Ta in OEO?

Bok jibañ kein ad

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOnline – Jej rejang eok bwe kwon kojerbal kāāl eo ad  Jerbal in Online eoKwonij aikuj in komman am account ilo etam im juon email eo ej jerbal.  Elikin am komman account im kanne jerbal in online eo, juon armij enij kajeoñ in tobar eok ilo ien eo emokaj tata ñan kwalok melele ak schedule i juon appointment.  Jerbal in online eo ej bellok aolep awa, ak juon armij enij bar lale waj ilo ien awa ko an business eo.

Awa an Business eo

  • Monday 8: 00 awa jibon – 6: 00 awa jota
  • Tuesday 8: 00 awa jibon – 4: 00 awa jota
  • Wednesday 8: 00 awa jibon – 4: 00 awa jota
  • Thursday 8: 00 awa jibon – 6: 00 awa jota
  • Friday 8: 00 awa jibon – 6: 00 awa jota

Calendar by ghufronagustian from NounProject.comKōmman juōn am Ien Etal ñan Ebbōk Melele - Karōk juōn awa ñan an juōn rijerbal kūrwaj eok, bōk jabdewōt melele ej aikuj, im kōnnaan ippām kake kajitōk eo am ak jekjek eo kwōj pād ie.  Innem, kwōj māroñ in bar kanne melele ko kwōj aikuj ilo an bidodo ñan eok ilo am kōjerbale Jerbal in Ebbōk Melele ilo Anḷain.

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Ilo telephoneNe kwoj konan kenan ippen juon armij, ak aikuj juban kanne jerbal in online eo, jouj im call e kij ilo numba eo ejelok wonāān ilo 1-866-297-2597 ilo awa in business ko ad. Rijerbal ro ad remaroñ in lale ukok ilo telephone ñan elaplak jen 150 kajin ko. 

Black and white icon of envelope with two papers inside.Created by Anang Taufik from Noun Project.Ilo fax ak mailDownload i juon Kajitok ñan jerbal ko an Ombud ko pepa im lelak pepa eo emoj kanne ilo fax, mail, ak email (wawein tobar armij im melele ko ikijier ej bed ilo pepa) ñan OEO. Fax: 1-844-886-5196.

News im Ien ko relap

Ta eo kwoj inepata kake ilo K-12?

Select a topic above to find resources and next steps.