حمایت برای متعلمین دارای معلولیت

حمایت برای متعلمین دارای معلولیت

متعلمین دارای معلولیت در هر جامعه به مکتب میروند.   در جریان زندگی ما، در حدود 20% ما یا 1 از هر 5 نفر ما بعضی از انواع معلولیت را خواهیم داشت.

همه متعلمین دارای معلولیت حق دسترسی برابر به تعلیم دارند و اینکه از تبعیض آزاد باشند. نظر به نوعیت معلولیت یک متعلم و اینکه این معلولیت چگونه بر مکتب آنها تأثیر می گذارد، ممکن است مکتب نیاز داشته باشد محل بود و باش، تغییرات در وسایل، تعلیمات طراحی شده بصورت خاص یا سایر انواع حمایت ها را فراهم کند تا متعلم بتواند دسترسی برابر داشته باشد و در برنامه های مکتب سهم بگیرد.

  • متعلمین معلولی که نیاز به نوع خاص تعلیمات طراحی شده دارند میتوانند "تعلیمات خاص" را از طریق یک Individualized Education Program (IEP، برنامه تعلیمی شخصی شده) دریافت کنند.
  • متعلمین معلولی که نیاز به محل بود و باش دارند ممکن است یک "Section 504 Plan" (بخش برنامه 504) داشته باشند. 

اگر فکر می کنید یک متعلم ممکن است معلولیت داشته باشد و به محل بود و باش یا تعلیمات خاص نیاز دارد، میتوانید درخواست کنید که ناحیه تعلیمی یک ارزیابی انجام دهد.

در مورد IEP ها، بخش برنامه های 504، ارزیابی ها و محافظت از متعلمین دارای معلولیت در اینجا بیشتر بیاموزید:

Find additional resources here:

Supports at School

Disability Identity

Accessibility