درباره ما

در سال 2006، قوه مقننه ایالت واشنگتن House Bill 3127 (لایحه مسکن شماره 3127) را به منظور ایجاد اداره میانجی های تعلیم و تربیه Office of the Education Ombuds (OEO، اداره میانجی های آموزش و پرورش) برای کاهش تفاوت فرصت ها توسط حمایت از خانواده ها، متعلمین، معلمین و اجتماعات در درک نمودن نصاب آموزشی K-12 و حل نگرانی ها به صورت همگانی، تصویب کرد. قوه مقننه ما را تحت مجموعه دفتر ایالت قرار داد تا استقلال ما از نصاب آموزشی عمومی را تضمین کند.

OEO به ارزش های کار یک میانجی که عبارتند از: بی طرفی، استقلال، محرمیت و غیر رسمی بودن باور دارد.      

ما مکاتب، خانواده ها و محلات را به مقصد حل مسایل به صورت مشترک کنار هم می آوریم.

ما منابع محدود داریم و حمایت مستقیم خود از طریق میانجیگری را برای مسایلی که شامل پلان استراتیژیک ما می شوند و مسایلی که در آنها می توانیم به عنوان همکاران حل نمودن مشکل مفید واقع شویم، اولویت بندی می کنیم. 

OEO در سطح ایالت با داشتن کمتر از 8 کارمند تمام وقت فعالیت می کند.

ما از سه طریق به پیشرفت عدالت در بخش تعلیم و تربیه کمک می کنیم:

  • ارایه معلومات و حل منازعه به صورت غیررسمی، بی طرفانه و مشترک برای خانواده ها، معلمین و متخصصین اجتماع به منظور حمایت از متعلمینی که در مکاتب K-12 دولتی ایالت واشنگتن درس می خوانند
  • ارایه آموزش های رایگان و کمک در مورد موضوعات مختلف به منظور پیشرفت عدالت در بخش تعلیم و تربیه در مکاتب دولتی K-12
  • همکاری با پالیسی سازان برای مقابله با خلاهای فرصت