ثبت نام مکتب

تمام اطفالی ساکن در ایالت واشنگتن حق دسترسی به تعلیم عمومی را دارند.

 

اطفال می توانند از سن 5 سالگی کودکستان را شروع کنند و تا زمان فراغت یا 21 سالگی به مکتب خود ادامه بدهند.

 

این کار با ثبت نام (یا راجستر نمودن) آغاز می شود. سوالاتی که ما درباره ثبت نام مکتب دریافت می کنیم عبارت اند از:

 • کدام معلومات یا اسناد برای ثبت نام لازم است؟
 • کی می تواند یک متعلم را ثبت نام کند؟
 • در کجا یک متعلم ثبت نام می شود، یا خانواده میتواند کدام مکتب را انتخاب کند؟   

روی سوالات ذیل کلیک کنید.

کدام معلومات یا اسناد بشکل عمومی برای ثبت نام لازم است؟

برای ثبت نام متعلم در مکتب، مکاتب معمولاً اسنادی را می خواهند که:

 • آدرس خود را تائید کنید؛
 • سن طفل خود را تأیید کنید(بخصوص برای ثبت نام در کودکستان)؛ و
 • نشان میدهد که طفل شما واکسنیاسیون لازم را دریافت کرده است.

مکاتب اکثراً مثال های از انواع اسنادی را که می توانید برای ثبت نام استفاده کنید لیست می کنند. اگر اسناد خاصی را که مکتب به طور کلی به آن نیاز دارد (مانند کاپی بل ها، یا کارت تولد طفل تان) را ندارید، در مورد وضعیت خود با اداره ثبت نام مکتب صحبت کنید.

بدیل ها برای کارت های تولد / پاسپورت ها: مکاتب باید بدیل هایی را برای نشان دادن سن یا تاریخ تولد طفل را قبول کنند. اگر شما کارت تولد یا پاسپورت ندارید، مکتب نمی تواند بر داشتن این اسناد تاکید نماید.  گزینه‌های دیگر ممکن است شامل سوابق فرزندخواندگی، اظهارنامه تایید شدۀ داکتر یا سوابق واکسیناسیون طفل با ذکر تاریخ تولد در آن باشد.

ثبوت سکونت: مکاتب معمولاً برای اطمینان از اینکه طفل شما مسکونی ناحیه است، سند از محل زندگی شما درخواست می کنند. اما، اگر در حال حاضر جای منظم برای زندگی ندارید (اگر بی خانگی را تجربه می کنید)، مکتب نمی تواند قبل از ثبت نام طفل شما سند را درخواست کند. اگر این عمل ممکن است برای شما یا طفلی که از آن مراقبت می کنید صدق می کند، از مکتب یا دفتر ناحیه بخواهید که با "McKinney Vento Liaison-)بخش هماهنگی مک کینی ونتو(" ناحیه مکتب صحبت کند.

به یاد داشته باشید، تمام اطفالی که در ایالت واشنگتن زندگی می کنند حق دسترسی به تعلیم عمومی را دارند. اگر کوشش می کنید تا طفل خود را در مکتب ثبت نام کنید، اما اسناد را که مکتب معمولاً نیاز دارد ندارید، لطفاً کمک بخواهید.

می توانید از مکتب یا دفتر ناحیه مکتب کمک بخواهید. همچنین می‌توانید با دفتر ما با شماره 1-866-297-2597 تماس بگیرید یا از صفحه کمک ما را دریافت کنید دیدن کنید تا از طریق سیستم ورودی آنلاین ما با ما تماس بگیرید: https://services.oeo.wa.gov/oeo

کی می تواند یک متعلم را ثبت نام کند؟

در ایالت واشنگتن، افرادی که می توانند یک طفل را در مکتب ثبت نام کنند عبارت اند از:

 • والدین یا سرپرستان قانونی
 •  

 • شخصی که در غیاب والدین یا سرپرست به عنوان والدین عمل می کند. آنان می توانند افراد ذیل باشند:
   • یکی از اقارب ارائه دهنده "مراقبت خویشاوندی
   • یک والده رضاعی، یا
   • یک مراقب که نقش والدین را بازی می کند.
 • یک جوان به تنهایی. جوانی که با یک والد/والده زندگی نمی‌کند، و مکان ثابت، منظم یا کافی برای زندگی ندارد، می‌تواند برای ثبت نام خود منحیث"جوان بی‌خانه بدون همراه کمک بگیرد." اگر شخص خودتان هستید یا به جوانی کمک می‌کنید که به تنهایی در مکتب ثبت‌نام می‌کند، بگوئید که می خواهم با McKinney Vento Liaison صحبت کنم.

 

براساس Family Educational Rights and Privacy Act-(FERPA، قانون حقوق تعلیمی خانواده و حریم خصوصی)، قانون فدرال پیرامون سوابق تعلیمی، "والدین" "شامل والدین طبیعی، یک سرپرست یا فردی است که در غیاب والدین یا سرپرست به عنوان والدین عمل می کند." (شما می توانید معلومات بیشتر در مورد FERPA در ویب سایت Department of Education- (اداره معارف ایالات متحده) در ذیل بخوانید: [ https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html.

هنگامی که یک طفل تحت پرورش یا مراقبت قرار دارد، ممکن است افراد متعددی در تصمیم گیری در مورد تعلیم او نقش داشته باشند. فورم اجازه مراقب اکثراً فردی که می تواند تصامیم تعلیم، از جمله ثبت نام طفل در مکتب را اتخاذ کند، را شناسایی و تعیین می کند. برای معلومات بیشتر، Guide to Supporting Students in Foster Care-(راهنمای حمایت از متعلمین تحت مراقبت)، را از که از Treehouse for Kids موجود است چک کنید (www.treehouseforkids.org)، از Office of Superintendent of Public Instruction  (OSPI، دفتر سرپرست دستورالعمل های عمومی)

،Foster Care Program  (برنامه پرورش)  در این لینک مستقیم:

https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/foster-care
 https://www.treehouseforkids.org/wp-content/uploads/2018/01/treehouse2017final2ndedinteractive.pdf

در کجا یک متعلم می تواند در مکتب ثبت نام کند؟  

مکتب ناحیه مسکونی

همه متعلمین حق دسترسی به تعلیم از ناحیه‌ای که متعلم بیشتر اوقات در آنجا زندگی می‌کند را دارند. این "مکتب ناحیه مسکونی" متعلم است. 

 محل سکونت یک متعلم ممکن است با محل سکونت والدین او یکی نباشد.

قانون ایالت واشنگتن برای تعیین محل سکونت متعلم در Washington Administrative Code- (قانون اداری واشنگتن)، "WAC" در WAC 392-137-115 موجود است، که می توانید آن را به صورت آنلاین از این آدرس پیدا کنید: https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-137-115. در اینجا تشریح می کند که محل سکونت متعلم جایی است که متعلم بیشتر اوقات در آنجا می باشد.

تعیین مکتب در یک ناحیه

به طور کلی، هر ناحیه مکتب می تواند تصمیم بگیرد که چگونه متعلمین را به مکاتب مختلف در ناحیه تعیین و اختصاص دهد.

اکثر نواحی مکتب متعلمین را به مکتب تعین می کند که نزدیک محل زندگی آنها است، که اکثراً "ساحه حاضری" یا مکتب محله نامیده می‌شود. اگر مکاتب محله پر شده باشند، نواحی مکتب ممکن است متعلمین را به مکاتب دیگر ناحیه تعین یا اختصاص دهند.

بسیاری از نواحی بزرگ مکتب نیز دارای یک دوره "ثبت نام آزاد" هستند که خانواده ها می توانند برای مکاتبی که ترجیح می دهند درخواستی بدهند. معمولاً نزدیک به آغاز سال تقویمی تا اوایل بهار است. معلومات ناحیه خویش درباره گزینه های ثبت نام مکتب را جستجو کنید.

یکبار که یک متعلم به مکتب خاص تعیین میشود، بعضی از نواحی تنها در صورت وجود مشکل یا دلایل مشابه اجازه انتقال به مکتب دیگر را می دهند. برخی دیگر در صورت وجود جای امکان انتقال را می دهند. برای کسب معلومات بیشتر در مورد گزینه های موجود در ناحیه خود، پالیسی ها و طرزالعمل های ناحیه خود را پرسان کنید.

به یاد داشته باشید، هر طفل حق دسترسی به تعلیم از مکتب ناحیه محل زندگی خود را دارد. اگر با موانع بخاطر ثبت نام مواجه شدید، می توانید با دفتر ما به شماره 1-866-297-2597، از طریق ایمیل به این آدرس oeoinfo@gov.wa.gov تماس بگیرید، یا از طریق سیستم ورودی آنلاین ما در اینجا: https://services.oeo.wa.gov/oeo

مکتب مبدأ - مراقبت یا تجربه نمودن بی خانگی

اطفالی که بی خانگی را تجربه می کنند و اطفال تحت مراقبت می توانند در مکتب که در حال حاضر در آن هستند، شرکت کنند، یا می توانند برای ماندن در مکتب مبداء" خود کمک بگیرند، حتی اگر مجبور باشند به ناحیه‌ای دیگری نقل مکان کنند. 

قانونی که از متعلیمنی که بی خانگی را تجربه می کنند حراست و حمایت می کند "McKinney Vento Act- -)بخش هماهنگی مک کینی ونتو) قانون مک کینی ونتو" نامیده میشود و هر مکتب ناحیه دارای یک McKinney Vento Liaison برای کمک به خانواده ها و متعلیمنی می باشد که بی خانگی را تجربه می کنند. می‌تواند شامل دو برابر شدن متعلمین و خانواده‌ها با دوستان یا اقارب خویش به دلیل نداشتن مکانی برای خود باشد. اگر این فرصت وجود دارد که شما یا طفل تان واجد شرایط حمایت‌های مک کینی ونتو، از جمله ماندن در مکتب مبدا باشید، لطفاً بگوئید که می خواهم با "McKinney Vento Liaison" مکتب ناحیه خود صحبت نمایم. همچنین می‌توانید معلومات بیشتری درباره حمایت ها از متعلمینی که بی خانگی را تجربه می‌کنند در ویب سایت ما چک کنید.

قانون تعلیم فدرال که به نام "(Every Student Succeeds Act (ESSA، قانون موفقیت هر متعلم) شناخته می شود، اخیراً بخشی را بخاطر حمایت از مکتب مبدأ، حمل و نقل و حراست ثبت نام فوری به اطفال تحت مراقبت را علاوه کرده است. اگر طفل را تحت مراقبت یا پرورش خود دارید، بگوئید که میخواهم با "Foster Care Liaison-)بخش هماهنگی مراقبت(" ناحیه خود صحبت کنم تا ببینید چگونه می‌توانند شما را در قسمت تعلیم طفل تان کمک کنند.

درباره حراست ها و حمایت‌ها از متعلمین تحت مراقبت در Guide to Supporting Students in Foster Care-(راهنمای حمایت از متعلمین تحت مراقبت)، کهTreehouse for Kids (در خانه درختی برای اطفال)- در دسترس است، بیشتر بخوانید (https://www.treehouseforkids .org/)، از OSPI Foster Care Program (برنامه بروروش ) (https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity- Education/foster-care)، و در این لینک مستقیم: https://www.treehouseforkids.org/wp-content/uploads/2018/ 01/treehouse2017final2ndedinteractive.pdf

گزینه‌های انتخاب مکتب و انتقال‌ها به ناحیه‌ای دیگر     

انواع مختلف از گزینه های مکاتب دولتی در ایالت ما وجود دارد. اگر می‌خواهید گزینه‌ای را بررسی کنید که در ناحیه شما نیست، اما در یک ناحیه نزدیک یا آنلاین است، می‌توانید درخواست کنید که میخواهم با ناحیه در مورد "انتقال غیر ساکن" صحبت کنم- به این معنی که می‌خواهید برای متعلم خود خدماتی را در خارج از ناحیه ارائه دهید.   

هر ناحیه باید یک پالیسی در مورد انتقال ها "غیر ساکن" یا "انتخابی" داشته باشد. درخواست انتقال از یک ناحیه به ناحیه دیگر یک پروسه دو مرحله ای است، که ناحیه ساکن از شما میخواهد متعلم خود را آزاد کند و ناحیه غیر ساکن متعلم شما را بپذیرد. می‌توانید لینکی را برای یک پورتل درخواست انتقال انتخاب آنلاین در ویب سایتOSPI پیدا کنید: 

https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-transfers

 یا از طریق پرسیدن از ناحیه خود این کار را انجام دهید. ویب سایت انتخاب / انتقال مکتب، انتقال بسته انتخاب ما را چک کنید و ویب سایت OSPI درباره انتقال های متعلم را برای معلومات بیشتر چک کنید.

بعضی از گزینه های مکاتب دولتی در ایالت واشنگتن عبارت اند از:

تجارب یادگیری بدیل، از جمله مشارکت های آنلاین و در خانه/مکتب:

بعضی از نواحی مکتب "تجارب یادگیری بدیل" را ارائه میدهند، نوع تعلیم دولتی که در آن بعضی یا تمام تعلیم ها خارج از یک صنف درسی معمولی ارائه می شود. این موارد شامل مکاتب آنلاین و برنامه های مشارکت در خانه/مکتب می شود.   

از دفتر مکتب ناحیه خود بپرسید یا ویب سایت ناحیه خود را برای معلومات در مورد گزینه های بدیل در ناحیه خود چک کنید.

همچنین می‌توانید لیست از برنامه‌های مکاتب آنلاین تأیید شده را در ویب سایت های یادگیری بدیل OSPI در اینجا پیدا کنید: https://www.k12.wa.us/student-success/learning-alternatives/online -learning/approved-online-schools-and-school-programs.

 مراکز مهارت های منطقوی:

مراکز مهارت ها برنامه های منطقوی هستند که کورس هایی را برای متعلمین دورۀ لیسه در برنامه های مختلف شغلی و تخنیکی ارائه می نمایند. بیش از دوازده مرکز مهارت های منطقوی و چندین محوطه در سراسر ایالت وجود دارد. از مشاور دوره لیسه خود یا از دفتر ناحیه معلومات بخواهید تا ببینید که آیا ناحیه شما در برنامه مرکز مهارت ها شرکت می کند و کدام نوع کورس ها را پیشکش می نمایند.

همچنین می‌توانید لیستی از مراکز مهارت ها و لینک های ویب سایت های آنها را در صفحه تعلیم تخنیکی و شغلی OSPI در اینجا پیدا کنید: https://ospi.k12.wa.us/student-success/career-technical-education-cte/cte-skill-centers.

برنامه های Open Doors Re-Engagement:

بسیاری از نواحی برنامه‌های Open Doors Youth Reengagement - (دروازه های باز برای مشارکت مجدد جوانان) را توسعه داده‌اند که از متعلمین 16 تا 21 ساله حمایت می‌کند که از مسیر مکتب خارج شده‌اند، اما می‌خواهند دوباره آن را امتحان کنند. برنامه‌های Open Doors اکثراً دارای تقسیم اوقات های انعطاف پذیر تر اند و با هر جوان از نزدیک همکاری دارند تا مسیری را به سوی فراغت و موفقیت ترسیم نمایند.  اگر به دنبال راه بدیل برای بازگشت به مکتب یا بازگشت به مسیر هستید، از یک مشاور دوره لیسه یا فردی از دفتر ناحیه بپرسید که آیا یک Re-engagement- (برنامه مشارکت مجدد) در نزدیکی شما وجود دارد.

همچنین می‌توانید با ما تماس بگیرید تا ببینید آیا می‌توانیم به شما در یافتن گزینه‌ها کمک کنیم. می‌توانید با شماره 1-866-297-2597 تماس بگیرید، به ما به این آدرس oeoinfo@gov.wa.gov ایمیل ارسال کنید، یا از طریق سیستم ورودی آنلاین از این آدرس با ما ارتباط برقرار کنید: https://services. oeo.wa.gov/oeo.

سایر گزینه های مکتب دولتی

علاوه بر مکاتب که توسط 295 نواحی مکتب در واشنگتن اداره می شوند، گزینه های مکاتب دولتی در ایالت واشنگتن نیز عبارت اند از:

 • The State School for the Blind، و
 • The State School for the Deaf؛
 • مکاتب قبیلوی، و
 • مکاتب چارتر دولتی

می توانید معلومات راجع به مکاتب قبیلوی را از ویب سایت Office of Native Education-(دفتر تعلیم بومی) OSPI از این آدرس پیدا کنید: https://www.k12.wa.us/student-success/access-opportunity-education/native-education /types-tribal-schools.

می‌توانید معلومات راجع به مکاتب چارتر فعلی دولتی را از Washington Charter School Commission- (کمیسیون مکتب چارتر واشنگتن)، به صورت آنلاین از این آدرس پیدا کنید: https://charterschool.wa.gov/. برای دیدن لیست از مکاتب چارتر دارای جواز از سوی کمیسیون، و در حال حاضر فعال، اینجا را ببینید: 

https://charterschool.wa.gov/our-charter-public-schools/ 

بخاطر مکاتب چارتر دارای جواز توسط Spokane Public Schools-(مکاتب دولتی اسپوکنی) اینجا را ببینید:https://www.spokaneschools.org/Page/2827

بستۀ انتخاب/ انتقال های مکتب ویب سایت OSPI در باره انتقال های متعلم،  را بررسی کنید .، برای معلومات بیشتر،

https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/student-transfers