Hỗ Trợ cho Học Sinh Khuyết Tật

Hỗ Trợ cho Học Sinh Khuyết Tật

Học sinh khuyết tật đi học ở mọi cộng đồng.   Trong suốt cuộc đời chúng ta, có khoảng 20% dân số hoặc cứ 5 người thì có 1 người sẽ mắc một số dạng khuyết tật.

Tất cả học sinh khuyết tật đều có quyền tiếp cận giáo dục như nhaukhông bị phân biệt đối xử. Tùy thuộc vào bản chất khuyết tật của học sinh và mức độ ảnh hưởng của khuyết tật đó đối với các em ở trường, nhà trường có thể cần cung cấp các điều chỉnh, sửa đổi, hướng dẫn được thiết kế đặc biệt hoặc các hỗ trợ khác để học sinh có thể tiếp cận và tham gia như nhau ở trường học.

  • Học sinh khuyết tật cần một số loại hướng dẫn được thiết kế đặc biệt có thể tiếp nhận “Giáo Dục Đặc Biệt” thông qua “Individualized Education Program (IEP, Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân)”.
  • Học sinh khuyết tật cần các điều chỉnh có thể có “Section 504 Plan (Kế Hoạch Phần 504)”. 

Nếu quý vị cho rằng một học sinh có thể bị khuyết tật và cần các điều chỉnh hoặc hướng dẫn chuyên biệt, quý vị có thể yêu cầu khu học chánh tiến hành đánh giá.

Tìm hiểu thêm về IEP, Kế Hoạch Phần 504, các đánh giá và bảo vệ học sinh khuyết tật tại đây:

Find additional resources here:

Supports at School

Disability Identity

Accessibility