Elmen an Juōn Rijikuul Māroñ Jinoe ilo Jelālọkjān an ro ewōr aer Utamwe?

Elmen an Juōn Rijikuul Māroñ Jinoe ilo Jelālọkjān an ro ewōr aer Utamwe?

Elmen an juōn bukwōn likit rijikuul ro rej aikuj jerbal in jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe?

Iumin Individuals with Disabilities Education Act (IDEA, Kakien eo ñan Armij ro Kajojo ewōr aer Utamwe ilo Jelālọkjān) im kakien an jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe an aelōñ eo, bukwōn ko ewōr aer jerbal in lale aolep rijikuul ro rej jokwe ilo bukwōn eo remāroñ in aikuj jerbal in jelālọkjān. Etan jerbal in ej "Child Find (Bukōt Ajiri)" Bukwōn ko rej aikuj in lale kakien im wāwein jerbal ko rej bōk jikeir ñan lale bwe rijikuul ro ewōr aer utamwe rej bidodo loe ir, jikier, im etaale ir.

Elmen an ajiri eo nejū māroñ in lale ñan jelālọkjān eo an rijikuul ro ewōr utamwe?

Ajiri eo nejūm ej aikuj in etal ñan bukwōn eo an jikuul eo ñan etaale jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe. Ñan kōmmane juōn ien etaale jelālọkjān eo an rijikuul ro ewōr aer utamwe, bukwōn eo ej aikujin kelet ñe rej aikuj in etaale juōn rijikuul ak jab, innem bōk melim jān jinen im jemen rijikuul eo ñan kōmmane juōn ien etaale. Bukwōn ko an jikuul ko rej aikuj in etaale juōn rijikuul ilo kajojo jikin ko rej epāāke utamwe eo aer. Etaale eo ej aikuj in kōmman ilo ejelọk onean ñan rijikuul ak baamle. Ewōr jilu buñtōn ko rej kōmman bwe juōn ien etaale en walok:

Buñtōn 1 Juōn armij ej kōmman juōn kajitōk ke rijikuul eo en etaale.

Buñtōn 2 Bukwōn eo ej aikuj in kelet ke juōn in etaale ej aikuj.

Buñtōn 3 Melim ñan etaale im emōj lelak ñan bukwōn eo.

Imāroñ ke kōmmane juōn ien etaale jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe an ajiri eo nejū?

Iumin Kakien an Washington, armij rein ilal ak jikin kain remāroñ in lelak juōn rijikuul ñan ien etaale:

 • Jabdewōt ej tōbār melelein jinen ak jemen
 • Bukwōn eo mōn jikuul eo ej pād ie.
 • Juōn bar agency an lọblej
 • Jōt bar armij ewōr aer jellā kake ajiri eo.

Elmen aō kōmman juōn ien etaale?

1. Kōmmane ilo jeje. Juōn jibāñ ej aikuj ilo jeje, ñan ñe armij eo ej kōmman bwe en jab māroñ in jeje. Emāroñ in jeje kin pā im bidodo. Kōmman bwe en jimwe ñan raan im kakwone juōn kape ñan rekoot ko am.

2. Jab inepata kin letta in jibāñ eo ilo an jejjōt. Inepata kin an aikuj in mokaj an moj ilo ien eo emōkajtata. Ejelọk men eo enij walok ñan ñe ewōr juōn rōjañ enij kōmman, im ke raan eo bukwōn eo ej bōk jibāñ eo enij jelōt awa ko im bukwōn eo ej aikuj jerbal e.

3. Kajitōk bwe jikuul eo en etaale wāwein tōprak ñan jimor IDEA im Section 504. Ñe rijikuul eo ejjab māroñ in tōprak ñan jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe iumin IDEA, emāroñ in tōprak ñan bōk jerbal iumin section 504.

4. Lukkun kwalok kain rot būrabōḷōm im kwōj ḷōmṇak ewōr an ajiri eo nejūm. Bukwōn ko rej aikuj in teej ilo aolpe jikin ko rej epāāke lak ḷōmṇak ke ewōr an rijikuul eo utamwe, innem lale bwe kwon kōmmeḷeḷe aolep būrabōḷōm. Ilo waanjoñak, ñe kwōj ḷōmṇak ke ewōr ben ilo an ajiri eo nejūm riit im ewōr an būrabōḷōm ilo lōmṇak im ej aikuj in walok, jimor jikin kein rej aikuj in lale.

5. Kōjerbale waanjoñak. Kobaiki ta ko kwōj māke loe ñan kwalok etke kwōj ḷōmṇak ewōr an ajiri eo nejūm utamwe. Ñe ewōr am, kwalok pepa ko rej kwalok ke ewōr joraan ippān ajiri eo nejūm, einwōt letta ko jān takto ak jikin takto ko.

6. Jilkinlak rōjañ eo ñan juōn armij ilo jikuul ak bukwōn eo kwōj ḷōmṇak ewōr an kajur im enij mokaj an jerbal e. Jekdọọn ñe kien eo ejjab kwalok juōn bar armij ak opiij im rōjañ eo ej aikuj in etal ñan e, ej juōn ḷōmṇak eman ñan jilkinlak ñan juōn armij kwōj ḷōmṇak enij jerbal e. Ilo waanjoñak, kwe māroñ in kelet in jilkinlak letta eo am ñan būrinjibōḷ an jikuul eo ak director eo an jikin jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe.

Ta eo enij walok elikin an bukwōn eo bōk juōn rōjañ ñan etaale jikin jelālọkjān eo?

Ewōr an bukwōn eo 25 raan in jikuul ñan kelet ñe enij māroñ in etaale juōn rijikuul. (Ejelọk bar ien etaale ej walok ilo Section 504. Ñe bukwōn eo ejelọk an kakien ikijen 504, kōjerbale awa ko an IDEA einwōt juōn tōl.) Ilo an kōmman kelet ñan etaale, bukwōn eo ej aikuj in etaale jabdewōt jelālọkjān im rekoot in takto ilo pepa in jikuul ak ilo an iwaj juōn jinen ak jemen ak rilale ajiri eo. Ñe emōj an bukwōn eo kōmman kelet ñan unin etaale ak jab, bukwōn eo ej aikuj in jilkinlak ñan jinen ak jemen ak rilale juōn kōjjeḷā kin kelet eo. Ñe bukwōn eo ej kelet in jab etaale, kwe māroñ in jelṃae kelet eo. Lale Secyion VII ilo pepa in ñan juōn kōmmeḷeḷe in elōñ waen bukōt uak in joraan ilo bukwōn eo.

Melim rot eo bukwōn eo ej aikuj in kōmman ñan kōmman ien etaale eo?

Mokta jān an bukwōn eo etaale juōn ajiri juōn alen, ej aikuj in kajitōk melim jān jinen ak jemen. Ñe jinen ak jemen ejjab kōtlak, bukwōn eo emāroñ in kajitōk juōn ien etal wōt jān an jinen ak jemen jab kōtlak.

Ta eo ej walok elikin an bukwōn eo lelak melim ñan kōmmane ien etaale eo?

Ewōr an bukwōn eo 35 raan in jikuul ñan kelet ñe enij māroñ in etaale juōn rijikuul. Kakien eo an Washington ej kwalok ke bukwōn eo ewōr an melim ñan etaale an māroñ in tōprak ñan jelālọkjān eo an ro ewōr aer utamwe, ewōr 35 raan in jikuul ñan:

 • Lukkun etaale rijikuul eo
 • Kelet ñe ewōr an rijikuul eo naninmej
 • Kwalōk ñe ej aikuj jerbal ko an jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe.

Bukwōn eo ak jinen ak jemen rej māroñ in bar errā ñan juōn bar ien, ijo wōt ñe Bukwōn eo enij likit ilo pepa ke jinen ak jemen ajiri eo rej errā. Ilo waanjoñak, juōn jinen ak jemen ajiri eo emāroñ in kōnan errā in kōmman bwe en aitōk lak awa eo ñan kōttar alikkar an ien etaale jikin jelālọkjān eo ej māke lak. 35 raan in jikuul eo ej jak ñe jinen ak jemen enij ikutkut aer jab kōtlak in boklọk ajiri eo ñan etaale ak ñe ajiri eo ej emakut ikōtaan bukwōn ko ilo ien teej, ijo wōt ñe bukwōn kāāl eo ej kōmman wanṃaanḷọk ñan kwalok ke etaale eo ej jemlọk ilo ien eo emokaj im ke jinen ak jemen im bukwōn kāāl eo rej errā ilo juōn ien ñan kōmmane ien etaale eo.

Washington State Ien ko ñan Etaale

evaltimeline

Rōjañ ñan etaale an jikin jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe ->

25 raan in jikuul ñan kelet ñan etaale rijikuul eo ak jab ->

Melim an jinen aō jemen emōj jeiki ñan etaale ->

35 raan in jikuul ñan kamoj lak ien etaale eo

Ta eo ej walok ñe ajiri eo nejū ej emakut ilo ien etaale eo?

Ñe juōn rijikuul eo ej emakūt ñan juōn bar bukwōn ilo ejja yiiō in jikuul eo wōt, jikuul eo an rijikuul eo mokta lak ak kāāl rej aikuj in jerbal ippān doon ilo ien eo emōkajtata ñan kōmman bwe ien etaale ko an jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe en mōkaj aer mōj. Kien eo an Washington State ej aikuj an bukwōn kāāl ko jino ebbok rekoot an rijikuul ñe rijikuul eo ej deḷọñ im ke bukwōn eo an jikuul eo mokta lak rej kwalok melele ko rej aurōk iumin 2 raan in jikuul im rekoot in jikuul ilo ien eo emōkajtata.

Ta aurōk in ien etaale jikin jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe?

Bukwōn eo ej aikuj in etaale ajiri eo ilo elōñ jikin ko im ewōr ḷōmṇak in utamwe. Ewōr ruo unin jikin jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe: 1) ñan kwalok an māroñ in tōprak ñan jerbal ko, im 2) ñan kwalok aikuj im kajur ko an rijikuul eo bwe juōn būrookraaṃ an jikin jelālọkjān emāroñ in kōmman. Juōn boiṇ eo aurōk ej ke bukwōn eo ej aikuj in etaale AOLEP jikin ko an ḷōmṇak an wōr joun utamwe. Jōt ien juōn rijikuul enij wōr aer būrabōḷōm ilo elaplọk jān juōn jikin. Juōn bukwōn eo ej aikuj in kabōjrak ien etaale eo ñe emōj loe ke juōn rijikuul emāroñ in tōprak ñan jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe ilo juōn jikin. Ñe ien etaale eo emōj an kōmman ilo juōn jikin, emāroñ in jabwe melele kin aolepen aikuj ko an rijikuul eo ñe enij ien kōmman e būrookraaṃ eo ej māke lak. Ñan māroñ in bōk ḷōmṇak eo eman tata ilo jelālọkjān an ajiri eo nejūm, lukkun lale jerbal ko an ien etaale an bukwōn eo bwe en lukkun jimwe. Kakememej bukwōn eo kin jerbal ko an ñan etaale aolep jikin ko.

Jikin ta ko rej aikuj in etaale im teej rot ko renij jerbal?

Bukwōn eo emāroñ in etaale juōn ajiri ilo rein ilal:

 • Ejmour (enbwin im lōmnak)
 • Loelakjān
 • Roñjake
 • Ejmour ilo kōnnaan ippān ro jōt im kalmenlakjān
 • Mālōtlōt
 • Joñan jerbal ko an ilo jikuul
 • Kōnnaan im roñjake, jipiij, im kajin
 • An makutkut.

Teej ko rej jerbal ñan ien etaale eo rej aikuj in eman im jimwe ñan jikin eo ej teej. Ej melelein ke teej ko rej aikuj in lale joñan jimwe kin ta ko rej aikuj in bōk joñan. Ilo waanjoñak, Wechsler Intelligence Scale for Children IV (Jaat kein IV ñan kwalok joñan an Juon Ajri Melōtlōt iumin Wechlser) (nae etan WISC IV) ej juōn teej ekka an jerbal im emōj kōmman bwe en lale joñan mālōtlōt. Ilo kadu, alikkar an WISC IV ejjab aikuj in jerbal ñan teej e kalmenlakjān an juōn ajiri kinke ejjab kōmman ñan unin eo. Teej im mweiuk in etaale ko rej aikuj in kelet im lale bwe en dike doon jān ia eo juōn ej itōk jān e, manit, ak ñe emaan ak kora. Kobalak, teej im mweiuk ko rej aikuj in lelak ñan rijikuul eo ilo kajin an rijikuul eo im jōt bar wāwein kōnnaan im roñjake (einwōt kōjerbale peim ñan kōnnaan), ñan ñe ejjab aurōk in kōmmane. Ta eo kwōj māroñ in kōmmane? Kajitōk kake teej ko. Jekdoon teej ko remāroñ in ben, ilo am kajitōk kwe māroñ in melele:

 • Unin teej eo, im
 • Ñe teej rot eo ejimwe ñan ajiri eo nejūm.

Kajitōk ippān juōn ian uwaan team eo im kōmmeḷeḷe teej ko ñan eok ilo juōn kajin. Kōmman bwe teej ko ren jimwe aer bōk joñan māroñ eo rej aikuj in bōk. Ilo waanjoñak, jōt teej ewōr joñan aer yiiō, māroñ in riit im aikuj in men bwe alikkar ko ren mol. Ñe ej diik wōt ajiri eo nejūm ñan teej, ejjab māroñ in tōbār joñan riit eo ej aikuj ñan teej eo, ak ñe teej eo ejjab iwaj ilo kajin eo an ajiri eo nejūm, innem alikkar ko an teej eo rejjab māroñ in jerbal im māroñ in bwod.

Wōn enij kōmmane teej eo?

Rijerbal ro rej māroñ in kōmman teej ilo jikin eo ewōr utamwe ie. Takto eo an jikuul eo emāroñ in kōmman elōñ teej ko. Ako elōñ jōt jikin ko ewōr utamwe im enij aikuj takto ko emōj aer ekatak, juōn bar takto an kalmenlakjān, juōn ri jibāñ enbwinnim makutkut/kōnnaanōk, juōn takto ilo ọjpito, ak jōt bar armij rot kain. Ñe rijerbal ro an bukwōn eo rejjab māroñ in dedelak aer kōmman ien etaale, bukwōn eo emāroñ in aikuj in bukōt ro ej kōmmane jerbal in etaale. Etaale ko an naboj rej aikuj in kolla jān bukwōn eo. Bukwōn eo emāroñ in kajitōk ñe juōn rijikuul ak baamle ewōr an injuran in takto eo ej māke ak jōt bar jaan im enij bōk eddo in oneaan eo ilo etaale ko an naboj. Ñe juōn rijikuul ak baamle rejjab kōnan kōjerbale jibāñ ko an injuran ak jōt bar jaan, bukwōn eo ej aikuj in karōk im kolla onean teej ilo naboj eo ej aikuj in kōmmane etaale eo.

Wāwein rōt ko im bukwōn eo emāroñ in bōk melele kin an ajiri eo nejū māroñ in tōprak im aikuj ñan jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe?

Bukwōn eo ej aikuj in kojebrale jōt oktak in kain teej ko im wāwein ko im rej ebbok melele ko rej aurōk, kwalok, im melele ilo jikuul kin juōn rijikuul. Melele ko jej bōk rej māroñ in kobaiki lale rjikuul im kōnnaan an baamle, rilale, im ro jōt rej jellā kake rijikuul eo. IDEA im No Child Left Behind Act (Kakien eo an Ejjelọk Ajri en Māke Lak Ian) eo ej kwalok kin kōjerbale teej ko ilowaan-kilāāj ñan bōk melele. Teej ko ilowaan-kilāāj ej ikutkut aer kūkir buñtōn ko ilo jikuul. Kwoj aikuj in kajitōk ñe buñtōn ko ilo jikuul rekar jerbal ippān ajiri eo nejūm bwe aolep ro uwaan kumi in etaale eo remāroñ in lale teej kein kinke jōt ien buñtōn ko ilo jikuul rej kanne jān rikaki eo im jab walok ippān rijerbal in jelālọkjān an ro ewōr aer utamwe.

Ako ñe ijjab errā ippān alikkar ko an ien etaale eo?

Kwe māroñ in kajitōk ippān etaale eo an onean ko bukwōn eo ej jolọk kin ien etaale eo. Ñe ewōr am inepata kake alikkar in etaale eo, ewōr jōt men kwōj māroñ in kōmmane:

 • Kōnnaan ippān bukwōn eo im kwalok inepata ko am. Kajitōk ippān bukwōn eo ta eo kwōj kōmmane etaale eo ej koba ak elaplọk
 • Bukōt bar jōt melelein an etaale eo kōmman (Ajiri eo nejūm ewōr ke onean an takto im enij kolla ñan an etaale ilo ien inepata ko? Juōn bukwōn ej aikuj in ḷōmṇak kin etaale ko naboj.)
 • Kajitōk ippān juōn etaale an jelālọkjān eo ej māke lak ilo an bukwōn eo kolla, im bōk juōn laajrak an ro rej etaale jān bukwōn eo
 • Ḷōmṇak kake kelet ko remman, einwōt ḷōmṇak, inepata, ak jān wōt jerbal in roñjake. Lale Section VII an pepa in ñan melele ko relablak kake kōtōbār eo.

Ta eo enij walok ñe inij kajitōk "juōn ien etaale eo an jelālọkjān ej māke lak im lọblej ej kōllā onean?"

Bukwōn eo ej aikuj in lelak kajitōk eo ak kwalok juōn ien roñjake ñan kwalok ke etaale eo ejimwe. Juōn etaale eo an jelālọkjān eo ej māke lak ej melelein etaale eo emōj kōmman jān juōn armij ej māroñ im ejjab rijerbal an bukwōn eo im ej bōk eddo in jelālọkjān an rijikuul eo. Ilo an kajitōk, bukwōn eo ej aikuj in lelak melele an jinen ak jemen kin ia eo juōn ien etaale emāroñ in kōmman. Jinen ak jemen rej kelet wōn eo ej kōmmane ien etaale eo. Bukwōn eo ewōr an 15 raan in kajitōk juōn ien roñjake ñe ejjab tōbār kajitōk ñan etaale eo ej māke lak. Ñe bukwōn eo ejjab kajitōk juōn ien roñjake iumin 15 raan, innem ej aikuj in kolla ien etaale eo ej māke lak ak lale bwe juōn en etal ilo ejelọk onean ñan rijikuul ak baamle eo. Ñe rijerbal in roñjake eo ej kwalok ke ien etaale eo an bukwōn eo ej aurōk, jinen ak jemen ewōr aer jimwe ñan etaale eo ej māke lak, ak bukwōn eo ejjab aikuj in kolla onean. Bukwōn eo ej aikuj in ḷōmṇak wōt kin etaale eo ej māke lak jokdoon ñe ejjab aikuj in kolla onean.