Delọñ ñan Jikuul

Aolep ajiri ro rej jokwe ilo aelōñ in Washington ewōr aer jimwe ñan jikin jikuul ko an lọblej.

Ajiri ro rej māroñ in jinoe kilāāj eo jinion ilo 5 yiiō im wanṃaanḷọk ilo jikuul ñan ñe enij dedelak ak enij 21 aer yiiō.

Ej jinoe kin deḷọñ (ak register). Kajitōk ko rej itok kake deḷọñ ñan jikuul ej koba ippān?

  • Ta melele ko ak pepa ko rej aikuj ñan deḷọñ?
  • Wōn emāroñ in ka deḷọñ juōn rijikuul?
  • Ia eo juōn rijikuul emāroñ in deḷọñ, ak jikuul rōt eo baamle eo emāroñ in kelet?   

Jiped kajitōk kein ilal.

Melele ta ko ak pepa ekka ñan aikuj ñan deḷọñ?

Ñan māroñ in ka deḷọñ juōn jikuul ilo jikuul, jikuul ko rej kijoñ kajitōk pepa ñan:

Kamol jikin jokwe; Kamol joñan yiiō eo an ajiri eo nejūm (elaptata ñan deḷọñ e kilāāj eo jinion); im Kwalok ke ajiri eo nejūm emōj an bōk wā ko ej aikuj.

Jikuul ko ekutkut aer kwalok waanjoñak in laajrak in pepa rōt ko kwōj māroñ in kōjerbale ñan deḷọñ. Ñe ejelōk am pepa ko emōj aer jenolọk im jikuul eo ej kijoñ aikuj (einwōt kape an onean ko kwōj kōllā, ak pepa in lōtak ñan ajiri ro nejūm), kōnnaan ippān opiij eo ej ka deḷọñ rijikuul eo kin jekjek eo kwōj pād ie.

Oktakin Pepa in Lōtak/Passport ko: Jikuul ko rej aikuj in bōk oktak in pepa ñan kwalok yiiō an juōn ajiri ak raan in lōtak eo an. Jikuul eo ejjab māroñ in kajitōk in bōk wōt pepa in lōtak ak passport ñe ejelōk am. Oktakin pepa ko jōt emāroñ in koba ippān rekoot in kajiriri, juōn naan in kamol an takto, ak juōn rekoot in wā ippān juōn raan in lōtak ie.

Kamol in Jikin Jokwe: Jikuul ko rej kijoñ kajitōk kamol in ia eo kwōj jokwe ie ñan māroñ in lale ñe ajiri eo ej lukkun jokwe ijo. Botaab, ñe ejelōk am jikin en kwōj pād ie ilo kio (ñe kwōj ion e an ejelōk mōm), jikuul eo eban aikuj pepa ko mokta jān an deḷọñ ajiri eo nejūm. Ñe enij jerbal ñan eok ak ajiri eo kwōj lale, kajitōk ippān jikuul ak opiij eo an bukwōn eo ñan kōnnaan ippān bukwōn eo an jikuul eo “McKinney Vento Liaison (Rijerbal an Kakien an Ro Ejelọk Mweir)”

Kememej, aolep ajiri ro rej jokwe ilo aelōñ in Washington ewōr aer jimwe ñan jikin jikuul ko an lọblej. Ñe kwōj kajeoñ ka deḷọñ ajiri eo nejūm ilo jikuul, ak ejelōk am pepa in jerbal jikuul eo ej kijoñ aikuj, jouj im kajitōk jibāñ.

Kwe māroñ in kajitōk jibāñ ilo jikuul eo ak opiij eo an bukwōn eo jikuul eo ej pād ie. Kwe māroñ in bar tōbār opiij eo ad ilo 1-866-297-2597 ak lale peij in Get Our Help (Ebbōk Jibāñ) ñan tōbār kij ilo anḷain ilo https://services.oeo.wa.gov/oeo 

Wōn emāroñ in ka deḷọñ juōn rijikuul?

Ilo aelōñ in Washington, armij ro rej māroñ in ka deḷọñ juōn rijikuul ilo jikuul ej koba ippan:

Jinen ak jemen ak rilale​​​

 

Juōn armij eo ej jutak ilo etan jinen ak jemen ak rilale. Emāroñ in koba ippan:

  • Juōn nukin ej lelak "Lale ilo Kinship",
  • Juōn Jinen ak Jemen emōj kajiriri, ak
  • Juōn rilale eo ej jutak ilo etan jinen ak jemen.

Juōn jọdikdik māke lak ian. Juōn armij eo eman drettan im ejjab jokwe ippān jinen ak jemen im ejelōk an jikin eo ekkut, eman, ak ekwōn an jokwe ie, emāroñ in bōk jibāñ ilo deḷọñ ippān māke einwōt juōn Jọdikdik ej Māke Lak Ian im Ejelọk Jikin” Kajitōk in jerbal ippān juōn McKinney Vento Liaison ñe kwōj māke lak iam, ak kwōj jibāñ juōn jọdikdik ej māke lak ian im kajeoñ deḷọñ e jikuul.

Ekkar ñan Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA, Kakien ikijen Jimwe an Baamle ilo Jelālakjān im Māke Lak), kakien ko an rekoot in jikuul, "jinen ak jemen" ej koba ippān juōn lukkun jinen ak jemen, rilale, ak juōn armij ej jutak ilo etan jinen ak jemen ak juōn rilale." (Kwe māroñ in riit elaplọk kin FERPA, ilo anḷain peij eo an U.S Department of Education (Rā eo an Jikin Jelālakjān) ilo: https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html.)

Ñe juōn ajiri ej pād ilo jikin kajiriri, emāroñ in wōr elōñ armij ro rej koba ippān doon ilo kōmman kelet kake jelālakjān eo an. Juōn pepa in Caregiver Authorization (Lelak Melim ñan Lale) ñan Lale enij ekutkut an kwalok wōn armij eo emāroñ in kōmman kelet kake jelālakjān, koba ippān ka deḷọñ ajiri eo ilo jikuul. Ñan melele ko relaplọk lale Guide to Supporting Students in Foster Care (Tōl ñan Jibāñ Rijikuul ro rej Pād ilo Jikin Kajiriri), bellọk jān Treehouse for Kids (www.treehouseforkids.org), jān Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI, Opiij eo an Ritōl ñan Katakin an Lọblej) Foster Care Program (Būrookraaṃ in Kajiriri) (https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/foster-care), im ilo link in ej kajju ñan: https://www.treehouseforkids.org/wp-content/uploads/2018/01/treehouse2017final2ndedinteractive.pdf

Ia eo juōn rijikuul emāroñ in deḷọñ in jikuul?  

Bukwōn an Jikuul ko ekkar ñan Jikin Jokwe

Aolep rijikuul ewōr aer jimwe ñan jelālakjān jān bukwōn eo im rijikuul eo ej jokwe ie eitin aolep ien. Enin ej "Bukwōn an Jikuul ko ekkar ñan Jikin Jokwe" an rijikuul eo. 

Juōn jikin jokwe an rijkuul eo emāroñ in oktak jān jikin jokwe an jinen ak jemen.

Kakien eo an aelōñ in Washington ej kwalok kin jikin jokwe an rijikuul ilo Washington Administrative Code (WAC, Kakien eo an Ritōl ilo Washington) ilo WAC 392-137-115, im kwōj māroñ in loe anḷain ilo: https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-137-115. Ej kwalok ke jikin jokwe an juōn rijikuul ej ijo im rijikuul eo elap an pād ie.

Katak ilo Jikuul ilowaan Juōn Bukwōn

Ilo kadu, kajojo bukwōn an kajojo jikuul emāroñ in kelet wāwein lelak ñan rijikuul an jikuul ko rej oktak ilowaan bukwōn eo.

Eloñ bukwōn in jikuul rej lelak ñan rijikuul ro rej epāāke ijo rej jokwe, ekutkut kūr juōn "jikin pād" ak jikuul eo epāāke. Ñe jikuul ko tūrim enij obrak, bukwōn an jikuul eo emāroñ in likit rijikuul ñan jikuul ko jōt ilowaan bukwōn eo.

Eloñ bukwōn ko an jikuul ko rellap emāroñ wōr "bellọk ñan deḷọñ" ien im baamle ko rej māroñ in kajeoñ ñan jikuul ko eman ippeir. Ej kijoñ pād ilo jinion yiiō eo lak ñan jibriiñ. Kabbōk melele ko jān bukwōn eo am kin kelet ko ikijen deḷọñ ilo jikuul.

Ñe emōj an juōn rijikuul karōk ñan juōn jikuul, jōt bukwōn rej kōtlak wōt emakūt ñan bar juōn jikuul ñe ewōr men eo ebin ak juōn bar unin einwōt. Ro jōt rej kōtlak wōt emakūt ñan ewōr jikin ebellọk. Kajitōk kin kakien im wāwein ko bukwōn eo am ej loore ñan katak elaplọk kin kelet ko am ilowaan bukwōn eo.

Kememej, kajojo ajiri ewōr aer jimwe ñan bōk jelālakjān jān bukwōn in jikuul eo im rej jokwe ie. Ñe kwōj ion e men ko rebin ñan deḷọñ, kwe māroñ in bar tōbār opiij eo ad ilo 1-866-297-2597, ilo am email ñan oeoinfo@gov.wa.gov, ak ilo jikin jerbal eo anḷain ilo: https://services.oeo.wa.gov/oeo

Jikuul eo Jinion – Kajiriri ak Ion an Ejelōk Jikin

Ajiri ro rej ion e an ejelōk jikier im ajiri ro ilowaan jikin kajiriri rej māroñ in pād ilo jikuul ijo rej pād ie kio, ak, remāroñ in bōk jibāñ in pād wōt ilo "Jikuul eo Jinion," jekdọọn ñe rekar aikuj in emakūt ñan bar juōn jikin. 

Kien eo ej lelak kōjbarok im jibāñ ñan rijikuul ro rej ion e an ejelōk mwe mweir ej etan in "McKinney Vento Act" (Kakien ikijen an Ejelọk Jikin Jokwe), im kajojo bukwōnin jikuul ewōr aer McKinney Vento Liaison ñan jibāñ baamle im rijikuul ro rej ion e an ejelōk mweir. Emāroñ in koba ippān rijikuul im baamle ko rej koba ippān ro motta ak nuki kinke ejelōk jikier māke. Ñe ewōr jirik māroñ ke kwe ak ajiri eo nejūm māroñ in tōprak ñan McKinney Vento jibāñ, koba ippān pād wōt ilo Jikuul eo Jinion, jouj im kōnnaan ippān bukwōn eo jikuul eo ej pād ie “McKinney Vento Liaison.” Kwe māroñ in bar lale melele ko relablak kake Jibāñ ñan Rijikuul ro rej Ion e an Ejelọk Mweir ilo anḷain.

Kakien eo an jelālakjān etan "ESSA” (Every Student Succeeds Act (Kakien eo ke Aolep Rijikuul ej wōr Aer Wanṃaanḷọk), ej kab mōj an etet ñan lelak ñan jikuul eo jinion, kilen itotak, im kōjbarok ñan ajiri ro ilo jikin kajiriri. Ñe kwōj lale juōn ajiri ilo kajiriri, kajitōk in kōnnaan ippān bukwōn eo am “Foster Care Liaison” (Rijerbal ñan Kajiriri) ñan lale ñe remāroñ in jibāñ eok kin jelālakjān an ajiri eo nejūm.

Riit elaplọk kake kōjbarok im jibāñ an ajiri ro ilo Jikin Kajiriri ilo Guide to Supporting Students in Foster Care (Tōl ñan Jibāñ Rijikuul ro rej Pād ilo Jikin Kajiriri), bellọk jān Treehouse for Kids (Jikin Jelālakjān ñan Ajri in Kajiriri) (https://www.treehouseforkids.org/) jān OSPI Foster Care Program (Būrookraaṃ in Kajiriri) (https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/foster-care), im ilo link in ej kajju ñan: https://www.treehouseforkids.org/wp-content/uploads/2018/01/treehouse2017final2ndedinteractive.pdf

Kelet ilo Jikuul im Emakūt ñan bar Juōn Bukwōn     

Elōñ kelet in jikin in lọblej ilo aelōñ eo ad. Ñe kwōnij kōnan lale juōn kelet im ejjab pād ilo bukwōn eo am ak ej epāāke juōn bukwōn ak anḷain, kwe māroñ in kōnnaan ippān bukwōn eo am kake "emakūt an juōn eo ejjab-jokwe ijo"—melelein, kwōj kōnan jerbal kain ñan rijikuul eo am nabōj in bukwōn eo am.   

Aolep bukwōn ej aikuj in wōr aer kakien kake "jab-jokwe ijo" ak "kelet" in emakūt. Kajitōk emakūt jān juōn bukwōn ñan bar juōn ej juōn jerbal eo ewōr ruo-buñtōn ie, aikuj an bukwōn in jikin jokwe eo am kōtlak rijikuul eo nejūm im bukwōn eo an ijo kwōjjab-jokwe ie ñan ka deḷọñ rijikuul eo nejūm. Kwe māroñ in loe juōn link an kajitōk in emakūt anḷain ilo OSPI peij eo anḷain, ilo: at: https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-transfers ak ilo am kajitōk ippān bukwōn eo am. Lale Kelet in Jikuul/ peij in EmakūtKelet in Emakūt Kain Jerbal ko im OSPI peij eo anḷain ikijen Emakūt an Rijikuul ñan melele ko relablak.

Jōt ian kelet ko an jikuul lọblej ilo aelōñ in Washington ej koba ippān:

Ekatak ko Rej Oktak, koba ippān Anḷain im Mweo/Jikuul Jemdoon in Jerbal:

Jōt bukwōn in jikuul rej kōtlak "Kilen Ekatak ko Rej Oktak," juōn kain jelālakjān an lọblej im jōt ak aolep kōmmeḷeḷe ej kōmman nabōj in juōn kilāāj ruum. Ej koba jikuul ko anḷain, im būrookraaṃ in jemdoon in jerbal an jikuul/jerbal.   

Kajitōk ippān opiij eo an bukwōn in jikuul eo, ak lale anḷain an bukwōn eo am kin melele ko jōt ilo ijo jikum.

Kwe māroñ in bar loe juōn laajrak in Būrookraaṃ in Jikuul Anḷain ilo OSPI peij in Ekatak ko Rej Oktak, ijin: https://www.k12.wa.us/student-success/learning-alternatives/online-learning/approved-online-schools-and-school-programs.

Jikin Ekatak an Ene eo:

Jikin Ekatak ko rej būrookraaṃ ko an ene eo rej lelak kilāāj ñan jikuul in high school ilo būrookraaṃ ko ikijen jerbal im kain jerbal. Eloñ elaplọk jān joñoul ruo jikin ekatak ko, im elōñ bar campus, ilo aelōñ eo. Kajitōk kin melele ko jān rijerbal eo an rōjañ ilo high school ak opiij eo an bukwōn eo ñan lale ñe bukwōn eo am emāroñ in bōk kunaan ilo Būrookraaṃ in Jikin Jerbal eo, im kilāāj rōt eo rej lelak.

Kwe māroñ in bar loe juōn laajrak in Jikin Ekatak ko, im link ñan anḷain, ilo OSPI peij in jerbal im kain jerbal, ijin: https://www.k12.wa.us/student-success/career-technical-education/skill-centers.

Open Doors Re-Engagement Būrookraaṃ ko:

Eloñ bukwōn ko emōj aer kōmman Open Doors Youth Reengagement (Bellọk Kōjām in Ippān Doon ñan Jọdikdik) būrookraaṃ ko rej jibāñ rijikuul 16-21 yiiō im emōj aer wōtlak ippān jikuul eo, ak kōnan bar kajeoñ. Open Doors būrookraaṃ eo elaplọk jūkeejul ko ebidodo, im rej jerbal ippān kajojo jọdikdik ñan lale wāwein tōbār kaduōjlak im jerammōn.  Ñe kwōj bukōt juōn bar ial ñan deḷọñ e jikuul, ak rol ñan ial eo ejimwe, kajitōk ippān juōn rijerbal eo an rōjañ ilo high school ak juōn armij jān opiij eo an bukwōn eo ñe ewōr Re-engagement (Ippān Doon) Būrookraaṃ tūrūm.

Kwe māroñ in bar tōbār kij ñan lale ñe jemāroñ in jibāñ eok bukōt kelet ko. Kwe māroñ in kūrlọk 1-866-297-2597, email e oeoinfo@gov.wa.gov, ak tōbār kij anḷain ilo: https://services.oeo.wa.gov/oeo.

Jōt bar Kelet in Jikuul ko an Lọblej.

Kobalak ippān jikuul ko rej jerbal jān 295 bukwōn ko an jikuul ilo Washington, jikuul ko an lọblej ilo aelōñ in Washington ej bar koba ippān:

State School for the Blind, im State School for the Deaf; Jikuul eo an kien ko jōt, im Jikuul ko an Jata.

 

Kwe māroñ in loe elaplọk melele kake jikuul an Kien ko jōt ilo OSPI Office of Native Education (Opiij eo an Jelalakjān nan Ri-Amedka ko Mokta) anḷain ilo: https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/native-education/types-tribal-schools.

Kwe māroñ in loe melele ikijen kōjerbale jikuul in jata an lọblej jān Washington Charter School Commission (Jerbal eo an Jikuul an Jata ilo Washington), anḷain ilo https://charterschool.wa.gov/. Ñan juōn laajrak an jikuul an jata emōj an wōr an melum jān Jerbal eo, im kio jinoe, lale ijin: https://charterschool.wa.gov/our-charter-public-schools/

 

Ñan jikuul in jata ko emōj aer melim jān Spokane Public Schools (Jikuul ko an Lọblej ilo Spokane), lale ijin: https://www.spokaneschools.org/Page/2827

 

 

Lale Kelet in Jikuul / Emakūt kain Jerbal ko im anḷain OSPI kake Emakūt an Rijikuul, https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-transfers, ñan melele ko relablak.