د ژباړې سره اغېزمنه اړیکه نیول

د ژباړې لارښوونو کارت
Communicating Effectively with Interpretation

د ژباړې سره اغېزمنه اړیکه نیول

 • Schools and districts must provide interpretation when needed to communicate effectively with families who request an interpreter.
 • کله چې د هغو کورنیو سره د اغېزمنې اړيکې نیولو اړتیا وي چې د یوه ژباړونکي غوښتنه کوي، نو ښوونځي او ولسوالۍ ګانې باید د ترجمې خدمت وړاندې کړي .
 • For interpretation to be effective, everyone involved in the conversation must cooperate and make time for interpretation.
 • د دې لپاره چې ژباړه اغېزمنه اوسي، نو هرڅوک چې په خبرو کې برخه اخلي باید همکاري وکړي او د ژباړې لپاره وخت ورکړي.
 • Use this card as needed during an interpreted conversation to receive a complete, accurate and understandable interpretation.
 • د بشپړې، دقیقې او پوهیدو وړ ژباړې اورېدلو لپاره د ژباړه کېدونکو خبرو اترو پرمهال د اړتیا په وخت دا کارت وکاروئ.
 • Remember, if you do not understand something; ask the person you are talking with to explain. The interpreter can interpret your request for explanation but should not try to answer your questions.
 • په یاد ولرئ، که تاسو په یو څه نه پوهیږئ، نو له هغه چا يې توضیح وغواړئ چې تاسو ورسره خبرې کوئ. ژباړونکی کولی شي د وضاحت لپاره ستاسو غوښتنه وژباړي خو باید ستاسو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه ونکړي.
 • If you believe the interpreter is not interpreting correctly, you can ask to re-schedule with another interpreter.
 • که فکر کوئ چې ژباړونکی سمه ژباړه نه کوي، نو تاسو کولی شئ د بل ژباړونکي سره د بیا تنظیمولو غوښتنه وکړئ.
 • Pardon me, I would like to ask…
 • وبخښئ، غواړم پوښتنه وکړم…
 • Please pause so the interpreter can tell me what you have said.
 • مهرباني وکړئ لږ صبر وکړئ ترڅو هغه څه مو چې ویلي دي، ژباړونکی ماته وویلای شي.
 • Please repeat that, I am afraid it was not all covered in the interpretation.
 • مهرباني وکړئ تکرار یې کړئ، زه انګېرم چې ټول لکچې و نه ژباړل شول.
 • Could we slow down a bit to be sure the interpreter is able to give a full interpretation?
 • ایا یو څه ورو کېدای شو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې ژباړونکی بشپړه ژباړه کولای شي؟
 • Could you both repeat what you said, one at a time, so we can be sure the interpreter can cover everything?
 • ایا تاسو دواړه، یو د بل پسې هغه څه تکرارولای شئ چې و مو ویل، ترڅو موږ ډاډه شو چې ژباړونکی هرڅه رانغاړلای شي؟
 • I do not understand the interpretation very well. Could we try to reschedule with another interpreter?
 • زه په دې ژباړه په سمه توګه نه پوهیږم. ایا موږ کولای شو د بل ژباړونکي سره يې د بیا تنظیمولو هڅه وکړو؟

Interpretation Support Tips Card Printable PDF

د ژباړې لارښوونو کارت