Ghi Danh Đi Học

Tất cả trẻ em sống tại Tiểu Bang Washington đều có quyền tiếp cận với nền giáo dục công lập.

Trẻ em có thể bắt đầu học mẫu giáo từ 5 tuổi và tiếp tục đi học cho đến khi tốt nghiệp hoặc tròn 21 tuổi.

Việc đi học bắt đầu với việc ghi danh (hoặc đăng ký). Các câu hỏi chúng tôi nhận được về việc ghi danh đi học bao gồm:

 • Những thông tin hoặc thủ tục giấy tờ cần thiết để ghi danh?
 • Ai có thể ghi danh cho học sinh?
 • Nơi học sinh có thể ghi danh hoặc trường mà gia đình có thể chọn?   

Bấm vào các câu hỏi bên dưới.

Những thông tin hoặc thủ tục giấy tờ thường được yêu cầu để ghi danh?

Để ghi danh cho học sinh đi học, các trường thường yêu cầu các tài liệu sau:

 • Xác minh địa chỉ của quý vị;
 • Xác nhận tuổi của con quý vị (đặc biệt là khi ghi danh vào mẫu giáo); và
 • Chứng minh rằng con quý vị đã được tiêm chủng theo yêu cầu.

Trường học thường liệt kê ví dụ về các loại giấy tờ mà quý vị có thể sử dụng để ghi danh. Nếu quý vị không có các giấy tờ cụ thể mà nhà trường yêu cầu chung (như bản sao hóa đơn hoặc giấy khai sinh cho con quý vị), hãy nói chuyện với văn phòng ghi danh của trường về tình hình của quý vị.

Lựa Chọn Thay Thế cho Giấy Khai Sinh/Hộ Chiếu: Trường học phải chấp nhận các lựa chọn thay thế cho biết tuổi hoặc ngày sinh của trẻ. Trường không thể một mực yêu cầu giấy khai sinh hoặc hộ chiếu nếu quý vị không có. Các lựa chọn thay thế khác có thể bao gồm hồ sơ nhận con nuôi, tuyên bố được chứng nhận của bác sĩ hoặc hồ sơ tiêm chủng có ghi ngày sinh.

Bằng Chứng Cư Trú Các trường học thường yêu cầu bằng chứng về nơi quý vị đang sống để chắc chắn rằng con quý vị là cư dân của khu học chánh. Tuy nhiên, nếu quý vị hiện không có nơi ở thường xuyên (nếu quý vị đang trong tình trạng vô gia cư), nhà trường không thể yêu cầu các tài liệu trước khi ghi danh cho con quý vị. Nếu điều này có thể áp dụng cho quý vị hoặc đứa trẻ mà quý vị đang chăm sóc, hãy tới trường hoặc văn phòng khu học chánh để yêu cầu được nói chuyện với “McKinney Vento Liaison (Liên Lạc Viên McKinney Vento)” của khu học chánh.

Hãy nhớ rằng tất cả trẻ em sống tại Tiểu Bang Washington đều có quyền tiếp cận với nền giáo dục công lập. Nếu quý vị đang cố gắng ghi danh cho con mình đi học, nhưng quý vị không có những giấy tờ mà nhà trường thường yêu cầu, hãy nhờ sự giúp đỡ.

Quý vị có thể yêu cầu giúp đỡ tại trường hoặc văn phòng khu học chánh. Quý vị cũng có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số 1-866-297-2597 hoặc truy cập trang Get Our Help (Nhận Hỗ Trợ) để liên hệ với chúng tôi thông qua hệ thống tuyển sinh trực tuyến của chúng tôi tại: https://services.oeo.wa.gov/oeo

Ai có thể ghi danh cho học sinh?

Ở Tiểu Bang Washington, những người có thể ghi danh cho trẻ đi học bao gồm:

 • Phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp
 • Một người đóng vai trò là Cha/Mẹ trong trường hợp không có phụ huynh hoặc người giám hộ. Người này có thể bao gồm:
  • Một người thân cung cấp “Chăm Sóc Thân Nhân”,
  • Cha/Mẹ Nuôi hoặc
  • Một người chăm sóc đóng vai trò là cha/mẹ.
 • Thanh Thiếu Niên Độc Lập. Một người trẻ không sống với cha/mẹ và không có nơi ở cố định, thường xuyên hoặc đầy đủ, có thể được trợ giúp để tự mình ghi danh “Thanh Thiếu Niên Vô Gia Cư Không Có Người Đi Cùng.” Yêu cầu nói chuyện với McKinney Vento Liaison nếu quý vị đang sống một mình hoặc đang giúp đỡ một người trẻ đang tự mình ghi danh đi học.

Theo Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA, Đạo Luật Quyền Giáo Dục Gia Đình và Quyền Riêng Tư), luật liên bang về hồ sơ giáo dục, “cha/mẹ” “bao gồm cha/mẹ đẻ, người giám hộ hoặc một cá nhân đóng vai trò là cha/mẹ trong trường hợp không có cha/mẹ hay người giám hộ.” (Quý vị có thể đọc thêm về FERPA, trên trang web của U.S. Department of Education (Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ) tại: https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html.)

Khi một đứa trẻ sống tại cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, có thể sẽ có một số người tham gia vào việc ra quyết định về việc học của em. Biểu mẫu Caregiver Authorization (Ủy Quyền Người Chăm Sóc) thường sẽ xác định người có thể đưa ra các quyết định về giáo dục, bao gồm cả việc ghi danh cho trẻ đi học. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Guide to Supporting Students in Foster Care (Hướng Dẫn Hỗ Trợ Học Sinh tại Cơ Sở Chăm Sóc Nuôi Dưỡng), có sẵn từ Treehouse for Kids (www.treehouseforkids.org), từ Foster Care Program (Chương Trình Chăm Sóc Nuôi Dưỡng) của Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI, Văn Phòng Tổng Giám Đốc Chỉ Thị Công Cộng) (https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/foster-care) và tại liên kết trực tiếp này: https://www.treehouseforkids.org/wp-content/uploads/2018/01/treehouse2017final2ndedinteractive.pdf

Nơi học sinh có thể ghi danh đi học?  

Khu Học Chánh Cư Trú

Tất cả học sinh đều có quyền tiếp cận giáo dục từ khu học chánh nơi học sinh đó sống phần lớn thời gian. Đây là “khu học chánh cư trú” của học sinh. 

Nơi ở của học sinh có thể không giống với nơi ở của cha mẹ các em.

Quy tắc của Tiểu Bang Washington về xác định nơi cư trú của học sinh nằm trong Washington Administrative Code (Bộ Luật Hành Chính Washington), “WAC” tại WAC 392-137-115, quý vị có thể tìm thấy trực tuyến tại: https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-137-115. Quy tắc này giải thích rằng nơi ở của học sinh là nơi mà học sinh ở tại trong phần lớn thời gian.

Phân Công của Trường trong Khu Học Chánh

Nói chung, mỗi khu học chánh có thể quyết định cách phân công học sinh vào các trường khác nhau trong khu học chánh.

Hầu hết mọi khu học chánh sẽ phân công học sinh vào một trường gần nơi các em sống, thường được gọi là “khu vực hiện diện” hoặc trường lân cận. Nếu các trường lân cận đã hết chỗ, khu học chánh có thể phân công học sinh tới các trường khác trong khu học chánh.

Nhiều khu học chánh lớn cũng thiết lập thời điểm “ghi danh mở ” để gia đình có thể nộp đơn vào các trường mà họ thích. Thường là thời điểm gần đầu năm dương lịch đến đầu học kỳ mùa xuân. Tìm kiếm thông tin từ khu học chánh của quý vị về các lựa chọn để ghi danh vào trường.

Một khi học sinh được phân công vào một trường cụ thể, một số khu học chánh chỉ cho phép chuyển đến trường khác nếu có lý do gây ra sự khó khăn hoặc tương tự vậy. Những khu học chánh khác thì cho phép chuyển trường nếu nơi đó còn chỗ trống. Hãy hỏi các chính sách và quy trình của khu học chánh để tìm hiểu thêm về các lựa chọn trong khu học chánh của quý vị.

Nhớ rằng mỗi trẻ em đều có quyền được tiếp cận giáo dục từ khu học chánh nơi các em sinh sống. Nếu đang gặp phải những rào cản trong việc ghi danh, quý vị có thể liên hệ với văn phòng của chúng tôi theo số 1-866-297-2597, qua email theo địa chỉ oeoinfo@gov.wa.gov hoặc thông qua hệ thống tuyển sinh trực tuyến của chúng tôi tại: https://services.oeo.wa.gov/oeo

Trường Ban Đầu - Cơ Sở Chăm Sóc Nuôi Dưỡng hoặc Vô Gia Cư

Trẻ em vô gia cư và trẻ em đang ở trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng có thể đi học tại trường mà các em hiện đang ở tại hoặc có thể được hỗ trợ để ở tại “Trường Ban Đầu”, ngay cả khi các em phải chuyển đến một khu vực khác. 

Luật cung cấp các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ cho học sinh vô gia cư được gọi là “McKinney Vento Act (Đạo Luật McKinney Vento)” và mỗi khu học chánh có một McKinney Vento Liaison để giúp đỡ các gia đình và học sinh vô gia cư. Điều đó có thể bao gồm việc học sinh và gia đình ở chung với bạn bè hoặc người thân vì họ không có một nơi ở riêng. Nếu có khả năng rằng quý vị hoặc con quý vị đủ điều kiện nhận các hỗ trợ của McKinney Vento, bao gồm cả việc ở tại Trường Ban Đầu, hãy yêu cầu được nói chuyện với “McKinney Vento Liaison” của khu học chánh. Quý vị cũng có thể tham khảo thêm thông tin về Hỗ Trợ dành cho Học Sinh Vô Gia Cư trên trang web của chúng tôi.

Luật giáo dục liên bang được gọi là “ESSA,” (Every Student Succeeds Act (Đạo Luật Thành Công cho Mọi Học Sinh)), gần đây đã thêm một phần để cung cấp phương án trường ban đầu, phương tiện đưa đón và các biện pháp bảo vệ ghi danh ngay lập tức cho trẻ em trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng. Nếu quý vị đang chăm sóc một đứa trẻ trong cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, hãy yêu cầu được nói chuyện với “Foster Care Liaison (Liên Lạc Viên Chăm Sóc Nuôi Dưỡng)” của khu học chánh để xem họ có cách nào giúp quý vị hỗ trợ việc học của con quý vị không.

Tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ cho học sinh tại Cơ Sở Chăm Sóc Nuôi Dưỡng trong Guide to Supporting Students in Foster Care (Hướng Dẫn Hỗ Trợ Học Sinh tại Cơ Sở Chăm Sóc Nuôi Dưỡng), có sẵn từ Treehouse for Kids (Nhà Cây cho Trẻ) (https://www.treehouseforkids.org/), từ Foster Care Program (Chương Trình Chăm Sóc Nuôi Dưỡng) của OSPI (https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/foster-care) và tại liên kết trực tiếp này: https://www.treehouseforkids.org/wp-content/uploads/2018/01/treehouse2017final2ndedinteractive.pdf

Chọn Trường và Chuyển đến Khu Học Chánh Khác          

Có nhiều loại trường công lập trong tiểu bang của chúng ta. Nếu quý vị muốn tìm hiểu một lựa chọn không có ở khu học chánh của mình nhưng ở một khu học chánh lân cận hoặc trực tuyến, quý vị có thể yêu cầu trao đổi với khu học chánh về việc “chuyển đến khu học chánh ngoài nơi cư trú” — nghĩa là, quý vị muốn có các dịch vụ cho con mình ở bên ngoài khu học chánh.    

Mỗi khu học chánh phải có một chính sách về việc chuyển đến “ngoài nơi cư trú” hoặc “chọn trường”. Yêu cầu chuyển từ khu học chánh này sang khu học chánh khác là một quy trình gồm hai bước, yêu cầu khu học chánh cư trú phải cho con quý vị chuyển đi và khu học chánh ngoài nơi cư trú phải chấp nhận con quý vị vào nhập học. Quý vị có thể tìm thấy liên kết của cổng yêu cầu chuyển-chọn trường trực tuyến trên trang web của OSPI, tại: https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-transfers hoặc bằng cách hỏi khu học chánh của quý vị. Tham khảo trang web Chọn Trường/Chuyển TrườngBộ Công Cụ Chuyển-Chọn Trường và trang web của OSPI về Chuyển Trường cho Học Sinh để biết thêm thông tin.

Một số lựa chọn trường công lập ở Tiểu Bang Washington bao gồm:

Trải Nghiệm Học Tập Thay Thế, bao gồm Quan Hệ Đối Tác Trực Tuyến và Gia Đình/Nhà Trường:

Một số khu học chánh cung cấp “Trải Nghiệm Học Tập Thay Thế”, một loại hình giáo dục công lập mà một số hoặc tất cả bài giảng được cung cấp bên ngoài một lớp học thông thường. Điều này bao gồm các trường học trực tuyến và chương trình quan hệ đối tác gia đình/nhà trường.   

Hãy hỏi văn phòng khu học chánh hoặc kiểm tra trang web của khu học chánh để biết thông tin về các lựa chọn thay thế trong khu vực của quý vị.

Quý vị cũng có thể tìm thấy danh sách Các Chương Trình Trường Học Trực Tuyến đã được phê duyệt tại trang web Thay Thế Học Tập OSPI, tại đây: https://ospi.k12.wa.us/student-success/career-technical-education-cte/cte-skill-centers.

Trung Tâm Kỹ Năng Khu Vực:

Trung Tâm Kỹ Năng là những chương trình khu vực cung cấp các khóa học cho học sinh trung học phổ thông ở nhiều chương trình nghề nghiệp và kỹ thuật khác nhau. Có hơn một chục trung tâm kỹ năng khu vực và một số cơ sở chi nhánh, xung quanh tiểu bang. Yêu cầu thông tin từ cố vấn trường trung học hoặc tại văn phòng khu học chánh để xem khu học chánh của quý vị có tham gia chương trình Trung Tâm Kỹ Năng hay không và những loại khóa học mà họ cung cấp.

Quý vị cũng có thể tìm thấy danh sách Các Trung Tâm Kỹ Năng và liên kết đến trang web của họ, trên trang giáo dục kỹ thuật và nghề nghiệp của OSPI, tại đây: https://ospi.k12.wa.us/student-success/career-technical-education-cte/cte-skill-centers.

Chương Trình Open Doors Re-Engagement:

Nhiều khu học chánh đã phát triển các chương trình Open Doors Youth Reengagement (Tái Kết Nối Thanh Thiếu Niên Dẫn Dắt Thành Công) để hỗ trợ các học sinh từ 16-21 tuổi đi chệch hướng trên con đường học tập nhưng muốn thử thêm lần nữa. Các chương trình Open Doors thường có lịch trình linh hoạt hơn và họ làm việc chặt chẽ với từng thanh thiếu niên để vạch ra lộ trình tốt nghiệp và đi đến thành công.  Nếu quý vị đang tìm kiếm một cách thay thế để quay lại trường học hoặc để đi đúng hướng, hãy hỏi cố vấn trường trung học hoặc một người nào đó tại văn phòng khu học chánh xem có Chương Trình Re-engagement (Tái Kết Nối) gần quý vị không.

Quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi để xem liệu chúng tôi có thể giúp quý vị tìm các lựa chọn hay không. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số 1-866-297-2597, gửi email tới địa chỉ oeoinfo@gov.wa.gov hoặc kết nối với chúng tôi thông qua hệ thống tuyển sinh trực tuyến của chúng tôi tại: https://services.oeo.wa.gov/oeo.

Các Lựa Chọn Trường Công Lập Khác

Ngoài các trường được điều hành bởi 295 khu học chánh ở Washington, các lựa chọn trường công lập ở Tiểu Bang Washington cũng bao gồm:

 • State School for the Blind và
 • State School for the Deaf;
 • Các trường Bộ Lạc và
 • Các trường Công Đặc Cách.

Quý vị có thể tìm thông tin về các trường Bộ Lạc trên trang web Office of Native Education (Văn Phòng Giáo Dục Bản Địa) của OSPI tại: https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/native-education/types-tribal-schools.

Quý vị có thể tìm thông tin về các trường công đặc cách hiện đang hoạt động từ Washington Charter School Commission (Ủy Ban Trường Đặc Cách Washington), trực tuyến tại: https://charterschool.wa.gov/. Để biết danh sách các trường đặc cách do Ủy Ban ủy quyền và hiện đang hoạt động, hãy xem tại đây: https://charterschool.wa.gov/our-charter-public-schools/

Đối với các trường đặc cách do Spokane Public Schools (Hệ Thống Trường Công Lập Spokane) ủy quyền, hãy xem tại đây:https://www.spokaneschools.org/Page/2827

Tham Khảo Bộ Công Cụ Chọn Trường/Chuyển Trường và trang web của OSPI về Chuyển Trường cho Học Sinh,  https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-transfers, để biết thêm thông tin.