብ ነዛ ካርድ እዚኣ ተጠቐመላ።
 • Remember, if you do not understand something; ask the person you are talking with to explain. The interpreter can interpret your request for explanation but should not try to answer your questions.
 • ሓደ ነገር እንተ ዘይተረዲእካ፡ ነቲ እተዘራርቦ ዘለኻ ሰብ መብርሂ ህበካ ሕተቶ። እቲ ተርጓሚ ነቲ መብርሂ ንኽወሃበካ ሕቶኻ ክትርጉሞ ይኽእል እዩ፡ ንሕቶታትካ ክምልሰልካ ግን ክፍትን የብሉን።
 • If you believe the interpreter is not interpreting correctly, you can ask to re-schedule with another interpreter.
 • እቲ ተርጓሚ ብትኽክል ከምዘይትርጉም ዝብል እምነት እንተሃሉዪካ፡ ምስ ካልእ ተርጓሚ እንደገና ሓድሽ ቆጸራ ክትሕዝ ትኽእል ኣኻ።
 • Pardon me, I would like to ask…
 • ይቅሬታ፡ ክሓትት ምስ ደለኹ ሕቶ ኣሎኒ…
 • Please pause so the interpreter can tell me what you have said.
 • ሓንሳብ ዕረፍቲ መታን እቲ ተርጓሚ እንታይ ከም ዝበልካ ክነግረኒ።
 • Please repeat that, I am afraid it was not all covered in the interpretation.
 • ነዓኣ እስከ ድገመለይ፡ ኣብ ምትርጓም ኩሉ ዘይተሸፈነ ከይከውን ዝብል ስጋኣት ኣሎኒ።
 • Could we slow down a bit to be sure the interpreter is able to give a full interpretation?
 • ቁሩብ ቀስ ክንብል ንኽእልዶ እቲ ተርጓሚ ምሉእ ብምሉእ ክቱርጉም ንክኽእል፧
 • Could you both repeat what you said, one at a time, so we can be sure the interpreter can cover everything?
 • ክልቴኹም እንታይ ከምዝበልኩም ክትደግሙዎ ምኸኣልኩም ሓደ ብሓደ፡ መታን እቲ ተርጓሚ ኩሉ ከምዝሸፈኖ ርግጸኛታት ክንከውን ክንክእል፧
 • I do not understand the interpretation very well. Could we try to reschedule with another interpreter?
 • ነቲ ትርጉም ኣጸቢቐ ኣይርድኦን እየ ዘለኹ። ምስ ካልእ ተርጓሚ ካልእ ቆጸራ ክንራኸብ ንኽእልዶ፧

Interpretation Support Tips Card Printable PDF

መተርጎሚ ካርድ