ደገፍ ን ስንክልና ንዘለዎም ተመሃሮ

ደገፍ ስንክልና ንዘለዎም ተመሃሮ

ስንክልና ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይመሃሩ እዮም።   ኣብ ውሽጢ ዕድመና፣ ኣስታት 20% ካባና፣ ወይ 1 ካብ 5 ዝኾነ ዓይነት ስንክልና ክህልወና እዩ።

ኩሎም ስንኩላን ተማሃሮ ንትምህርቲ ናይ ምርካብ ፣ ከምኡ’ውን ካብ ኣድልዎ ነጻ ናይ ምዃን ማዕረ መሰላት ኣለዎም። ከከም ባህሪ ናይ ሓደ ተማሃራይ ስንክልናን ኣብ ቤት ትምህርቲ ብኸመይ ከም ዝጸልዎምን፣ እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ተማሃራይ ማዕረ ተበጻሕነት ንኽረክብን ኣብ ቤት ትምህርቲ ንኽሳተፍን መንበሪ፣ ምምሕያሻት፣ ብፍሉይ ዝተነድፈ ትምህርቲ፣ ወይ ካልእ ደገፋት ምሃብ ከድልዮ ይኽእል።

  • ብፍሉይ ዝተነድፈ ትምህርቲ ዘድልዮም ስንክልና ዘለዎም ተማሃሮ ብመንገዲ “IEP” ወይ Individualized Education Program (ውልቃዊ መደብ ትምህርቲ) “ፍሉይ ትምህርቲ” ክረኽቡ ይኽእሉ።
  • መንበሪ ዘድልዮም ስንክልና ዘለዎም ተማሃሮ “Section 504 Plan (ክፍሊ 504 ውጥን)” ክህልዎም ይኽእል። 

ሓደ ተማሃራይ ስንክልና ክህልዎ ይኽእል እዩ ኢልካን መንበሪ ወይ ፍሉይ ትምህርቲ የድልዮ ኢልካ ምስ ትሓስብን፣ እቲ ኣዉራጃ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ገምጋም ክገብር ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ብዛዕባ IEPs፣ ውጥናት ክፍሊ 504፣ ገምጋማትን ሓለዋታትን ንስንኩላን ተማሃሮ ኣብዚ ዝያዳ ፍለጡ፤

Find additional resources here:

Supports at School

Disability Identity

Accessibility