Juon kajitok ak inepata ej jelet juon rijikuul ilo jikuul an loblej K-12 ilo Washington

Bok jibañ kein ad:

 Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOnline – Jej rejang eok bwe kwon kojerbal kāāl eo ad  Jerbal in Online eo.  Kwonij aikuj in komman am account ilo etam im juon email eo ej jerbal.  Elikin am komman account im kanne jerbal in online eo, juon armij enij kajeoñ in tobar eok ilo ien eo emokaj tata ñan kwalok melele ak schedule i juon appointment.  Jerbal in online eo ej bellok aolep awa, ak juon armij enij bar lale waj ilo ien awa ko an business eo.

Awa an Business eo

 • Monday 8: 00 awa jibon – 6: 00 awa jota
 • Tuesday 8: 00 awa jibon – 4: 00 awa jota
 • Wednesday 8: 00 awa jibon – 4: 00 awa jota
 • Thursday 8: 00 awa jibon – 6: 00 awa jota
 • Friday 8: 00 awa jibon – 6: 00 awa jota

Calendar by ghufronagustian from NounProject.comKōmman juōn am Ien Etal ñan Ebbōk Melele - Karōk juōn awa ñan an juōn rijerbal kūrwaj eok, bōk jabdewōt melele ej aikuj, im kōnnaan ippām kake kajitōk eo am ak jekjek eo kwōj pād ie.  Innem, kwōj māroñ in bar kanne melele ko kwōj aikuj ilo an bidodo ñan eok ilo am kōjerbale Jerbal in Ebbōk Melele ilo Anḷain.

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Ilo telephoneNe kwoj konan kenan ippen juon armij, ak aikuj juban kanne jerbal in online eo, jouj im call e kij ilo numba eo ejelok wonāān ilo 1-866-297-2597 ilo awa in business ko ad. Rijerbal ro ad remaroñ in lale ukok ilo telephone ñan elaplak jen 150 kajin ko. 

Black and white icon of envelope with two papers inside.Created by Anang Taufik from Noun Project.Ilo fax ak mailDownload i juon Kajitok ñan jerbal ko an Ombud ko pepa im lelak pepa eo emoj kanne ilo fax, mail, ak email (wawein tobar armij im melele ko ikijier ej bed ilo pepa) ñan OEO. Fax: 1-844-886-5196.

Pepa in Melim

Melim ñan Tobar School Ñe kwoj jerbal ippen Ombud ko, im konan lelak melim ñan OEO bwe ren kenan kin wawein eo rijikuul eo ebed ie ilo jikuul im rijerbal ro an town eo, ilo jimwe, jouj im download, kanne im karoltok e Melim ñan Tobar School pepa.

Melim ñan Karolak Record an RijikuulÑe kwoj jerbal ippen Ombud ko, jemaron in aikuj in lale record ko an rijikuul eo am bwe en eman lak ad melele kin inepata ko am.  Ñe jenij aikuj in kommane, jenij kajitok ippam bwe kwon letok melim ñan an jikuul eo maroñ in karolak record ko.  Jej kojerbale pepa in ñan karolak record ko: Melim ñan Karolak Record an Rijikuul.

 • Kwemaron lelak pepa kein ilo Jerbal in Online, ak ilo fax, mail, ak email.

Jibañ ikijen kajitok ak inepata eo am:

Jouj im note ke OEO ewor an jejo rijerbal im jāān im ej kamokajlak jerbal eo an ekkar ñan plan eo ekar kommane.

Jemlok in Juon Inepata

Jemlok in Juon Inepata
OEO ej jibañ jabdrewot kin kajitok ak inepata ko kin jikuul ko ilo Washington jikuul an loblej K-12. Jemaron lewaj ñan eok melele ko, referral ko, kein jerbal, im jot bar kein jibañ.

Mission eo an OEO ej ñan kadriklak gap ko. Plan eo ad bwe jen kamokajlak jimwe in jelalakjen, elaptata ñan community ko im rej jelet jen COVID-19. Jej lale im lukkun lale wot jibañ ko jot emoj limit i, ainwot lomnak ko im katakin, ñan rijikuul ro an K-12 im rej:

 • Jako jen jikuul, koba ippen rijikuul ro ewor aer nañinmej im rej jikuul jimetan wot raan
 • Armij in color, kilmej, bar jot 
 • Rej ion an ejelok mweir
 • Bed ilo kinship ak kajiriri 
 • Bed ilo jimwe in kalbuuj an ajiri ak mo jen system in kalbuuj eo an ajiri
 • Juon eo ej tok jen juon bar jikin, refugee, asylee, ak ejjab citizen, ak rijikuul, ak baamle ko im kajin(ko) aer jinion ejjab kajin pelle, ak
 • Bok jerbal in Wraparound ilo Intensive (WISe) ak Program in dreloñ ilo Ien Aitok (CLIP) support ko

Jemaron in bar katakin ro rej jerbal ilo jikin jelalakjen im ro ilo community ilo wawein jibañ rijikuul im jolok inepata ko.  

Jouj im email oeoinfo@gov.wa.gov ak call e 1-866-297-2597 ñan jibañ. Juon ian uwaan team eo emaroñ in uak kajitok ilo email ak juon call kadu. We welcome contact from families, students, educators, and other community stakeholders with concerns or questions. Opiij eo ad ej jerbal ippen dron, jimwe, jab ajeded, im aolepen ñan jibañ baamle im jikuul ko jolok inepata. 

Ta eo kwoj aikuj in jella kin kij?

Pepa kadu in ej kwalok elmen kijJerbal ippen baamle kosJej rajang eok bwe kwon read ñan melele ta ko jemaron im jejjab maroñ kommane ñan jibañ.

Pepa kein rej kamelele elmen ad jibañ ro rej jerbal ilo jikin jelalakjen im ro ilo community eo.