ምዝገባ ቤት ትምህርቲ

ኩሎም ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝነብሩ ህጻናት ህዝባዊ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም።

ህጻናት ኣብ 5 ዓመት ዕድሚኦም መዋእለ ህጻናት ክጅምሩን ክሳብ ዝምረቑ ወይ 21 ዓመት ዝመልኡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክቕጽሉን ይኽእሉ እዮም።

ካብ ምዝገባ (ወይ ምዝገባ) እዩ ዝጅምር። ብዛዕባ ምዝገባ ቤት ትምህርቲ እንረኽቦም ሕቶታት ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ፦

 • ንምምዝጋብ እንታይ ሓበሬታ ወይ ሰነዳት የድሊ?
 • መን እዩ ንሓደ ተማሃራይ ክመዝግቦ ዝኽእል?
 • ሓደ ተማሃራይ ኣበይ ክምዝገብ ይኽእል፣ ወይ ስድራቤት ኣየነይቲ ቤት ትምህርቲ ክትመርጹ ይኽእሉ?   

ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ሕቶታት ጠውቑ።

ብሓፈሻ ንምምዝጋብ እንታይ ሓበሬታ ወይ ሰነዳት የድሊ?

ሓደ ተማሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንምምዝጋብ፣ ኣብያተ ትምህርቲ ብሓፈሻ ሰነዳት ምዚ ዝስዕቡ ክኾኑ ይሓታ፦

 • ኣድራሻኻ ከተረጋግጽ፤
 • ናይ ዉላድካ ዕድመ ከተረጋግጽ (ብፍላይ ንመምዝገቢ መዋእለ ህጻናት)፤ ከምኡዉን
 • ውላድካ ዘድልዮ ክታበት ከም ዝወሰደ ኣርኢ።

መብዛሕትኡ ግዜ ኣብያተ ትምህርቲ ንምምዝጋብ ክትጥቀመሎም እትኽእል ዓይነታት ሰነዳት ኣብነታት ይዝርዝራ እየን። እቲ ቤት ትምህርቲ ብሓፈሻ ዝጠልቦ ፍሉይ ሰነዳት እንተዘይብልካ (ከም ቅዳሕ ሕሳብ፣ ወይ ንውላድካ ዝኸውን ናይ ልደት ምስክር ወረቐት)፣ ብዛዕባ ኩነታትካ ምስ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ቤት ትምህርቲ ተዘራረብ።

ኣማራጺታት ንናይ ልደት ምስክር ወረቐት/ፓስፖርት፦ ኣብያተ ትምህርቲ ዕድመ ወይ ዕለት ልደት ሓደ ህጻን ንምርኣይ ኣማራጺታት ክቕበላ ኣለወን። እቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ወይ ፓስፖርት እንተዘይብልካ ክትቅበል ክትጽዕር ኣይትኽእልን እያ። ካልኦት ኣማራጺታት ድማ፣ መዝገብ ምውሳድ፣ ዝተረጋገጸ መግለጺ ሓኪም፣ ወይ ዕለተ ልደት ዘለዎ መዝገብ ክታበት ከጠቓልሉ ይኽእሉ።

መርትዖ ናይ መንበሪ፦ ኣብያተ ትምህርቲ ብሓፈሻ ውላድካ ነባሪ ናይቲ ኣውራጃ ምዃኑ ንምርግጋጽ ኣበይ ከም እትነብር መርትዖ ይሓታ እየን። ይኹን እምበር፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ስሩዕ እትነብረሉ ቦታ እንተዘይብልካ (ቤት ኣልቦነት ኣጋጢምካ ምስ ዝህሉ)፣ እቲ ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ውላድካ ምምዝጋብካ ሰነዳት ክሓትት ኣይክእልን እዩ። እዚ ንዓኻ ወይ ንሓደ እትኣልዮ ዘለኻ ህጻን ዝምልከት እንተኾይኑ፣ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቤት ትምህርቲ ወይ ኣውራጃ ምስቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዲስትሪክት “McKinney Vento Liaison (ማክኪኒ ቨንቶ መራኸቢ)” ክትዘራረብ ሕተት።

ኩሎም ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝነብሩ ህጻናት ህዝባዊ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ከምዘለዎም ኣይትረስዑ። ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከተመዝግቦ ትፍትን እንተኾንካ፣ ግን እቲ ቤት ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ዝጠልቦ ወረቐት እንተዘይብልካ፣ ብኽብረትካ ሓገዝ ሕተት።

ኣብ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ንቤት ጽሕፈትና ብቑጽሪ ስልኪ 1-866-297-2597 ክትረኽብዎ ትኽእሉ ወይ ድማ ብመንገዲ ናይ ኦንላይን ምውሳድ ስርዓትና ክትረኽቡና ኣብ ገጽና ሓገዝና ረኸቡ ክትበጽሑ ትኽእሉ ኢኹም፦ https://services.oeo.wa.gov/oeo ዝብል እዩ። 

መን እዩ ንሓደ ተማሃራይ ክመዝግቦ ዝኽእል?

ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን፣ ንሓደ ቆልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከመዝግቡ ዝኽእሉ ሰባት ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፦

 • ወለዲ ወይ ሕጋዊ ኣላዪ
 • ወላዲ ወይ ኣላዪ ኣብ ዘይብሉ ከም ወላዲ ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ። እዚ ድማ ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፦
  • ክንክን ዘመድ” ዝህብ ዘመድ፣
  • ሓደ መዕበይቲ ወላዲ፣ ወይ
  • ኣብ ተራ ወላዲ ዝዋሳእ ኣላዪ።
 • ሓደ መንእሰይ ብገዛእ ርእሱ። ሓደ መንእሰይ ምስ ወላዲ ዘይነብር፣ ከምኡ’ውን ውሱን፣ ስሩዕ ወይ እኹል መነባብሮ ዘይብሉ፣ ከም “ዘይተሰነየ ገዛ ዘይብሉ መንእሰይ ባዕሉ ብምምዝጋብ ሓገዝ ክረክብ ይኽእል። ብውልቅኻ እንተሃሊኻ፣ ወይ ንሓደ ባዕሉ ዝኾነ መንእሰይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኽምዝገብ ትሕግዞ እንተኾንካ ምስ ናይ McKinney Vento Liaison ክትዘራረብ ሕተት።

ብመሰረት Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA፣ ሕጊ ትምህርታዊ መሰላትን ውልቃዊ ጕዳያትን ስድራ ቤት)፣ እቲ ፌደራላዊ ሕጊ መዛግብቲ ትምህርቲ፣ “ወላዲ” “ተፈጥሮኣዊ ወላዲ፣ ኣላዪ፣ ወይ ወላዲ ወይ ኣላዪ ኣብ ዘይብሉ እዋን ከም ወላዲ ዝሰርሕ ውልቀሰብ ዘጠቓልል እዩ።” ብዛዕባ FERPA ዝያዳ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ኣብ መርበብ ሓበሬታ U.S. Department of Education’s (ክፍሊ ትምህርቲ አሜሪካ) https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html.

ሓደ ህጻን ኣብ መዕበዪ ህጻናት ኣብ ዝህልወሉ እዋን፣ ብዛዕባ ትምህርቱ ውሳነታት ኣብ ምግባር ዝሕግዙ ሓያሎ ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ቅጥዒ ፍቓድ ኣላዪ፣ ነቲ ህጻን ኣብ ቤት ትምህርቲ ምምዝጋብ ሓዊስካ፣ ውሳነታት ትምህርቲ ክወስድ ዝኽእል ሰብ ከለሊ እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ካብ Treehouse for Kids (www.treehouseforkids.org)፣ ካብ Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI፣ቤት ጽሕፈት ናይ ሓላፊ ህዝባዊ ትምህርቲ) Foster Care Program (መደብ መዕበዪ ህጻናት) ዝርከብ Guide to Supporting Students in Foster Care (መምርሒ ምድጋፍ ተማሃሮ ኣብ መዕበዪ ህጻናት) ተወከሱ (https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/foster-care)፣ ኣብዚ ቀጥታዊ ሊንክ እዚ፦ https://www.treehouseforkids.org/wp-content/uploads/2018/01/treehouse2017final2ndedinteractive.pdf ርአ።

ሓደ ተማሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣበይ ክምዝገብ ይኽእል?  

ትነብረሉ ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ

ኩሎም ተምሃሮ ካብቲ እቲ ተማሃራይ ዝበዝሕ ግዜ ዝነብረሉ ኣውራጃ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። እዚ ናይቲ ተማሃራይ “ኣውራጃ ቤት ትምህርቲ” እዩ። 

መንበሪ ገዛ ሓደ ተማሃራይ ምስ መንበሪ ወላዲኡ ሓደ ከይከዉን ይኽእል እዩ።

መንበሪ ተማሃራይ ዝገልጽ ሕጊ ግዝኣት Washington Administrative Code (ዋሽንግተን ኣብ ምምሕዳራዊ ሕጊ) ዋሽንግተን ኣሎ፣ “WAC” ኣብ WAC 392-137-115፣ እዚ ድማ ብኢንተርነት ኣብዚ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም፦ https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-137-115 ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። መንበሪ ገዛ ሓደ ተማሃራይ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ተማሃራይ ዝቕመጠሉ ምዃኑ ይገልጽ።

ኣብ ውሽጢ ሓደ ኣውራጃ ዝግበር ናይ ቤት ትምህርቲ ምደባ

ብሓፈሻ፣ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ተማሃሮ ብኸመይ ናብተን ኣብ ውሽጢ እቲ ኣውራጃ ዝርከባ ዝተፈላለያ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝምድብ ክውስን ይኽእል።

መብዛሕትአን ኣውራጃታት ቤት ትምህርቲ ንተማሃሮ ናብታ ኣብ ጥቓ ዝነብሩሉ ቦታ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ይምድባ፣ መብዛሕትኡ ግዜ “ናይ ምምጻእ ቦታ” ወይ ናይ ከባቢ ቤት ትምህርቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ናይ ከባቢ ኣብያተ ትምህርቲ ተማሃሮ ምስ ዝበጽሐን፣ ኣውራጃታት ቤት ትምህርቲ ተማሃሮ ናብ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣውራጃ ክምድባ ይኽእላ እየን።

ብዙሓት ዓበይቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃታት እውን ስድራቤታት ንዝመርጽኦ ኣብያተ ትምህርቲ ከመልክታ ዝኽእላሉ “ክፉት ምዝገባ” ግዜ ኣለወን። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ጥቓ መጀመርታ ዓውደ-ኣዋርሕ ክሳብ መጀመርታ ስፕሪንግ እዩ። ካብ ኣውራጃኻ ብዛዕባ ኣማራጺታት ምዝገባ ቤት ትምህርቲ ሓበሬታ ድለ።

ሓደ ተማሃራይ ኣብ ሓደ ዉሱን ቤት ትምህርቲ ምስ ተመደበ፣ ገለ ኣውራጃታት ናብ ካልእ ቤት ትምህርቲ ምቕያር ዝፈቕዱ ጸገም ወይ ተመሳሳሊ ምኽንያት ምስ ዝህሉ ጥራይ እዩ። ካልኦት ድማ ቦታ ምስ ዝህሉ ጥራይ ምቕያር ይፈቕዱ። ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ኣውራጃኻ ዘለዉ ኣማራጺታት ዝያዳ ንምፍላጥ ናይ ኣውራጃኻ ፖሊሲታትን ኣገባባትን ሕተት።

ነፍሲ ወከፍ ህጻን ካብቲ ዝነብረሉ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣውራጃ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ከም ዘለዎ ኣይትረስዕ። ኣብ ምዝገባ ዕንቅፋታት እንተ ኣጋጢሙኩም፣ ንቤት ጽሕፈትና ብቑጽሪ ስልኪ 1-866-297-2597፣ ብኢመይል oeoinfo@gov.wa.gov ወይ ብመንገዲ ኢንተርነት መእተዊና https://services.oeo.wa.gov/oeo ክትረኽቡና ትኽእሉ። 

መበቆል ናይ ቤት ትምህርቲ – መዕበዪ ህጻናት ወይ ገዛ ኣልቦነት

ገዛ ዘይብሎም ከምኡዉን ኣብ መዕበዪ ህጻናት ዝርከቡ ህጻናትን ኣብዚ እዋን’ዚ ዝሓድሩሉ ዘለዉ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ይኽእሉ፣ ወይ ድማ፣ ዋላ’ውን ናብ ካልእ ከባቢ ክግዕዙ እንተተገደዱ፣ ኣብቲ “መበቆል ቤት ትምህርቲ”ኦም ንኽጸንሑ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ። 

እቲ ንቤት ኣልቦነት ዘጋጥሞም ተማሃሮ ሓለዋን ደገፍን ዝህብ ሕጊ “McKinney Vento Act (ሕጊ ማኪኒ ቨንቶ)” ይበሃል፣ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ቤት ትምህርቲ ድማ ንቤት ኣልቦነት ዘጋጥሞም ስድራቤታትን ተማሃሮን ዝሕግዝ ናይ McKinney Vento Liaison ኣለዎ። እዚ ድማ ተማሃሮን ስድራቤታትን ናይ ገዛእ ርእሶም ቦታ ስለዘይብሎም ምስ ኣዕሩኽ ወይ ኣዝማድ ዝቕመጡ ዘለዎ ከጠቓልል ይኽእል። ንስኻ ወይ ውላድካ ኣብ ቤት ትምህርቲ መበቆል ምጽናሕ ሓዊስካ፣ ንሓገዛት McKinney Vento ብቑዓት ክትኮኑ እትኽእሉ ዕድል እንተሃልዩ፣ ብኽብረትኩም ምስቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣዉራጃ “McKinney Vento Liaison” ክትዘራረቡ ሕተቱ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ደገፍ ንቤት ኣልቦነት ዘጋጥሞም ተማሃሮ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝያዳ ሓበሬታ ክትዕዘቡ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ብ“ESSA” ዝፍለጥ ሕጊ ትምህርቲ ፌደራል፣ (Every Student Succeeds Act (ሕጊ ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ይዕወት))፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መዕበዪ ህጻናት ንዝርከቡ ህጻናት መበቆል ቤት ትምህርቲ፣ መጓዓዝያን ቅልጡፍ ምዝገባን ሓለዋ ዝህብ ክፍሊ ወሲኹ። ኣብ መዕበዪ ህጻናት ንዘሎ ቆልዓ ትከናኸን ምስ ትህሉ፣ ንትምህርቲ ውላድካ ንምድጋፍ ብኸመይ ክሕግዙኻ ከም ዝኽእሉ ንምርኣይ ምስ ናይ ኣውራጃኻ “Foster Care Liaison (መራኸቢ መዕበዪ ህጻናት)” ክትዘራረብ ሕተት።

ብዛዕባ ሓለዋን ደገፋትን ንተማሃሮ ኣብ መዕበዪ ህጻናት ኣብቲ Guide to Supporting Students in Foster Care (መምርሒ ምድጋፍ ተማሃሮ ኣብ መዕበዪ ህጻናት) ዝያዳ ኣንብብ፣ ካብ Treehouse for Kids (ትሪሃውስ ፎር ኪድስ) ይርከብ። (https://www.treehouseforkids.org/), ካብ OSPI Foster Care Program (መደብ መዕበዪ ህጻናት) ዝመጸ ምዃኑ’ዩ። ተወሳኺ ሓደ (https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/foster-care)፣ ኣብዚ ቀጥታዊ መላግቦ ድማ፤ https://www.treehouseforkids.org/wp-content/uploads/2018/01/treehouse2017final2ndedinteractive.pdf

ኣማራጺታት ምርጫ ቤት ትምህርትን ናብ ዝተፈላለየ ኣውራጃ ዝግበር ምቕይያርን     

ኣብ ክልልና ብዙሓት ዓይነት ምርጫታት ናይ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣለው። ኣብ ኣውራጃኻ ዘይኮነ ግን ከኣ ኣብ ቀረባ ኣውራጃ ወይ ብኢንተርነት ዝኾነ ኣማራጺ ክትድህስስ እንተደሊኻ፣ ብዛዕባ “ዘይነባሪ ዝውውር” ምስቲ ኣውራጃ ክትዛረብ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ-ማለት፣ ንተማሃራይካ ካብ ኣውራጃኹም ወጻኢ ኣገልግሎት ትደሊ ኣለኻ ማለት እዩ።    

ኩሉ ኣውራጃ ብዛዕባ “ዘይነባሪ” ወይ “ምርጫ” ምቕያር ፖሊሲ ክህልዎ ኣለዎ። ካብ ሓደ ኣውራጃ ናብ ካልእ ኣውራጃ ንምቕያር ምሕታት ክልተ ደረጃታት ዘለዎ መስርሕ ኮይኑ፣ እቲ ነባሪ ኣውራጃኻ ንተማሃራይካ ክሰዶን እቲ ዘይነባሪ ኣውራጃ ድማ ንተማሃራይካ ክቕበልን ይጠልብ። ንናይ ኦንላይን ምርጫ ምቕያር ሕቶ ፖርታል ዝኸውን መላግቦ ኣብ መርበብ ሓበሬታ OSPI ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ፦ https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-transfers ወይ ድማ ኣውራጃኻ ብምሕታት ክርከብ ይክኣል። ናይ ቤት ትምህርቲ ምርጫ / ዝውውር መርበብ ሓበሬታና፣ መሳርሒ ምትሕልላፍ ምርጫ ከምኡ’ውን ወብገጽ ናይ OSPI ኣብ ምቕያር ተማሃሮ ንዝያዳ ሓበሬታ ርአ።

ገለ ካብቶም ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝርከቡ ኣማራጺታት ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፤

ኣማራጺ ናይ ትምህርቲ ተመኩሮታት፣ እንተላይ ናይ ኢንተርነትን ናይ ገዛ/ቤት ትምህርትን ሽርክነት፦

ገለ ኣውራጃታት ቤት ትምህርቲ “ኣማራጺ ተመክሮታት ትምህርቲ” ይህባ፣ እዚ ዓይነት ህዝባዊ ትምህርቲ ኮይኑ ገለ ወይ ኩሉ እቲ ትምህርቲ ካብ ስሩዕ ክፍሊ ወጻኢ ዝወሃብ እዩ። እዚ ድማ ናይ ኦንላይን ኣብያተ ትምህርቲ፣ ከምኡ’ውን ናይ ገዛ/ቤት ትምህርቲ ሽርክነት መደባት የጠቓልል።   

ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣውራጃ ቤት ትምህርትኻ ሕተት፣ ወይ ኣብ ከባቢኻ ብዛዕባ ኣማራጺ ኣማራጺታት ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣውራጃኻ ርአ።

ብተወሳኺ ዝርዝር ናይቶም ዝጸደቑ ናይ ኢንተርነት መደባት ቤት ትምህርቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታታት ኣማራጺ ትምህርቲ OSPI ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ኣብዚ፦ https://ospi.k12.wa.us/student-success/career-technical-education-cte/cte-skill-centers

ዞባዊ ማእከላት ክእለት፦

ማእከላት ክእለት ንተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዝተፈላለየ ሞያውን ቴክኒካውን መደባት ኮርሳት ዝህቡ ዞባዊ መደባት እዮም። ኣብ ዙርያ እታ ግዝኣት ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ዞባዊ ማእከላት ክእለት፣ ከምኡ’ውን ሓያሎ ጨናፍር ካምፓሳት ኣለዉ። ኣውራጃኻ ኣብ መደብ ማእከል ክእለት ይሳተፍ እንተኾይኑ፣ ከምኡ’ውን እንታይ ዓይነት ኮርሳት ከም ዝህቡ ንምርኣይ ካብ ኣማኻሪ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትኻ ወይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣውራጃ ሓበሬታ ሕተት።

ብተወሳኺ ዝርዝር ማእከላት ክእለት፣ ከምኡ’ውን ናብ መርበብ ሓበሬታታቶም ዝወስድ መላግቦታት፣ ኣብ ገጽ ሞያን ቴክኒካዊ ትምህርትን OSPI ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ፦ https://ospi.k12.wa.us/student-success/career-technical-education-cte/cte-skill-centers

መደባት Open Doors Re-Engagement፦

ብዙሓት ኣውራጃታት ካብ 16-21 ዓመት ዝዕድሚኦም ምስ ቤት ትምህርቲ ካብ መስመር ዝወረዱ ተማሃሮ ዝድግፉ ናይ Open Doors Youth Reengagement (መደባት ዳግመ ምትእስሳር ክፉት ማዕጾታት) መደባት ኣዳልዮም ኣለዉ፣ ግን ካልእ ፈተነ ክህብዎ ይደልዩ። መደባት Open Doors መብዛሕትኡ ግዜ ዝያዳ ተዓጻጻፊ መደባት ኣለዎም፣ ምስ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ድማ ብቐረባ ብምስራሕ ናብ ምረቓን ዓወትን ዝወስድ መንገዲ ኣብ ካርታ ይሰርዑ።  ናብ ቤት ትምህርቲ ክትምለስ ኣማራጺ መገዲ ትደሊ እንተኾንካ፣ ወይ ናብ መስመርካ ክትምለስ እንተኾንካ፣ ኣብ ጥቓኻ ናይ Re-engagement Program (ዳግመ ምትእስሳር መደብ) እንተሃልዩ ንኣማኻሪ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ወይ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣውራጃ ንዘሎ ሰብ ሕተቶ።

ኣማራጺታት ንምርካብ ክንሕግዘኩም ንኽእል እንተኾይንና ንምርኣይ እውን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ብቑጽሪ ስልኪ 1-866-297-2597 ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም፣ ብኢመይል oeoinfo@gov.wa.gov ኢመይል ክትገብሩልና ትኽእሉ ኢኹም፣ ወይ ድማ ብመንገዲ ናይ ኦንላይን ስርዓተ ምውሳድና ምሳና ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም፦ https://services.oeo.wa.gov/oeo ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

ካልኦት ኣማራጺታት ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ

ብዘይካ እተን ብ295 ኣብያተ ትምህርቲ ኣውራጃታት ዋሽንግተን ዝካየዳ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ዝርከቡ ኣማራጺታት ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ እውን፤

 • ናይ State School for the Blind፣ ከምኡ’ውን
 • ናይ State School for the Deaf፤
 • ኣብያተ ትምህርቲ ቀቢላታት፣ ከምኡ’ውን
 • ህዝባዊ ቻርተር ኣብያተ ትምህርቲ።

ብዛዕባ ኣብያተ ትምህርቲ ቀቢላታት ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ Office of Native Education (ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ተወለድቲ) OSPI ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፦ https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/native-education/types-tribal-schools

ብዛዕባ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝሰርሓ ዘለዋ ህዝባዊ ቻርተር ኣብያተ ትምህርቲ ሓበሬታ ካብ Washington Charter School Commission (ኮሚሽን ቻርተር ቤት ትምህርቲ ዋሽንግተን) ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ብኢንተርነት ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፤ https://charterschool.wa.gov/. ዝርዝር ናይተን ብኮሚሽን ፍቓድ ዝተዋህባ፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ዝሰርሓ ዘለዋ ቻርተር ኣብያተ ትምህርቲ ንምርካብ፣ ኣብዚርአ፤ https://charterschool.wa.gov/our-charter-public-schools/። 

Spokane Public Schools (ብስፖኬን ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ) ፍቓድ ዝተዋህቦም ቻርተር ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ ርኣዩ፤https://www.spokaneschools.org/Page/2827። 

ናትና ርኣዩ ናይ ቤት ትምህርቲ ምርጫ / መሳርሒ ምትሕልላፍ ከምኡ’ውን ናይ ወብገጽ ናይ OSPI ኣብ ምቕያር ተማሃሮ፣ https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-transfers ንዝያዳ ሓበሬታ።