OEO ਕੀ ਹੈ?

K-12 ਪਬਲਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

 Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun Projectਆਨਲਾਈਨ - ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ  ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ.  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ  ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

OEO 24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ 'ਤੇ ਹਨ। OEO ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘੰਟੇ

  • ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ।

  • ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ।

  • ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਤੱਕ।

  • ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ।

  • ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ


Calendar by ghufronagustian from NounProject.comਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੋ - ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਾਖਲਾ ਮਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ - ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ-,  ਵਜੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ
1-866-297-2597 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਫੋਨ 'ਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Black and white icon of envelope with two papers inside. Created by Anang Taufik from Noun Project.ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ -  ਲੋਕਪਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ  ਫਾਰਮ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਫਾਰਮ OEO ਨੂੰ ਫੈਕਸ, ਮੇਲ ਜਾਂ ਈਮੇਲ (ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ) ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਫੈਕਸ: 1-844-886-5196.

ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਲਿਕ K-12 ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੈ?

Select a topic above to find resources and next steps.