ስልጠና፣ ናይ ሓለፋ ፍጻሜ፣ ወይ ኮማዊ ክሊኒክ ሕተት

ስልጠና፣ ናይ ሓለፋ ፍጻሜ፣ ወይ ኮማዊ ክሊኒክ ሕተት

k-12 ኣብያተ ትምህርቲ ብኸመይ ይዓያ ናይ ስድራቤታትን ኮማዊ
ምርዳእን ክመሓየሽ ንጽዕር፣ ኮማት ካብ ተመሳሳሊ ቦታ
ብምብጋስ ውሳነት ክገብሩን ተመሃሮ ክሕግዙን ኣብ መንጐ
ስድራን ቤት ትምህርቲን ዘሎ ርክብ ንምምሕያሽን ጋግ ዕድላት
ንምጽባብን ይሕግዝ እዩ።

ናጻ ምቕራብ ርእይቶ፣ ስልጠና ከምኡ’ውን ኣብ ሓለፋ ንሰፋሕቲ
ጒዳያት ክንበጽሕ ንኽእል ኢና! ኣብ ዘይመኽሰባዊ ወይ ቤት
ትምህርቲ ብሽርክነት ኮማዊ ክሊኒካት ንህብ ኢና፡ ናይ ኦምብድስ
ኣገልግሎትና ናብ ጎደቦኻ፣ ኣብ እንኽእለሉ ንምቕራብ።

ገለ ናይ ቀረባ እዋን ስልጥናናን ምፍታሕ ግርጭታት፣ ርክባት
ስድራቤታት፡ ምንግልታዕ፣ ምፍርራህን ምሽዳድን (HIB)፤
ዲሲፕሊን ቤት ትምህርቲ፣ ሓገዝ ንግዳም ሓደር ተመሃሮ፣
ኣቓርቦ ቋንቋን ሓገዛት ተመሃሮን ኣካለ ስንኲላንን ኣሳሊጥና
ኣሎና። ንእሽቶ ስታፍና ተበጻሕነታ መታን ንክሰፍሕ ዓቕሚ ኮም
ኣብ ምዕባይ ተገዳስነት ነርኢ ኢና። ጽቡቕ ሓበሬታ እንድሕሪ
ኣሎካ ብዙሓት ተመሃሮ ንኽዕወቱ ክትገብር ትኽእል ኢኻ!

ንስድራቤታት ዝወሃብ ስልጠና፣ ጒጅለታትን መራሕትን ኮማት
ከምኡውን መማህራን ጠለባቶም ንኽረኽቡ ብምባል ንኣኣቶም
ከም ዝምችእ ጌርና ኢና ነቲ ስልጠና ኣዳሊናዮ። ብዛዕባ እንህቦ
ኣገልግሎት ገለ ሓበሬታ ንምሃብ ዝኣክል ሒደት ጥማዓት
ስልጠናታት OEO ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ኣለዉ፡

ኣብ ትሕቲ ስትራቴጅያዊ ውጥንና፣ ኣቓልቦና ብምስፋሕ ብ
2023 ስልጠናን ኣጋጣሚታትን ኣቓልቦና ብምግባር ንጒዳይ
ተመሃሮ K-12 ክንነጥፍ ንደሊ፡ (strategic plan

 • ካብ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ዘለው፣ እንኮላይ ስንክልና
  ዘለዎም ከፊላዊ ናይ ትምህርቲ መዓልትታት ዝረኽቡ
  ተምሃሮ
 • ሓናፍጽ፣ ጸለምቲ፣ ወይ ደቀባት
 • ናይ ቤት-ኣልቦነት ኩነት ዘለዎ
 • ኣብ ትሕቲ ዘመድ ወይ ናይ መናበዪ ክንክን ዘለዉ
 • ኣብ ናይ ትሕቲ ዕድመ ናይ ፍትሒ ወይ ናይ ተሃድሶ
  ስርዓታት ዝሳተፉ ዘለዉ
 • ስደተኛ፣ ዑቕበኛ፣ ሓታቲ/ት ዑቕባ፣ ወይ ቀዳማይ
  ቋንቋ(ታት) እንግሊዝ ዘይኮኑ ተምሃሮ ወይ
  ስድራቤታት
 • ናይ ራፕኣራውንድ ጽዑቕ ኣገልግሎታት (WISe)
  ወይ ናይ ሓሚሞም ዝደቀሱ ቆልዑ ናይ ነዊሕ ግዜ
  ናይ ሓገዝ ፕሮግራማት (CLIP) ምርካብ

OEO ውሱን ስታፍን ጸጋታትን ዘለዎ ስለዝኾነ ኣብ ክንዲ
ምጒዓዝ ክበጽሖ ኣብ ዝኽእል ቦታ ኣገልግሎት ምሃብ ይመርጽ፡

 • ብዙሕ ተዓዛቢ
 • ኣብ ስትራቴጅያዊ ውጥንናን ማዕርነት ምህሮ ኣብ ምውሳኽን
  ብቐጥታ ዝዛመዱ ሕቶታት
 • ኮማዊ ምዕባይ ዓቕሚ ሰብን ምስልጣን ኣሰልጠንቲን ሞዴል
 • ብ ኣብ-መስመር ዝወሃብ መደረ ከምኒ ኣዋሳኢ ወቢናራት

ጒጅለና ኣብ ፍትሒ ስንክልናን ኣራኽቦ ቋንቋን ብኣክንሮ እዩ
ዝዓዪ

ኣብ ዝቕጽል ጒዳይ ጒጅለና ወረቐት ከተቕርብ እንተደሊኻ
ከም መጠን አንጋዲ ንምሕጋዝና እዚ ዝስዕብ ስጒምቲታት
ውሰድ፡

 • ኣብ ጒዳይ ቋንቋ፣ ስንክልናን መንበሪን ዝምልከቱ
  ጒዳያት ከላልዩ ዝኽእሉ ስም ተዓዳሚ ዘለዎም
  በረርቲ ወረቓቕቲን ኣዳሉ
 • እዞም ዝስዕቡ መንበሪን ኣራኽቦን ንምቕራብ
  ኣበርቲዕና ንዓዪ
 • ዝግጅቱን በአካል ተደራሽ በሆነ ቦታ ያስተናግዱ
 • ንተሳተፍቲ ናይ መጒልሒ መሳርሒታት (ንኣብነት
  ማይክሮፎን፣ ስፒከራት) ንቕርብ

ኣምሳያኡ ድማ፣ ከም መሻርኽትኻ መጠን ንሕና፥

 • ናይ መደረ ናውቲን ንጥፈታትን ኣራኽቦ ከም
  ዝህልወካ ርጉጽ ምግባር
 • ብዛዕባ ኣራኽቦን ምልላይ ጸጋታትን ዝያዳ ክትፈልጥ ክንሕግዘካ ኢና

ምሳኻ ክንተሓባበር ንጽበ ኣሎና፣

ናይ ኣራኽቦ ጒዕዞ እትጅምረሉ ሓደ ቦታ መምርሒ ንመራኸቢ ፍጻመ ምምዳብ እዩ። ጒዳይካ ብዝሓሸ ኣራኽቦ እትፍጽመሉ ደቀቕቲ ዝርዝራት ኣብዚ ትረክብ። here.

መደረ፣ ስልጠና፣ ናይ ሓለፋ ፍጻመ፣ ወይ ክሊኒክ፣ ከተቕርብ ድሌት እንተሎካ ብዛዕባ ህልው ምዃኑ oeoinfo@gov.wa.gov