Giao tiếp hiệu quả bằng dịch vụ phiên dịch

Thẻ Lời khuyên phiên dịch
Communicating Effectively with Interpretation Giao tiếp hiệu quả bằng dịch vụ phiên dịch
 • Schools and districts must provide interpretation when needed to communicate effectively with families who request an interpreter.
 • Các trường học và học khu phải cung cấp dịch vụ phiên dịch khi cần để giao tiếp hiệu quả với những gia đình yêu cầu phiên dịch viên.
 • For interpretation to be effective, everyone involved in the conversation must cooperate and make time for interpretation.
 • Để có dịch vụ phiên dịch hiệu quả, mọi người trong cuộc trò chuyện phải hợp tác và dành thời gian cho người phiên dịch.
 • Use this card as needed during an interpreted conversation to receive a complete, accurate and understandable interpretation.
 • Sử dụng thẻ này khi cần trong buổi trò chuyện có phiên dịch để nhận được nội dung phiên dịch hoàn chỉnh, chính xác và dễ hiểu.
 • Remember, if you do not understand something; ask the person you are talking with to explain. The interpreter can interpret your request for explanation but should not try to answer your questions.
 • Xin hãy nhớ rằng, nếu quý vị không hiểu điều gì đó, hãy yêu cầu người mà quý vị đang nói chuyện cùng giải thích. Phiên dịch viên có thể phiên dịch yêu cầu của quý vị để được giải thích nhưng sẽ không cố gắng trả lời câu hỏi của quý vị.
 • If you believe the interpreter is not interpreting correctly, you can ask to re-schedule with another interpreter.
 • Nếu quý vị cho rằng phiên dịch viên không dịch chính xác, quý vị có thể thu xếp với một phiên dịch viên khác.
 • Pardon me, I would like to ask…
 • Xin lỗi, tôi muốn hỏi…
 • Please pause so the interpreter can tell me what you have said.
 • Vui lòng tạm dừng để người phiên dịch có thể cho tôi biết điều quý vị vừa nói.
 • Please repeat that, I am afraid it was not all covered in the interpretation.
 • Vui lòng lặp lại điều đó. Tôi e rằng đó không phải là tất cả những điều được nói đến trong buổi phiên dịch.
 • Could we slow down a bit to be sure the interpreter is able to give a full interpretation?
 • Chúng ta có thể chậm lại một chút để đảm bảo người phiên dịch có thể dịch đầy đủ nội dung được không?
 • Could you both repeat what you said, one at a time, so we can be sure the interpreter can cover everything?
 • Quý vị có thể lặp lại điều quý vị vừa nói không, từng người một, để chúng tôi có thể chắc chắn rằng phiên dịch viên có thể hiểu được mọi thứ?
 • I do not understand the interpretation very well. Could we try to reschedule with another interpreter?
 • Tôi không hiểu phần phiên dịch lắm. Chúng ta có thể thu xếp một phiên dịch viên khác không?

Interpretation Support Tips Card Printable PDF

Thẻ Lời khuyên phiên dịch