یک individualized education program یا "IEP" چیست؟

یک individualized education program یا "IEP" چیست؟

یک individualized education program (IEP، برنامه تعلیمی شخصی شده) یک توصیف مفصل از تعلیمات و خدماتی است که یک متعلم معلول نیاز دارد تا بتواند یک برنامه تعلیمی معنی دار را دریافت کند. individualized education program یا IEP سندی است که خدمات تعلیمی خاص مشخص را که یک طفل دریافت خواهد کرد، توصیف می کند. یک IEP یک سند قانونی است و متعلمین مستحق هستند تمامی خدمات بیان شده در IEP را دریافت کنند. یک IEP باید برای رفع نیازمندی های تعلیمی یک طفل طراحی شده باشد و میتواند شامل استراتیژی های خلاقانه برای ارائه خدمات باشد.

IEP باید شامل باشد بر:

 • یک بیانیه در مورد سطح تعلیمی فعلی متعلم و عملکردش - اینکه متعلم چگونه عملکرد از خود نشان میدهد
 • اهداف تعلیمی سالانه
 • یک بیانیه در مورد اینکه پیشرفت یک طفل چگونه ارزیابی خواهد شد هنگامی که گزارش های دوره ای در مورد پیشرفت طفل تهیه می شود
 • تشریح همه خدماتی که یک طفل هم در محیط درسی تعلیم عمومی و هم در یک محیط تعلیمی خاص دریافت خواهد کرد
 • توضیحی از "خدمات مرتبط" مانند تداوی گفتاری و زبانی، حمل و نقل و مشاوره که طفل دریافت خواهد کرد
 • توضیحی از همه اصلاحات در برنامه که باید ارائه شود مانند مواد اصلاح شده برای خواندن، یک خواننده متن برای امتحانات و سایر وظایف، یک ضبط کننده صدا برای درس ها وغیره
 • تعیین اینکه طفل به دستگاه های تکنولوژی و خدمات کمکی نیاز دارد یا خیر. تکنولوژی های کمکی به معنی تجهیزات و سیستم هایی است که توانایی های متعلمین را تقویت یا حفظ می کنند و شامل اقلام تولید شده بصورت تجارتی مانند یک کمپیوتر یا کیبورد خاص می باشد
 • تصمیم در مورد واجد شرایط بودن برای دریافت وسایل شخصی (Personal Equipment) قابل تطبیق و اگر واجد شرایط باشد چگونه این وسایل تهیه خواهد شد
 • توصیف اینکه متعلم چگونه در صنف ها و فعالیت های تعلیم عمومی شرکت خواهد کرد و اگر شرکت نمی کند چرا
 • هر نوع محل بود و باش که متعلم برای خدمات طولانی مدت سال تعلیمی ضرورت خواهد داشت، اگر توسط تیم IEP ضروری شمرده شده باشد
 • اقدامات تدافعی مورد نیاز برای متعلم، اگر نیاز باشد
 • موقعیت، مدت و تکرار خدمات که باید ارائه شوند
 • تاریخ هایی که در آن خدمات شروع خواهد شد
 • نباید دیرتر از IEP مورد بحث شروع شود هنگامی که طفل 16 ساله می شود یا جوانتر از آن است اگر توسط تیم IEP مناسب تشخیص شود: 1) اهداف بعد از دوره متوسطه قابل اندازه گیری و مناسب و 2) خدمات انتقال مورد نیاز برای کمک به متعلم در رسیدن به آن اهداف.
 • برعلاوه، متعلمینی که ارزیابی های متناوب را سپری می کنند باید موارد ذیل در IEP آنها شامل ساخته شود:

 • توضیح مقیاس های اندازه گیری یا اهداف کوتاه مدت
 • بیانیه ای در مورد دلیل اینکه متعلم نمیتواند در ارزیابی های عادی شرکت کند
 • بیانیه ای در مورد اینکه چرا یک ارزیابی متناوب معین برای متعلم مناسب است.

 اگر طفل من واجد شرایط برنامه تعلیمی خاص باشد چقدر زود بعد از ارزیابی اولیه یک IEP دریافت خواهد کرد؟

در جریان 30 روز تقویمی بعد از تصمیم مبنی بر اینکه یک متعلم واجد شرایط برنامه تعلیمی خاص است، یک جلسه IEP باید برگذار شود. بعد از اینکه یک ناحیه تعلیمی معین کرد که یک متعلم برای خدمات تعلیمی خاص واجد شرایط است، ناحیه 30 روز تقویمی (نه روز تعلیمی) فرصت دارد یک جلسه IEP را برگذار کرده و یک برنامه شخصی شده برای متعلم تهیه کند.

چه کسی IEP را تهیه می کند؟

تیم IEP متشکل از اشخاصی است که میتوانند در طراحی برنامه تعلیمی متعلم کمک کنند. یک تیم از اشخاص مسئول نوشتن و تأیید IEP می باشد. اشخاص ذیل بخشی از تیم IEP هستند و عموما باید در تمام جلسات IEP حضور داشته باشند:

 • والدین یا سرپرست
 • حداقل یکی از معلمین تعلیم عمومی متعلم (اگر متعلم در محیط تعلیم عمومی شرکت می کند)
 • حداقل یکی از معلمین تعلیم خاص متعلم یا در جاییکه مناسب باشد، عرضه کننده تعلیمات خاص
 • یک نماینده ناحیه تعلیمی که در تعلیم دهی اطفال دارای معلولیت واجد شرایط است و در مورد نصاب تعلیمی عمومی و منابع موجود (مانند یک رئیس تعلیمات عمومی) معلومات داشته باشد
 • شخصی که میتواند معلومات ارزیابی را تفسیر کند (میتواند یکی از اشخاص فوق یا روانشناس مکتب باشد)
 • با صلاحدید والدین یا ناحیه، اشخاص دیگری که معلومات دارند یا در زمینه طفل تخصص دارند
 • متعلم (اگر مناسب باشد)
 • عرضه کنندگان خدمات انتقال (مانند متخصصین مسلکی یا شخصی از یک نهاد بیرونی مانند Division of Developmental Disabilities (DDD، بخش معلولیت های رشدی)

سایر اشخاص میتوانند در تیم IEP باشند. قانون بصورت مشخص اجازه میدهد اشخاص دیگر که "در مورد طفل معلومات یا تخصص دارند" در تیم IEP شرکت کنند. به این معنی که تیم IEP میتواند شامل اقارب، دوستان فامیلی، اعضای جامعه، داکتران و وکلا باشند. ناحیه تعلیمی یا والدین تصمیم می گیرند که چه کسی در مورد طفل معلومات یا تخصص دارد. اگر اشخاصی هستند که فکر می کنید باید در تیم IEP شامل باشند، اطمینان حاصل کنید که به مکتب بگویید تا آنها دعوت شوند. اما، براساس IDEA و قانون خاص تعلیمی ایالت، اعضای تیم IEP مکلف نیستند در همه شرایط حاضر باشند. یک عضو تیم IEP لیست شده در فوق می تواند در جلسه IEP شرکت نکند اگر ساحه نصاب تعلیمی آن عضو موضوع بحث جلسه نیست و والدین و ناحیه تعلیمی بصورت کتبی توافق می کنند که حاضر بودن آن عضو ضروری نیست. مثلا، ممکن است نیاز نباشد یک عرضه کننده خدمات گفتاری و زبانی در جلسه شرکت کند اگر خدمات گفتاری موضوع جلسه IEP نیست و والدین و ناحیه تعلیمی هر دو بصورت کتبی توافق می کنند که عرضه کننده خدمات گفتاری و زبانی نیاز به حضور در جلسه ندارد بخاطری که هدف جلسه صرف بحث روی برنامه اقدام رفتاری متعلم است. برعلاوه، اگر والدین و ناحیه تعلیمی بصورت کتبی موافقه کنند، اعضای تیم IEP میتوانند از حضور در جلسه معاف شوند حتی اگر جلسه شامل اصلاح یا بحث ساحات کاری اعضای تیم است. اما، عضو تیم IEP معاف شده از جلسه باید معلومات کتبی خود در مورد تهیه IEP را هم به والدین و هم به ناحیه تعلیمی قبل از جلسه ارائه کند.

چگونه میتوانم بفهمم جلسه تیم IEP چه وقت است؟

ناحیه تعلیمی باید والدین را در مورد هدف جلسه IEP، زمان و موقعیت و اشخاص حاضر مطلع سازند. ناحیه تعلیمی باید اطلاعیه را به اندازه کافی قبل از جلسه ارسال کند تا اطمینان حاصل کند که والدین فرصت شرکت کردن را دارند. زمان و مکان جلسه باید براساس توافق طرفین تعیین شود. اگر والدین و ناحیه تعلیمی توافق کنند، جلسات میتوانند از طریق تلفن یا ویدیو کنفرانس نیز برگذار شود.

من در IEP چه همکاری کرده می توانم؟

معلومات از والدین و اشخاص دیگری که متعلم را می شناسند و در مورد موفقیت اش توجه دارند، در ایجاد یک برنامه تعلیمی خاص مفید، اهمیت کلیدی دارد. والدین یک بخش ضروری از تیم IEP هستند و ممکن است بعضی مفکوره های عالی در مورد اشخاص مفید دیگری که باید شامل شوند داشته باشند. تیم IEP هنگام تهیه یک برنامه، محدودیت ها را در نظر بگیرد. اگر اشخاص دیگری هستند که فکر می کنید میتوانند در این پروسه همکاری کنند، شما باید به مکتب اطلاع دهید. یک بخش مهم نقش شما منحیث حامی متعلم، تحلیل برنامه تعلیمی و خدمات عرضه شده توسط ناحیه تعلیمی است. مثلا، آیا اهداف و مقاصد با در نظرداشت درک شما از توانایی های طفل تان مناسب هستند؟ آیا نوع خدمات پیشنهادی توسط ناحیه برای طفل شما تغییراتی را در پی خواهد داشت؟ اگر شما پیشنهاداتی در مورد بهبود برنامه تعلیمی دارید، باید آنرا به گوش تیم IEP در جلسه برسانید. همچنان میتوانید دیدگاه های تازه و خلاقانه را به پروسه اضافه کنید. در مورد راه های دخیل ساختن طفل تان که تعلیم دهندگان ممکن است در نظر نگرفته باشند، فکر کنید. مثلا، اگر یک جایزه در مورد یک فعالیت خاص یا زمان ورزش طفل شما را به انجام کارها در خانه تشویق می کند، پس یک جایزه مشابه برای تکمیل کردن وظایف میتواند در مکتب نیز تطبیق شود. یا ممکن است شما بدانید که طفل شما هنگامی که در اطراف مزاحمت ها، اشخاص و سروصدای زیاد است، شرایط سختی را سپری می کند. شما میتوانید پیشنهاد کنید که طفل شما قبل یا بعد از اینکه متعلمین دیگر صنف های شان را تبدیل می کنند، صنف خود را تبدیل کند.

IEP چگونه مشکلات رفتاری را مورد رسیدگی قرار می دهد؟

IEP باید شامل یک ارزیابی رفتاری عملی و یک برنامه مداخله رفتاری باشد اگر مشکلات رفتاری وجود دارد. برای یک متعلم که رفتارش مانع یادگیری خودش یا متعلمین دیگر می شود، IEP باید اهداف و مقاصدی را برای بهبود رفتار و استراتیژی هایی را برای رسیدگی به مشکل شامل شود. این مهم است که بخاطر داشته باشیم که رفتار یک متعلم ممکن است به معلولیت اش ارتباط داشته باشد. IEP باید مشکلات رفتاری را پیش بینی کرده و راه های موثر را برای عکس العمل نشان دادن به آن مشکلات قبل از وقوع آن ایجاد کند.

چه وقت یک IEP ارزیابی مجدد یا تجدید نظر میشود؟

حداقل یک بار در سال، اما با تکرار بیشتر اگر یک عضو تیم IEP درخواست کند. IEP ها باید حداقل سال یک بار ارزیابی مجدد شوند. اما، یک ناحیه تعلیمی باید یک IEP را تطبیق کند حتی اگر وقت ارزیابی مجدد آن گذشته باشد. در ختم یک سال، تیم IEP باید برای ارزیابی مجدد برنامه تعلیمی جلسه تشکیل دهد و تعیین کند که آیا اهداف سالانه متعلم محقق شده اند یا خیر. IEP باید تجدید نظر شود اگر متعلم پیشرفت علمی نشان نداده است یا معلومات جدید در مورد متعلم بدست آمده است. IEP نیازمندی های متغیر یک متعلم را همگام با بلوغ متعلم نیز پیش بینی کند. همچنان IEP میتواند در هر زمان با درخواست یک عضو تیم یا زمانی که شرایط تغییر کرد، مجددا ارزیابی شود. اما، براساس IDEA و قوانین تعلیمی خاص ایالت، در حال حاضر تغییرات در IEP طفل بعد از ارزیابی مجدد سالانه بدون تدویر یک جلسه IEP نیز میتواند آورده شود اگر والدین و ناحیه بر این کار توافق کنند. در این صورت، یک سند کتبی میتواند برای اصلاح یا تغییرات در IEP طفل استفاده شود. بنا بر درخواست والدین، ناحیه تعلیمی باید به والدین یک کاپی تجدید نظر شده از IEP که حاوی تغییرات است را تهیه کند. اگر فکر می کنید که IEP یا خدمات تعلیم خاص طفل تان تغییر کرده اند، از ناحیه تعلیمی بخواهید یک کاپی از جدیدترین IEP بشمول هر نوع تغییرات کتبی که در جریان توافق آورده شده، را برای شما ارائه کند. براساس IDEA، ناحیه های تعلیمی نیز تشویق می شوند تعداد جلسات IEP برگذار شده برای هر طفل در سال را با تشویق کردن به یکجا سازی جلسات تیم IEP کاهش دهند.

اگر در IEP طفل من بدون اجازه من تغییرات آورده شده باشد، چه اتفاق می افتد؟

با مکتب فورا در مورد نگرانی های خود صحبت کنید. شما بخشی از تیم IEP هستید و باید در تمامی تصامیم در مورد تهیه برنامه تعلیمی خاص برای طفل خود شامل باشید. اگر قادر به حل یک اختلاف نظر از روش غیر رسمی توسط صحبت کردن با کارمندان مکتب نیستید، بخش VII حل منازعات را در این نشریه برای گزینه های بیشتر بخوانید.

بعد از اینکه طفل من واجد شرایط برنامه تعلیمی خاص شناخته شد، آیا ارزیابی های دیگر هم وجود دارد؟

بلی، متعلمین معلول باید حداقل هر سه سال یک بار و اگر لازم باشد بیشتر ارزیابی شوند. اگر چه IEP باید سال یک بار ارزیابی شود، ارزیابی های دوباره متعلمین معلول نیاز ندارد با همین تکرار انجام شوند. ارزیابی های مجدد باید حداقل هر سه سال یک بار انجام شوند. والدین و ناحیه تعلیمی میتوانند توافق کنند که ارزیابی سه سال یک بار لازم نیست. اما، این ارزیابی های سه سال یک بار اغلبا به والدین و ناحیه های تعلیمی معلومات ارزشمند در مورد نحوه عملکرد یک متعلم می دهند. تغییراتی را که یک متعلم در جریان سه سال از دوره متوسطه الی لیسه تجربه می کند، تصور کنید! قبل از توافق در مورد اینکه طفل تان را مجددا ارزیابی نکنید به دقت فکر کنید، بخاطری که چیزهای زیادی ممکن است در سه سال گذشته از زمان اولین ارزیابی تغییر کرده باشد. اگر ناحیه تعلیمی تشخیص دهد که نیازمندی های تعلیمی طفل نیاز به ارزیابی دوباره را نشان میدهند (این شامل حالاتی است که طفل پیشرفت کرده است) یا اگر والدین یا معلم ارزیابی مجدد را درخواست کنند، متعلم میتواند مجددا ارزیابی شود. اما، ارزیابی های مجدد ممکن است بیشتر از یک بار در سال انجام نشوند مگر اینکه والدین و ناحیه تعلیمی توافق داشته باشند که ارزیابی مجدد نیاز است. اهداف ارزیابی مجدد اینست که تعیین شود:

 1. آیا متعلم هنوز هم واجد شرایط است
 2. کدام خدمات اضافی برای رسیدن به اهداف IEP نیاز است
 3. سطوح فعلی دستاورد علمی و نیازمندی های انکشافی مربوطه متعلم.

تیم IEP باید معلومات ارزیابی موجوده متعلم را مرور کرده و تصمیم بگیرد که کدام امتحان های اضافی، اگر نیاز باشد، برای رسیدگی به این سه مسئله لیست شده در فوق نیاز است.

طفل معلول من خدمات توصیف شده در IEP خود را در کجا دریافت خواهد کرد؟

متعلمین معلول باید در محیطی با کمترین موانع تعلیمی آموزش ببینند - و این ممکن است شامل یک صنف تعلیمات عمومی شود. یک اصل ضروری IDEA اینست که متعلمین معلول باید در برنامه های تعلیمی عمومی به بیشترین اندازه ممکن شامل باشند و از دیگران جدا ساخته نشوند و یا بصورت جداگانه آموزش داده نشوند. اطفال دارای معلولیت حق دارند در محیطی با کمترین مانع آموزش ببینند. این به این معنی است که یک تیم IEP باید آموزش دهی و ارائه خدمات به یک متعلم را در محیط مشابه با متعلمین بدون معلولیت برای فعالیت های علمی، غیر علمی و غیر درسی در نظر بگیرد. یک متعلم دارای معلولیت صرف در حالتی میتواند از صنف درسی تعلیمات عمومی خارج ساخته شود که نیازمندی هایش به حدی شدید یا ممانعت کننده باشد که او نتواند پیشرفت درسی داشته باشد حتی با کمک ها و خدمات اضافی در صنف درسی تعلیمات عمومی. همه متعلمین معلول نمیتوانند در صنف درسی تعلیمات عمومی بدون حمایت موفق شوند. بعضی از متعلمین به کمک انفرادی از جانب معلم خود در صنف، یا تغییرات در نصاب تعلیمی، مواد درسی یا روش های آموزش نیاز دارند. متعلمین دیگر یک محیط کاملا متفاوت مانند مکتب روزهای خاص یا آموزش در خانه نیاز دارند. هر ناحیه تعلیمی باید اطمینان حاصل کند که یک سلسله از محیط های تعلیمی برای متعلمین دارای معلولیت در دسترس است چون بعضی از متعلمین معلول بیشتر از آنچه میتواند در یک محیط تعلیم عمومی ارائه شود، نیاز دارند. متعلمین باید در محیط های تعلیمی ای آموزش داده شوند که بیشترین نزدیکی را با به صنف درسی تعلیمات عمومی داشته باشند اما هنوز به متعلمین زمینه پیشرفت علمی را فراهم کنند. این سلسله از محیط های تعلیمی بعضا بنام ادامه تعیین محل یاد میشود و میتواند شامل گزینه های توصیف شده در جدول سمت چپ باشد.

اگر طفل من دارای یک برنامه IEP است و ما در جریان سال تعلیمی نقل مکان کنیم، چه اتفاق می افتد؟

 1. نقل مکان در داخل ایالت: ناحیه تعلیمی جدید باید به متعلم خدمات مشابه به آنچه که در IEP ناحیه تعلیمی قبلی بیان شده را ارائه کند تا زمانیکه ناحیه تعلیمی جدید IEP قبلی را قبول کند یا یک IEP جدید تهیه کند.
 2. نقل مکان خارج از ایالت: ناحیه تعلیمی جدید در ایالت جدید باید به متعلم خدمات مشابه به آنچه که در IEP ناحیه تعلیمی قبلی بیان شده را ارائه کند تا زمانیکه ناحیه تعلیمی جدید یک ارزیابی را، اگر لازم باشد، انجام دهد یا یک IEP جدید تهیه کند.

 

در هر دو حالت، مکتب جدید باید اقدامات مناسب را روی دست بگیرد تا فورا سوابق تعلیمی خاص متعلم را بدست آورد و مکتب قبلی باید فورا به درخواست برای سوابق جواب بدهد.

 

آیا طفل معلول من میتواند خدمات تعلیمی خاص را در جریان تابستان دریافت کند؟

بلی.

 1. خدمات Extended school year (EYS، تمدید سال تعلیمی)

یک متعلم دارای معلولیت میتواند خدمات تعلیمی خاص را در جریان تابستان دریافت کند اگر تیم IEP تصمیم بگیرد که خدمات برای اینکه متعلم تعلیمات معنی دار دریافت کند، ضرورت است.واجد شرایط بودن برای خدمات تمدید سال تعلیمی میتواند براساس عوامل ذیل استوار باشد:

 • احتمال اینکه متعلم در جریان تابستان مهارت ها را فراموش کند
 • یک برنامه تابستانی برای اینکه متعلم بتواند به اهداف سالانه IEP برسد، نیاز است یا خیر
 • یک توصیه از جانب یک متخصص
 • سابقه تعلیمی متعلم.

ناحیه های تعلیمی مکلف اند معیارهایی را تهیه کنند تا تیم های IEP هنگام تعیین نیازمندی یک متعلم به خدمات تمدید سال تعلیمی استفاده کنند. اگر فکر میکنید طفل شما به خدمات تمدید سال تعلیمی نیاز دارد، یک کاپی از معیارهای ناحیه را بخواهید. اگر یک برنامه تابستانی ارائه می شود، این برنامه باید اهداف IEP را محقق سازد. به عبارت دیگر، اشتراک در کورس های تابستانی تعلیمات عمومی که برای همه متعلمین ارائه می شوند، ممکن است کافی نباشند. اگر IEP یک متعلم در جریان سال تعلیمی سهولت کمک یک به یک را فراهم می کند، این کمک یک به یک باید در جریان تابستان نیز برایش ارائه شود. یک برنامه تمدید سال تعلیمی باید بدون مصرف برای متعلم ارائه شود. اگر ناحیه تعلیمی یک برنامه تابستانی مناسب برای متعلمی که مستحق خدمات تمدید سال تعلیمی است، ندارد، ناحیه باید یک برنامه را ایجاد کند یا برای اشتراک متعلم در یک برنامه ارائه شده توسط ناحیه تعلیمی دیگر یا یک مؤسسه خصوصی پول پرداخت کند. ناحیه تعلمیی باید مصرف حمل و نقل و سایر مصارف مرتبط با برنامه تمدید سال تعلیمی را پرداخت کند.

 1. محل بود و باش و خدمات در مکتب تابستانی تعلیمات عمومی

 

اگر یک متعلم دارای معلولیت مستحق خدمات ESY نیست اما برای برنامه تابستانی تعلیمات عمومی مکتب در ناحیه تعلیمی ثبت نام می کند، مکتب باید محل بود و باش و آموزش های خاص را برای متعلم ارائه کند. اگر طفل شما به کمک بیشتر برای اشتراک در برنامه نیاز دارد، در مورد این خدمات تحت IDEA یا بخش 504 سوال کنید.

 

آیا یک برنامه تعلیمی خاص میتواند طفل مرا در پروسه انتقال از مکتب به زندگی جوانی کمک کند؟

بلی، تعلیمات خاص باید خدمات انتقال را برای متعلمین که حداقل در سن شانزده سالگی آغاز می شود ارائه کند. برنامه تعلیمی خاص خدماتی را برای همه متعلمین دارای معلولیت ارائه میکند تا آنها را برای زندگی جوانی آماده کند. این خدمات، که بنام "خدمات انتقال" یاد میشود طراحی شده تا حرکت از مکتب به فعالیت های بعد از مکتب را بشمول کالج و سایر برنامه های تعلیمی دوره لیسه، برنامه های آموزشی مسلکی، برنامه های زندگی مستقلانه، خدمات بزرگسالان و حمایت از یافتن شغل را ترویج کند. ناحیه های تعلیمی باید برنامه ریزی برای انتقال را برای متعلمین بالغ وقتی شروع کند که بیشتر از نیمه اول IEP هنگام 16 سالگی متعلم نگذشته باشد. این به این معنی است که ناحیه تعلیمی باید برنامه ریزی انتقال را در جلسه سالانه IEP قبل از 16 سالگی تولد متعلم مورد رسیدگی قرار دهد. بعد از رسیدگی به دوره انتقال، IEP باید اهداف مناسب و قابل اندازه گیری بعد از دوره متوسطه مرتبط به آموزش، تعلیم، شغل، و اگر مناسب باشد، مهارت های زندگی مستقلانه را شامل سازد و طرح کلی خدماتی مانند کورس های درسی، که متعلم برای رسیدن به این اهداف نیاز دارد را شامل سازد. این اهداف باید براساس یک ارزیابی مناسب به سن متعلم استوار باشد. نوع خدمات انتقال که یک متعلم دریافت می کند باید علایق و اولویت هایش و مهارت هایی را که نیاز دارد بیاموزد، مورد نظر قرار دهد.

آیا میتوانم یک نسخه ترجمه شده از IEP فرزندم را دریافت کنم؟

بلی، شما باید بتوانید یک نسخه ترجمه شده از Individualized Education Program (IEP، برنامه آموزش فردی) فرزندتان را در صورت نیاز به آن دریافت کنید تا بتوانید آن را درک کنید.

مطابق قوانین آموزش ویژه، حوزه باید فورم های رضایت آموزش ویژه و prior written notices اطلاعیه های کتبی قبلی را ترجمه کند.” قوانین آموزش ویژه به طور خاص در مورد ترجمه خود IEP چیزی نمی گوید. با این حال، US Department of Education (وزارت تعلیم و تربیه) و US Department of Justice (وزارت عدلیه ایالات متحده) امریکا توضیح داده اند که برای انطباق با عنوان VI Civil Rights Act (CRA، قانون حقوق مدنی)، حوزه باید آماده ارائه ترجمه های IEP باشند. انها توضیح میدهند:

تحت عنوان VI، تمام اسناد حیاتی، از جمله IEP دانش آموز، باید در دسترس والدین IEP [توانایی انگلیسی محدود] باشد، اما این لزوماً به این معنا نیست که همه اسناد حیاتی باید برای هر زبان در حوزه ترجمه شوند. بطور مثال، ترجمه شفاهی به موقع و کامل یا خلاصه ترجمه شده یک سند حیاتی ممکن است در برخی شرایط کافی باشد. با این حال، یک حوزه باید آماده ارائه IEP های ترجمه شده به موقع و کامل باشد تا دسترسی معنی داری به IEP و حقوق والدینی که به آن مربوط می شود را فراهم سازد. بدین دلیل که والدین نه تنها در طول جلسه IEP بلکه در طول سال‌های مکتب نیز برای نظارت بر پیشرفت کودک و اطمینان از ارائه خدمات IEP نیاز دارند.

https://sites.ed.gov/idea/files/policy_speced_guid_idea_memosdcltrs_iep-translation-06-14-2016.pdf

اگر به یک نسخه ترجمه شده از تیم IEP فرزندتان نیاز دارید، با بخش آموزش ویژه در حوزه مکتب فرزندتان تماس بگیرید.  

اگر سوال و یا نگرانی دارید، لطفاً با ما در Office of the Education Ombuds (OEO، اداره بررسی تعلیم و تربیه) تماس بگیرید و ما کوشش میکنیم که با شما کمک کنیم.