តើ OEO (ការិយាល័យកាឡានុវត្តភាពសេដ្ឋកិច្ច) គឺជាអ្វី?

ទទួលជំនួយពីពួកយើង

Black and White Icon of electronic device sending message. Created by Priyanka from Noun Projectតាមអ៊ីនធឺណិត -    យើងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នកប្រើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតរបស់យើង អ្នកត្រូវបង្កើតគណនីមួយដែលមានឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលដែលត្រឹមត្រូវ។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានបង្កើតគណនី ហើយបញ្ចប់ដំណើរការចូលរួមតាមអ៊ិនធឺណេតរួចហើយ នឹងមានអ្នកទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងពេលដ៏ខ្លី ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន ឬរៀបចំការណាត់ជួប។ អ្នកអាចចុះឈ្មោះចូលរួមតាមអ៊ិនធឺណែតរបស់យើងបានគ្រប់ពេល ប៉ុន្តែនឹងមានអ្នកឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអ្នកក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការធម្មតា តែប៉ុណ្ណោះ។

ម៉ោងធ្វើការ

  • រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ 8:00 ព្រឹក –6:00 ល្ងាច
  • រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ 8:00 ព្រឹក – 4:00 ល្ងាច
  • រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ 8:00 ព្រឹក – 4:00 ល្ងាច
  • រៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ 8:00 ព្រឹក – 6:00 ល្ងាច
  • រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ8:00 ព្រឹក – 6:00 ល្ងាច

Black and white icon of mobile phone making a call. Created by Thays Malcher from Noun Project.តាមទូរសព្ទ -  ប្រសិនបើអ្នកចង់និយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់ ឬត្រូវការជំនួយក្នុងការបំពេញបែបបទចូលរួមតាមអ៊ិនធឺណេត សូមទូរសព្ទមកកាន់ពួកយើងដោយឥតគិតថ្លៃ
1-866-297-2597 ក្នុងម៉ោងធ្វើការរបស់យើង។
បុគ្គលិករបស់យើងអាចចូលប្រើការបកប្រែតាមទូរសព្ទជាង 150 ភាសា។

Black and white icon of envelope with two papers inside. Created by Anang Taufik from Noun Project.តាមរយៈទូរសារ ឬសំបុត្រ - ទាញយក  ស្នើសុំទម្រង់បែបបទសេវាកម្ម Ombuds Services  និងផ្ញើសំណុំបែបបទដែលបានបំពេញនោះតាមរយៈទូរសារ សំបុត្រ ឬអ៊ីមែល (ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងត្រូវបានបោះពុម្ពលើទម្រង់នេះ) ទៅកាន់ OEO។ ទូរសារ​៖ 1-844-886-5196.

ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

Interpretation Tips Card (ប័ណ្ណព័ត៌មានជំនួយការភាសា) បានបកប្រែទៅជា៖

មួយក្នុងចំណោមប្រាំ៖ ប្រវត្តិនៃភាពពិការ និងគម្រោងបង្ហាញពីមោទនភាព

ការប្រជុំអនឡាញ និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលខិតជិតមកដល់

ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងGovDelivery signup

តើការព្រួយបារម្ភអំពីការអប់រំកម្រិត K-12 (ថ្នាក់ទី 1 ដល់ 12) គឺជាអ្វី?

Select a topic above to find resources and next steps.