Giới thiệu

Vào năm 2006, Cơ quan lập pháp bang Washington đã thông qua House Bill 3127 để thành lập Văn phòng thanh tra giáo dục (Office of the Education Ombuds hay OEO), với mục đích giảm thiểu khoảng cách về cơ hội bằng cách hỗ trợ các gia đình, học sinh, giáo viên và cộng đồng hiểu về hệ thống giáo dục K-12 công lập và giải quyết các mối quan tâm một cách hợp tác. Cơ quan lập pháp bố trí văn phòng của chúng tôi ở Văn phòng thống đốc để đảm bảo sự độc lập của chúng tôi với hệ thống giáo dục công lập.

OEO tin vào các giá trị của công việc thanh tra: vô tư, độc lập, bảo mật và không chính thức. Chúng tôi đưa trường học, gia đình và cộng đồng kết hợp với nhau giải quyết vấn đề một cách hợp tác. Chúng tôi không có quyền điều tra các trường học hoặc học khu. Chúng tôi không đưa ra kết luận hoặc quyết định và chúng tôi không thực thi bất kỳ luật hoặc quy định nào.

Chúng tôi có nguồn lực hạn chế và ưu tiên nỗ lực Thành tra trực tiếp cho các vấn đề nằm trong kế hoạch chiến lược của chúng tôi và cho lĩnh vực chúng tôi có thể có tác động tích cực với vai trò những người giải quyết theo cách hợp tác vấn đề về trải nghiệm của học sinh. OEO hoạt động trên toàn tiểu bang với một nhóm nhỏ dưới 7 nhân viên toàn thời gian.

Chúng tôi giúp thúc đẩy sự công bằng về giáo dục theo ba cách:

  1. Cung cấp thông tin và giải quyết xung đột không chính thức, vô tư và với thái độ hợp tác cho các gia đình, giáo viên và chuyên gia cộng đồng để hỗ trợ học sinh tại các trường công lập bang K-12 của tiểu bang Washington
     
  2. Cung cấp sự đào tạo miễn phí và tiếp cận nhiều chủ đề khác nhau để nâng cao sự công bằng trong lĩnh vực giáo dục K-12 công lập
     
  3. Hợp tác với các nhà hoạch định chính sách để giải quyết các khoảng trống về cơ hội