Ano ang OEO?

Kunin ang Aming Tulong sa Mga Tanong sa K-12 Public Education

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOnline – Hinihikayat namin kayo na gamitin ang aming Proseso ng Online na Pagpapatala.  Kailangan ninyong lumikha ng account na may pangalan ninyo at tamang email address.  Matapos ninyong lumikha ng account at kumpletuhin ang online intake process, may isang tao na kokontak sa inyo sa lalong madaling panahon na magbibigay ng impormasyon o magtakda ng pakikipagtipan.  Ang aming online intake ay magagamit sa lahat ng oras, ngunit may magtitingin ulit sa panahon ng normal na oras ng kalakal.

Ang OEO ay titigil sa pagkuha ng mga bagong kaso simula Hunyo 24, maliban kung ito ay nauugnay sa pagtatapos o pinalawig na taon ng pag-aaral. Hindi kami nagbubukas ng mga bagong kaso sa Hulyo dahil karamihan sa mga administrador ng paaralan at mga guro ay hindi nagtatrabaho o sa mga pinababang iskedyul. Ginagamit din ng OEO ang oras para magplano para sa paparating na school year. Muli kaming magbubukas sa direktang pakikipagtulungan sa mga pamilya noong Agosto 5 para sa mga tanong o alalahanin sa pagpapatala, at lahat ng iba pang kaso noong Agosto 12.

Mga Oras ng Trabaho

Lunes 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Martes 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Miyerkules 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Huwebes 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Biyernes 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Calendar by ghufronagustian from NounProject.com

Mag-schedule ng Appointment sa Pagpapatala - Mag-schedule ng oras kung kailan ka tatawagan, kukunan ng kailangang impormasyon, at papayuhan ng isang espesyalista sa pagpapatala tungkol sa iyong tanong o sitwasyon.  Maaari mo ring ibigay ang kailangang impormasyon sa sarili mong oras sa pamamagitan ng Proseso ng Online na Pagpapatala.

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Sa Telepono – Kung mas nais na makausap ang isang tao ng personal, o kailangan ng tulong sa pagkumpleto ng online intake process, mangyaring tawagan kami sa toll free sa 1-866-297-2597 sa panahon ng aming oras ng kalakal sa.  Ang aming tauhan ay makakagamit ng pagsasalin sa telepono sa mahigit 150 na mga wika. 

Black and white icon of envelope with two papers inside. The first paper has the "at" email icon. The second paper has lines for writing a letter. Created by Anang Taufik from Noun Project.Sa Fax o Sulat – Magdownload ng pormas ng Request for Ombuds Services at isumite ang nakumpletong pormas sa pamamagitan ng fax, sulat o email (ang impormasyong pangkontak ay nakasulat sa mga pormas) sa OEO. Fax: 1-844-886-5196.

 

Mga Balita at Kaganapan

Ano ang iyong Pampublikong K-12 Education Concern?

Select a topic above to find resources and next steps.