Attendance im Ejelok absent

Attendance im Absent ilo Mon Jikuul 

Juon en kakien ilo Washington, ettan kakien ne ke “Becca Bill,” im rej require aolep ajri katan yiio 8 im 18 bwe ren bed ilo mon jikuul aolep raan. Ekar ñan kakien eo ritto rej aikuij lolorjake an ajri ro bed ilo mon jikuul aolep raan. Rijikuul ro remaroñ bed ilo mon jikuul ko an public, private, im mweomeir. Kakien eo ej require bwe rijikuul ro rej bed ilo jikuul, full-time, aolep raan, maien ewor aer excuse eo emman. Ñe juon rijikuul enij jolok jikuul ak ejelak an excuse, rijikuul eo enij bed ilo “truant, melelein ke rijikuul eo ekajur jolok an jikuul.”  Ñe rijikuul eo enij beddo jolok an jikuul, mon school ko renij:

 • Ba ñan baamle ro;
 • Meet im kajeoñ jerbal ibben baamle eo im rijikuul eo im bukot kilen ejam jolok jikuul, im.
 • Kajeoñ bukot kilen bwe en emman attendance ne an rijikuul ne.

Ñe ejjab jerbal, rijikuul eo im baamle eo an renij aikuij etal ibben Community Board eo an jolok raan in jikuul ak ñan courtÑe rijikuul eo jolok bwijin raan in jikuul, jokdron ñe ewor an excuse, kakien eo enij kio require bwe mon jikuul ko ren meet im jerbal ibben baamle ko im bukote ejam kaine, im kaman plan in jibañ rijikuul eo bwe en etal ñan mon jikuul aolep raan.  Kinke kwelak jolok jikuul aolep raan ak “chronic absenteeism” emaroñ ben ñan rijikuul eo. Emaroñ bar juon sign ke rijikuul eo ejjab wor ao menin jibañ ko ej aikuiji. Ñe jej kenan kin jolok jikuul, “aolep ien” emaroñ “drik”- an jolok jokdron ñe ruo katan juon alloñ emaroñ add up im enij kilep lak. 

Ñe eben am boklak ajri eo nejim ñan mon jikuul, mon jikuul eo emaroñ jibañ kwe im men bwe en bidodo lak ilo aer jibañ ajri eo nejim men bwe jikuul aolep raan en juon men eo ej kammane, aolep raan, ejjab rumij Kwon lale melele ko an OEO ikijen ta eo enij walok ñe rijikuul eo enij beddo absent, im wawein ko bwe en bar emmanlak attendance ne an. Ñe kwoj aikuij jibañ ikijen problem kani ikijen attendance, jouj call e! Etal ñan website eo ilo https://oeo.wa.gov/mh, ak call e 1-866-297-2597.

Ta ko kakien ko rej aikuiji jān mon jikuul ko?

 • Kõjellãki ritto ro ikijen rule ko an attendance im bok juon signature bwe kwon kwalok ke emõj aer loe notice eo.
 • Kõjellãki ritto ro aolep ien rijikuul eo ej absent,
 • Kwelak ibben ritto ro bwe kwon jela ejam,
 • Kajeoñ menko rekar bwe en emmanlak attendance ne an, ilo jet case,
 • Ba ñan rijikuul eo im/ak ritto ro kin Community Board eo an jolok raan in jikuul ak ilo court.

Ta eo kakien ej aikuiji jān rijikuul eo?

 • Ilo mon jikuul,
 • Jab rumij,
 • Aolep raan, maien ewor aer excuse eo emman