سوال یا نگرانی مرتبط با متعلم یک مکتب دولتی K-12 در واشنگتن

کمک درمورد سوال یا نگرانی شما

 Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun Projectآنلاین  –  آنلاین - ما شما را به استفاده از پروسه جدید ما تشویق کنیم پروسه ورودی آنلاین.  شما باید با استفاده از نام و ایمیل آدرس معتبر خود یک حساب کاربری بسازید.  بعد از ایجاد حساب کاربری و تکمیل پروسه ورودی آنلاین، فردی به زودترین فرصت به منظور ارایه معلومات یا ایجاد وعده ملاقات با شما به تماس خواهد شد.  ورودی آنلاین ما همه وقت در دسترس است، اما پیگیری از سوی یکی از کارمندان در ساعات عادی کاری صورت خواهد   گرفت.

https://services.oeo.wa.gov/oeo

ساعات کاری

  • 8:00 a.m. - 6:00 p.m.دوشنبه 
  • 8:00 a.m. - 4:00 p.mسه شنبه  
  • 8:00 a.m. - 4:00 p.m.چهارشنبه
  • 8:00 a.m. - 6:00 p.m.پنج شنبه  
  • 8:00 a.m. - 6:00 p.m.جمعه   

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.توسط تیلفون- اگر ترجیح میدهید تا از طریق تیلفون صحبت کنید، یا برای تکمیل پروسه ورودی آنلاین نیاز به کمک دارید، لطفا بدون هزینه در جریان ساعات کاری با ما به تماس شوید 2597-297-866-1. کارمندان ما می توانند به ترجمه شفاهی از طریق تیلفون به بیشتر از 150 زبان دسترسی داشته باشند. 

Black and white icon of envelope with two papers inside. Created by Anang Taufik from Noun Project.از طریق فکس یا پست – توسط فکس یا ایمیل - یک فورم Request for Ombuds Services (درخواست برای خدمات میانجیگری) را دانلود نموده فورم تکمیل آن را از طریق فکس، پُست یا ایمیل (معلومات تماس روی فورم ها موجود است) به OEO (اداره میانجی های تعلیم و تربیه) ارسال کنید. فکس 

1-844-886-5196

فرم های مجوز

Permission to Contact the School اگر شما با یک میانجی در تماس هستید و می خواهید به OEO اجازه بدهید تا درباره وضعیت متعلم به صورت مستقیم با مکتب و کارمندان ناحیه صحبت کند، آن گونه که مناسب است، لطفا این فورم را دانلود، تکمیل و به ما برگردانید Permission to Contact the School (اجازه تماس با مکتب).

Permission to Release Student Recordsاگر شما با یک میانجی در تماس هستید، ما ممکن نیاز داشته باشیم تا برای درک بهتر مساله سوابق متعلم شما را ببینیم.  اگر ما به آن نیاز پیدا کنیم، از شما خواهیم خواست تا برای مکتب اجازه انتشار سوابق را بدهید.  ما از این فورم برای انتشار سوابق خود استفاده می کنیم:  Permission to Release Student Records (اجازه انتشار سوابق متعلم).

  • شما می توانید این فورم ها را از طریق پروسه ورودی آنلاین، توسط فکس، پُست یا هم ایمیل تسلیم کنید.

کمک درمورد سوال یا نگرانی شما

با ما آنلاین، از طریق تیلفون، فکس یا پُست به تماس شوید.لطفا به یاد داشته باشید که OEO کارمند و منابع مالی محدود دارد و فعالیت هایش را براساس معیارهای پلان استراتیژیک اش اولویت بندی می کند.

حل تعارض غیررسمی

بر اساس برنامه استراتژیک خود، ما بر روی زبان آموزان K-12 تمرکز می کنیم که:

ما همچنان می توانیم معلمین و فعالین اجتماعی را در مورد حمایت از متعلمین و حل منازعات آموزش بدهیم. 

برای این کمک لطفا به oeoinfo@gov.wa.gov ایمیل بفرستید یا با این شماره به تماس شوید

1-866-297-2597یکی از کارمندان ما اکثر مواقع می تواند از طریق ایمیل یا یک تماس کوتاه به سوال شما پاسخ بدهد.

اداره ما به صورت مشترک، غیررسمی، محرمانه و بی طرفانه فعالیت می کند تا به خانواده ها و مکاتب در حل منازعات کمک کند. 

چه چیزی نیاز است تا شما در مورد ما بدانید؟

این سند کوتاه توضیح می دهد که ما چگونه با خانواده ها همکاری می کنیم

ما شما را به خواندن این سند تشویق می کنیم تا بدانید که ما برای کمک چه کار ها می توانیم انجام بدهیم و چه کار ها نمی توانیم انجام بدهیم.

این اسناد توضیح می دهند که ما چگونه می توانیم معلمین و متخصصین اجتماع را حمایت کنیم.