SỨ MỆNH / TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Chúng tôi làm việc với các gia đình, cộng đồng và trường học để cùng nhau giải quyết vấn đề nhằm giúp mọi học sinh có thể đi học đầy đủ và phát triển trong các trường công lập từ Mẫu Giáo-Lớp 12 của Washington.

TẦM NHÌN

Chúng tôi hướng tới một hệ thống giáo dục công lập loại bỏ sự phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử với người khuyết tật và áp bức xã hội khác để hỗ trợ ước mơ trong tương lai của mỗi học sinh.

Chúng tôi coi trọng tính độc lập, các giá trị chống phân biệt chủng tộc và sự đáp ứng với cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ học hỏi từ các gia đình, học sinh và cộng đồng và thúc đẩy tầm nhìn này.

Để hiểu cách chúng tôi mang sứ mệnh và tầm nhìn vào cuộc sống trong công việc của mình, vui lòng đọc kế hoạch chiến lược của chúng tôi cho giai đoạn 2020-2023, tại đây. Để yêu cầu tài liệu này, hoặc bất kỳ tài liệu OEO nào khác, ở định dạng khác hoặc ngôn ngữ khác, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ oeoinfo@gov.wa.gov hoặc gọi cho chúng tôi theo số: 1-866-297-2597.