OEO څه شی دي؟

د K-12 عامه زده کړې پوښتنو سره زموږ مرسته ترلاسه کړئ

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOnline –   آنلاین - موږ تاسو هڅوو چې زموږ د ترلاسه کولو د نوې آنلاین پروسې څخه ګټه واخلئ.  تاسو اړ یاست چې له خپل نوم او معتبر برښنالیک سره یو حساب جوړ کړئ.  وروسته له هغې چې تاسو یو حساب جوړ کړ او د ترلاسه کولو آنلاین پروسه مو بشپړه کړه، یو شخص به د امکان تر کچې ژر تر ژره ستاسو سره اړیکه ونیسي تر څو معلومات وړاندې کړي او یا د لیدنې لپاره وخت برابر کړي.  زموږ د آنلاین ترلاسه کولو پروسه تل د لاسرسي وړ ده، خو یو څوک به یې په عادي کاري ساعتونو کې تعقیب کړي.

کاري ساعتونه

  • دوشنبه، د سهار له 8:00 څخه د مازدیګر تر 6:00 دقیقو پورې.
  • شه شنبه، د سهار له 8:00 څخه د ماښام تر 4:00 بجو پورې.
  • چهارشنبه، د سهار له 8:00 څخه د ماښام تر 4:00 بجو پورې.
  • پنجشنبه، د سهار له 8:00 څخه د ماښام تر 6:00 دقیقو پورې.
  • جمعه، د سهار له 8:00 بجو څخه تر 6:00 بجو پورې

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.By Phone - 1-866-297-2597  د ټلیفون له لارې - که چېرې تاسو له یو چا سره مخامخ خبرې وکړئ او یا د ترلاسه کولو انلاین پروسې په بشپړلو کې مرستې ته اړتیا لرئ، په مهربانۍ سره په وړیا ډول زموږ د کاري ساعتونو په لړ کې له شمېرې سره اړیکه ونیسئ. زموږ کولای شي له 150 څخه په زیاتو ژبو باندې د ټلیفون له لارې د ژیاړې خدمتونو ته لاسرسی ومومي. 

Black and white icon of envelope with two papers inside.Created by Anang Taufik from Noun Project.By Fax or Mail – Request for Ombuds Services Fax: 1-844-886-5196د فاکس او یا پسټ له لارې-د د غیر رسمي منځګړو خدمتونو غوښتنه کول  فورم ډانلوډ کړئ او د فاکس، پوسټ او یا برښنالیک له لارې بشپړ شوی فورم وسپارئ، د OEO لپاره د اړیکو نیولو معلومات د فورم په شاتنۍ برخه باندې چاپ شوي دي.

خبرونه او غونډې

 

Education Ombuds Awareness Bill SB 5376 Materials for Schools

As you begin to prepare for the 2022-2023 school year,  OEO would like to provide you with some possible content and contact information which you can use in your back-to-school and/or new student information packets related to the Education Ombuds Awareness Senate Bill 5376*. 

 

The Washington State Governor’s Office of the Education Ombuds (OEO) is an independent state agency that helps to reduce educational opportunity gaps by supporting families, students, educators, and other stakeholders in communities across WA in understanding the K-12 school system and resolving concerns collaboratively.  OEO services are free and confidential. Anyone can contact OEO with a question or concern about school.

OEO listens, shares information and referrals, and works informally with families, communities, and schools to address concerns so that every student can fully participate and thrive in our state’s public schools. OEO provides support in multiple languages and has telephone interpretation available. To get help or learn more about what OEO does, please visit our website: https://www.oeo.wa.gov/en; email oeoinfo@gov.wa.gov, or call:  1-866-297-2597 (interpretation available). (English)

 

La Oficina de Educación y Resolución de Quejas(OEO, por sus siglas en inglés) es una agencia estatal independiente que ayuda a reducir las brechas de oportunidades educativas al apoyar a familias, estudiantes, educadores y otras partes interesadas en las comunidades de WA para comprender el sistema escolar K-12 y resolver inquietudes colaborativamente. Los servicios de OEO son gratuitos y confidenciales. Cualquiera puede comunicarse con la OEO si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de la escuela.

La OEO escucha, comparte información y referencias, y trabaja de manera informal con las familias, las comunidades y las escuelas para abordar las inquietudes para que todos los estudiantes puedan participar plenamente y prosperar en las escuelas públicas de nuestro estado. OEO brinda apoyo en varios idiomas y tiene interpretación telefónica disponible. Para obtener ayuda u obtener más información sobre lo que hace la OEO, visite nuestro sitio web: https://www.oeo.wa.gov/es; envíe un correo electrónico a oeoinfo@gov.wa.gov, o llame al: 1-866-297-2597 (interpretación disponible). (Spanish)

 

OEO will also have flyers and translations in 20 languages available by the end of August, 2022  which you can download and print from the bottom of the OEO web page "Publications and Resources for Families:" https://www.oeo.wa.gov/en/about-us/publications-and-resources-families.  Please feel free to reach out after September 1, 2022 if you need assistance accessing the content from the OEO website.

 

*(1) Beginning August 1, 2023, public schools must: 17 (a) Provide students and their parents or guardians with a description of the services available through the office of the education ombuds and the contact information for the office of the education ombuds at the time of initial enrollment or admission; and (b) Either: (i) Include on their website a description of the services available through the office of the education ombuds and a link to the website of the office of the education ombuds; or (ii) provide a description of the services available through the office of the education ombuds and the contact information for the office of the education ombuds in existing materials that are shared annually with families, students, and school employees, such as welcome packets, orientation guides, and newsletters.

Interpretation Tips translated into:

Amharic Card Coming Soon

Arabic_بطاقة نصائح الترجمة الفورية_Interpretation_Support_Tips_Card

Chinese_Simplified_口译提示卡_Interpretation_Support_Tip_Card

Chinese_Traditional_口譯貼士卡片_Interpretation_Support_Tip_Card

Dari Interpretation_Support_Tip_Card

French Card Coming Soon

Hindi Card Coming Soon

Khmer Card Coming Soon

Korean_통역 도우미 카드_Interpretation_Support_Tip_Card

Marshallese Card Coming Soon

Pashto_Interpretation_Support_Tip_Card

Punjabi Card Coming Soon

Russian_Карта_с_подсказками_при_устном_переводе_Interpretation_Support_Tips_Card

Samoan Card Coming Soon

Somali_Kaarka_Tilmaamaha_Turjumaada_Interpretation_Support_Tips_Card

Spanish_Consejos_de_Interpretación_Interpretation_Support_Tips

Swahili Card Coming Soon

Tagalog_Kard_ng_mga_Tip_sa_Pagsasalin_Interpretation_Support_Tips_Card

Tigrinya Card Coming Soon

Ukrainian Card Coming Soon

Vietnamese_Thẻ_Lời_khuyên_phiên_dịch_Interpretation_Support_Tips_Card

One Out of Five: Disability History and Pride Project

Project Overview

Student Voice Videos

Teaching Resources

راتلونکې آنلاین ناستې او غونډې

Sign up for our News BulletinsGovDelivery signup

ستاسو د عامه K-12 تعلیم اندیښنه څه ده؟

Select a topic above to find resources and next steps.