Ano ang OEO?

Kunin ang Aming Tulong sa Mga Tanong sa K-12 Public Education

Dahil sa malaking dami ng mga tawag, email, at pansamantalang kakulangan ng kawani, kasalukuyang tumatagal ng hanggang isang linggo upang tumugon sa mga tawag. Kami ay tutugon sa lahat ng mga katanungan sa lalong madaling panahon. Kami ay umaasa na ang mga normal na antas ng serbisyo ay magpapatuloy sa ilang sandali. Mangyaring magsumite ng online na paggamit o mag-iskedyul ng appointment sa paggamit upang makipag-usap sa isang tao. Salamat sa iyong pasensya.

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun ProjectOnline – Hinihikayat namin kayo na gamitin ang aming Proseso ng Online na Pagpapatala.  Kailangan ninyong lumikha ng account na may pangalan ninyo at tamang email address.  Matapos ninyong lumikha ng account at kumpletuhin ang online intake process, may isang tao na kokontak sa inyo sa lalong madaling panahon na magbibigay ng impormasyon o magtakda ng pakikipagtipan.  Ang aming online intake ay magagamit sa lahat ng oras, ngunit may magtitingin ulit sa panahon ng normal na oras ng kalakal.

Mga Oras ng Trabaho

Lunes 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Martes 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Miyerkules 8:00 a.m. – 4:00 p.m.

Huwebes 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Biyernes 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

Calendar by ghufronagustian from NounProject.comMag-schedule ng Appointment sa Pagpapatala - Mag-schedule ng oras kung kailan ka tatawagan, kukunan ng kailangang impormasyon, at papayuhan ng isang espesyalista sa pagpapatala tungkol sa iyong tanong o sitwasyon.  Maaari mo ring ibigay ang kailangang impormasyon sa sarili mong oras sa pamamagitan ng Proseso ng Online na Pagpapatala.

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.Sa Telepono – Kung mas nais na makausap ang isang tao ng personal, o kailangan ng tulong sa pagkumpleto ng online intake process, mangyaring tawagan kami sa toll free sa 1-866-297-2597 sa panahon ng aming oras ng kalakal sa.  Ang aming tauhan ay makakagamit ng pagsasalin sa telepono sa mahigit 150 na mga wika. 

Black and white icon of envelope with two papers inside. The first paper has the "at" email icon. The second paper has lines for writing a letter. Created by Anang Taufik from Noun Project.Sa Fax o Sulat – Magdownload ng pormas ng Request for Ombuds Services at isumite ang nakumpletong pormas sa pamamagitan ng fax, sulat o email (ang impormasyong pangkontak ay nakasulat sa mga pormas) sa OEO. Fax: 1-844-886-5196.

Mga Balita at Kaganapan

Ano ang iyong Pampublikong K-12 Education Concern?

Select a topic above to find resources and next steps.