با ترجمانی ارتباط موثر را قایم کردن

کارت راهنمايي های ترجمه
Communicating Effectively with Interpretation

با ترجمانی ارتباط موثر را قایم کردن

 • Schools and districts must provide interpretation when needed to communicate effectively with families who request an interpreter.
 • مکاتب و ولسوالی ها باید در مواقع لزوم برای ارتباط موثر با خانواده هایی که تقاضای مترجم دارند، ترجمه ارایه کنند.
 • For interpretation to be effective, everyone involved in the conversation must cooperate and make time for interpretation.
 • برای اینکه ترجمه موثر باشد، همه افرادی که در مکالمه شرکت می کنند باید همکاری کنند و برای ترجمه وقت بگذارند.
 • Use this card as needed during an interpreted conversation to receive a complete, accurate and understandable interpretation.
 • در صورت نیاز در طول مکالمهٔ ترجمه شونده از این کارت استفاده کنید تا ترجمهٔ کامل، دقیق و قابل فهم را دریابید.
 • Remember, if you do not understand something; ask the person you are talking with to explain. The interpreter can interpret your request for explanation but should not try to answer your questions.
 • به یاد داشته باشید، اگر چیزی را نمی فهمید؛ از شخصی که با وی صحبت می کنید بخواهید آن را توضیح دهد. مترجم می تواند درخواست شما را برای توضیح ترجمه کند اما نباید برای پاسخ دادن سوالات شما سعی کند.
 • If you believe the interpreter is not interpreting correctly, you can ask to re-schedule with another interpreter.
 • اگر فکر می کنید که مترجم درست ترجمه نمی کند، می توانید بخواهید که مجدداً با مترجم دیگری برنامه ریزی کنند.
 • Pardon me, I would like to ask…
 • ببخشید می خواهم بپرسم…
 • Please pause so the interpreter can tell me what you have said.
 • لطفاً مکث کنید تا مترجم بتواند آنچه را که گفته اید به من بگوید.
 • Please repeat that, I am afraid it was not all covered in the interpretation.
 • لطفاً آن را تکرار کنید، زیرا فکر میکنم در ترجمه همه شامل نشده باشد.
 • Could we slow down a bit to be sure the interpreter is able to give a full interpretation?
 • آیا می توانیم کمی سرعت خود را کم کنیم تا مطمئن شویم که مترجم به ترجمه کامل آن قادر است؟
 • Could you both repeat what you said, one at a time, so we can be sure the interpreter can cover everything?
 • آیا هردوی شما می توانید آنچه را که گفتید، یک به یک تکرار کنید، تا مطمئن شویم که مترجم می تواند همه چیز را پوشش دهد؟
 • I do not understand the interpretation very well. Could we try to reschedule with another interpreter?
 • من این ترجمه را بطور درست نمی فهمم. آیا می توانیم سعی کنیم با مترجم دیگری مجدداً برنامه ریزی کنیم؟

Interpretation Support Tips Card Printable PDF

کارت راهنمايي های ترجمه