Epektibong Komunikasyon gamita ng Pagsasalin

Kard ng mga Tip sa Pagsasalin
Communicating Effectively with Interpretation Epektibong Komunikasyon gamita ng Pagsasalin
 • Schools and districts must provide interpretation when needed to communicate effectively with families who request an interpreter.
 • Ang mga eskuwelahan at distrito ay kailangan na magbigay ng pagsasalin kung kinaailangan para epektibong makipagkomunikasyon sa mga pamilya na humihiling ng tagapagsalin.
 • For interpretation to be effective, everyone involved in the conversation must cooperate and make time for interpretation.
 • Upang maging epektibo ang pagsasalin, lahat na may kaugnayan sap ag-uusap ay kailangan na makipagtulungan a maglaan ng oras sa pagsasalin.
 • Use this card as needed during an interpreted conversation to receive a complete, accurate and understandable interpretation.
 • Gamitin ang kard na ito kung kinakailangan sa panahon ng pakikipag-usap na may pagsasalin upang makatanggap ng kumpleto, tumpak at nauunawaang pagsasalin.
 • Remember, if you do not understand something; ask the person you are talking with to explain. The interpreter can interpret your request for explanation but should not try to answer your questions.
 • Tandaan, kung hindi ninyo naiintindihan ang isang bagay; tanungin ang taong kinakausap para makapagpaliwanag.  Ang tagapagsalin ay maaaring isalin ang inyong kahilingan para sa pagpapaliwanag ngunit hindi dapat masubukan na sagutin ang inyong mga katanungan.
 • If you believe the interpreter is not interpreting correctly, you can ask to re-schedule with another interpreter.
 • Kung naniniwala kayo na ang tagapagsalin ay hindi nagsasalin ng tama, maaari kayong humiling na muling iskedyul sa ibang tagapagsalin.
 • Pardon me, I would like to ask…
 • Ipagpaumanhin mo ako, nais kong magtanong
 • Please pause so the interpreter can tell me what you have said.
 • Mangyaring saglit na tumigil para sabihin sa akin ng tagapagsalin ang sinabi mo.
 • Please repeat that, I am afraid it was not all covered in the interpretation.
 • Pakiusap pakiulit, nangangamba akong hindi lahat ay nasakop ng pagsasalin.
 • Could we slow down a bit to be sure the interpreter is able to give a full interpretation?
 • Pwede ba tayong magdahan-dahan para masiguro na makakapagbigay ang tagapagsalin ng buong pagsasalin?
 • Could you both repeat what you said, one at a time, so we can be sure the interpreter can cover everything?
 • Pwede ba na pareho ninyong ulitin ang sinabi, isa-isa, upang masiguro na masakop ng tagapagsalin lahat?
 • I do not understand the interpretation very well. Could we try to reschedule with another interpreter?
 • Hindi ko naiintindihan ng Mabuti ang pagsasalin.  Pwede ba nating subukan na mag-iskedyul ng ibang tagapagsalin?

Interpretation Support Tips Card Printable PDF

Kard ng mga Tip sa Pagsasalin